title

بررسي علل عدم موفقيت مادران در شيردهي انحصاري شيرخوار از بدو تولد تا پايان شش ماهگي

رستم نژاد, معصومه (1379) بررسي علل عدم موفقيت مادران در شيردهي انحصاري شيرخوار از بدو تولد تا پايان شش ماهگي. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

310kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : شيرمادر گواراترين غذا بر اي تغذيه شيرخوار است و تاثير اعجاب انگيز آن بر سلامت كودك و مادر، كاهش مرگ و مير كودكان ،ارضاي نيازهاي عاطفي مادر و كودك و نيز صرفه جويي اقتصادي در بعد خانواده و جامعه بر كسي پوشيده نيست . متاسفانه در بسياري از نقاط دنيا شيوع و طول مدت تغذيه با شير مادر بدلايل مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كاهش يافته است و اين در حالي است كه سازمان بهداشت جهان به تغذيه انحصاري شيرخوار تا پايان 6 ماهگي در كشورهاي در حال توسعه تاكيد مي ورزد. اهداف: اين پژوهش به منظور تعيين علل عدم موفقيت مادران در تغذيه انحصاري شيرخوار تا پايان 6 ماهگي در شهرستان اردبيل (80-1379) صورت گرفت. روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مي باشد كه در آن 160 مادر كه داراي كودك 9 ماهه يا كمتر بوده و تا پايان 6 ماهگي شيردهي انحصاري نداشتند، مورد بررسي قرار گرفتند . پرسشگران با مراجعه به 4 مركز بهداشتي درماني كه بصورت خوشه اي انتخاب شدند، مادران واجد شرايط را انتخاب و بصورت حضوري پرسشنامه ها را تكميل كردند. نتايج : يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه اكثريت مادران (8/28%) در سن 4-3 ماهگي شيرخوار تغذيه كمكي را شروع كرده بودند. شايعترين علت عدم تغذيه انحصاري (7/83%) ناكافي بودن شيرمادر بوده و اكثريت مادران (67%) گريه كودك را دليل ناكافي بودن شيرشان دانسته اند. در حاليكه در اكثر موارد اين يك باور غلط در بين خانواده هاست و دلايل متعددي مي تواند سبب گريه كودك شود. همچنين بين نحوه زايمان ، زمان اولين تغذيه نوزاد وضعيت اشتغال و ميزان تحصيلات مادر با تداوم شيردهي انحصاري ارتباط معني دار آماري وجود داشت. با توجه به يافته هاي حاصل از اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه شرايط اجتماعي و اقتصادي و باورهاي غلط در عدم موفقيت در شيردهي انحصاري نقش دارد و به نظر مي رسد كه اكثر عوامل و مشكلات فوق از طريق آموزش مناسب قابل پيشگيري است.

عنوان انگليسي

Unsuccessful Breast Feeding among Women in Ardabil: Probing the Reasons, 2000-2001

خلاصه انگلیسی

Background & Objectives: Mother's milk is the best food for the newborns and has positive effects on both mother and infant health, decreasing infant mortality, satisfying emotional needs of mother and infant and economizing the domestic as well as social expenditures. Unfortunately, because of different economical, social and cultural reasons in many parts of the world breast feeding and its length of time has decreased. WHO emphasizes breast feeding in the first six months of life in developing countries. This study is an attempt to determine the causes of unsuccessful breast feeding in the first six months after birth in Ardabil. Methods: This descriptive analytical study was conducted on 160 mothers who had 2- month- old or younger infants and did not have exclusive breast feeding until the end of 6 months. The researchers referred to 4 health centers, selected based on cluster sampling, in order to select the qualified mothers and complete the questionnaires in their presence. Results: Most of the mothers (37.5%) have begun feedings supplementary nutrition to their infants at the age of 2-4 months. The most common (90.5%) cause for the lack of the exclusive breast feeding was found to be insufficiency of mother milk.Most of the mothers (67%) stated the infant cry as the main reason for this insufficiency. There is a significant relationship between exclusive breast feeding on the one hand and the delivery, time of first feeding, occupation and mother's education on the other (p<0.05). Conclusion: Social and economic conditions and misbeliefs have all affected the success of exclusive breast feeding. Most of these problems can be prevented through proper trainings.

نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :معصومه رستم نژاد
تاریخ اتمام :19 شهریور 1379
کلید واژه ها:شيردهي انحصاري – عدم موفقيت شيرخوار
کلید واژه ها (انگلیسی):Exclusive Breast Feeding, Insufficiency of Mother’s Milk, Breast Feeding
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :414
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :31 مهر 1388 07:00
آخرین تغییر :14 شهریور 1391 14:03

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...