title

ارزيابي کارائي پرايمرهاي B4/B5 و F4/R2 در رديابي DNA گونه هاي بروسلا در سرم با روش PCR

پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and رضایی گیل کلایه, رضا (1386) ارزيابي کارائي پرايمرهاي B4/B5 و F4/R2 در رديابي DNA گونه هاي بروسلا در سرم با روش PCR. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - final reserch project report
950kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

7MB
[img] Text - final reserch project report
60kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

548kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : هدف: بروسلوز انساني دربسياري از كشورهاي از جمله ايران يك مشكل اساسي بهداشت جامعه مي باشد. در اغلب موارد تشخيص بروسلوز دشوار است و دليل اين دشواري نه فقط به خاطر شباهت باليني اين بيماري با بسياري از بيماريهاي عفوني و غيرعفوني مي باشد بلكه همچنين روش هاي تشخيصي در اغلب موارد موفق به جداسازي ارگانيسم نمي گردند. ابداع تكنيك هاي جديد تشخيصي كه از يك طرف منجر به رديابي و شناسائي سريع بروسلاميشود و از طرف ديگر خطر عفونت با اين باكتري را در آزمايشگاه به حداقل مي رسانداز اهميت بالائي برخوردار است،PCR ازجمله روش هائي است كه اين مزايا را دارد. هدف از انجام اين مطالعه، ارزيابي دو متد متفاوت PCR براي رد يابي DNA گونه هاي بروسلا در نمونه هاي سرم انسان بود. روش تحقيق : DNA با استفاده از دستورالعمل استاندارد و توسط حلالهاي آلي استخراج گرديد، و با اسفاده از اتانول 95% رسوب داده شد. غلظت و خلوص DNA با استفاده از اسپكتروفوتومتر تعيين شد. رقت هاي مختلفي از DNA خالص آماده شد. دو جفت پرايمر مورد استفاده ،نواحي متفاوتي از ژن هاي بروسلارا تكثير مي كردند. پرايمرB4/B5 يك قطعه 223 جفت بازي را تكثير مي كند كه برروي ژني كه يك پروتئين 31 كيلو دالتوني را رمزدهي مي كند ،قرار داردو پرايمر F4/R2 يك قطعه 905 جفت بازي را تكثير مي كند كه از تواليs 16RNA ريبوزومي مشتق شده است. تمام واكنش هاي PCR در حجم كلي 25 ميكروليتر كه حاوي غلظت هاي متفاوتي از DNA بروسلا و همچنين كنترل مثبت و منفي بودند.انجام شد. كنترل منفي حاوي آب مقطر به جاي DNA الگو بود و به عنوان كنترل مثبت از DNA باكتري بروسلا استفاده شد. نتايج : دو متد PCR حساسيت بسيار خوبي براي رديابيDNA گونه هاي بروسلا در نمونه هاي سرم داشتند. دو جفت پرايمر مورد استفاده تفاوتي در حساسيت براي رديابي DNA خالص بروسلا نشان ندادند. آنها توانستند DNA خالص بروسلا را در محدوده اي بين 25/4 نانو گرم تا 25/4 فمتو گرم رديابي نمايد. نتيجه گيري : تفاوتي در حساسيت رديابي DNA باكتري بروسلا در سرم توسط دو جفت پرايمر مورد بررسي مشاهده نگرديد. با اين وجود، در مقايسه بين دو جفت پرايمر، از آنجائيكه پرايمرB4/B5 موجب تكثيرقطعه كوتاه تري مي شود و رديابي و كاركردن با قطع كوتاه تر راحت تر است ، ما فكر مي كنيم اين پرايمر مي تواند به ابزار مفيدي براي تشخيص بروسلوز انساني مبدل گردد.

Title

The Evaluation of Efficacy of primers B4/B5 and F4/R2 for Detection of Brucella DNA in Serum by PCR

English Abstract

Interoduction : Human brucellosis is a significant public health problem in many countries including, Iran. Diagnosis of brucellosis is frequently difficult to establish. This is not only because the disease clinically mimic any infectious and non infectious diseases, but also because the established diagnostic methods are not always successful in isolating the organisms. The development of new diagnostic techniques that facilitate rapid detection and identification of brucellae and minimize the risk of laboratory infection is of great practical importance. The aim of this study was to evaluate two different PCR methods for the detection of Brucella spp. DNA in human serum samples. Material & Methods : The DNA was extracted with organic solvents by standard protocol, and precipitated with 95% ethanol. DNA concentration and purity were determined spectrophotometrically. Serial dilutions of purified DNA were made. The two pairs of primers chosen amplified regions of two different Brucella genes: primers B4 /B5 amplified a 223- bp fragment present on a gene encoding a 31-kDa B. abortus antigen; a 905-bp fragment was amplified with primers F4/R2, which derived from the 16S rRNA sequence on B. abortus. All amplifications were performed in a total volume of 25 μl, containing serial dilutions of Brucella DNA and positive and negative controls. The negative control contained sterile water instead of DNA template. As positive controls, DNA isolated from Brucella spp was used. Result : The two PCR assays had excellent sensitivity for detection of Brucella spp DNA in serum samples. The two primers assayed did not show a difference in sensitivity for detecting purified Brucella DNA. They detecting purified DNA of Brucella in ranging between 4/25 ng to 4/25 fg. Conclusion : The sensitivity of two primers set did not show a difference in detecting of Brucella DNA in serum sample; however, as the primers B4/B5 amplified a shorter fragment in comparison to primers F4/R2, we think that they could provide a useful tool for diagnosis of human brucellosis.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :هادی پیری دوگاهه
استاد مشاور :محسن ارزنلو
نگارنده :رضا رضایی گیل کلایه
Additional Information:شماره پایان نامه: 0284
Uncontrolled Keywords:بروسلا ، PCR ، پرايمر ، بروسلوز.
کلیدواژه ها (انگلیسی):Brucella, PCR, Primers, Brucellosis
Subjects:QW Microbiology and Immunology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
ID Code:41
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:26 Aug 1388 08:26
Last Modified:28 Feb 1399 10:06

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...