title

بررسي ارتباط بين دريافت و رضايت از مراقبتهاي دوران بارداري در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان آموزشي اردبيل در سال 90

آذری, مهناز and مردی, افروز and بختیاری, پوران (1391) بررسي ارتباط بين دريافت و رضايت از مراقبتهاي دوران بارداري در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان آموزشي اردبيل در سال 90. در: سومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی و سلامت باروری, 3-4 اسفند 1391, تهران.

[img] Text - Published Version
166kB

Persian Abstract

مقدمه : تاكنون مطالعات جهاني مؤيد اين امر بوده است كه مراقبت هاي دوران باردار ي مؤثرتر ين عامل در بهبود نتا يج باردار ي و ا يجاد اطمينان براي سلامتي كودكان در آ ينده مي باشدو بهبود كيفيت مراقبت هاي دوران باردار ي و كاهش مرگ و مير مادران تحت تأثير ارتقا ي كيفيت مراقبت هاي مامايي قرار دارد. بهبود فرايند كاري و ارتقاي كيفيت خدمات بدون توجه به نظرات، نيازها، انتظارات و جلب رضا يت بيماران امكان پذير نيست بنابراين اين مطالعه با.هدف مقایسه ای بین دریافت و رضایت از مراقبتهای دوران بارداری در زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ودرمانی و بيمارستان آموزشي اردبيل در سال 90 مي باشد. مواد وروش : در این مطالعه توصیفی – مقایسه ای با 400 نفر از خانم های باردار مراجعه کننده به 6 مرکز بهداشتی ودرمانی ويك بيمارستان آموزشي اردبيل درسال 90که با توجه به آمار سه ماهه دوم بطور تصادفی انتخاب شده بودند ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي شامل سؤالاتي درخصوص مشخصات فردي، ميزان دريافت و رضايت از مراقبتهاي عاطفي، اطلاعاتي، جسماني ودسترسي به خدمات و خصوصيات محيط بو د. داده ها بوسیله پرسشنامه ای در اتاق انتظار در ماه آخر حاملگی از طريق مصاحبه ای با مادران جمع اوري شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی2 X ،تی تست و آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید . یافته ها : یافته ها نشان داد بين مراكز بهداشتي - درماني ودرمانگاه بيمارستان آموزشي از لحاظ ميزان دريافت مراقبت ها اختلاف آماري وجود داشته است.(p=0/003) به طوري كه بيشترين درصد ((%57/1 مراجعين به مراكز بهداشتي- درماني، مراقبت ها را مطلوب و 1/12% نامطلوب دريافت كرده اند در حالي كه در درمانگاه هاي بيمارستان ها 46 % مراجعين مراقبت ها را مطلوب و 25%نامطلوب دريافت كرده اند.همچنين در بين مراكز بهداشتي -درماني و درمانگاه بيما رستان آموزشي از لحاظ ميزان رضايت از مراقبتها اختلاف آماري وجود داشته است.(p=0/005) به طوري كه بيشترين درصد (5/57%)از مراجعين به مراكزبهداشتي - درماني از مراقبتها راضي و5/17%ناراضي بودند . درحالي كه دردرمانگاه هاي بيمارستان ها47% از مراقبتها راضي و7/33%ناراضي بودند.در كل ميزان رضايت از مراقبتها باميزان دريافت مراقبت ها ارتباط مستقيم داشت (p<0/001) يعني هر چه مراقبت ها بيشتر دريافت شده بود رضايتمندي نيز بالاتر بود. نتیجه گیری : با توجه با این که میزان دریافت رضایت و رضایت از مراقبت های دوران بارداری در مرکز بهداشتی درمانی بهتر از بیمارستان آموزشي بوده است پیشنهاد می شود که مسئولین با جذاب کردن و مجهز کردن این محیطها بتوانند موجب استفاده بهتر و بیشتراز مراقبتهای دوران بارداری که بعنوان پیش گیری اولیه محسوب می شود گردند .Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهناز آذری
نویسنده :افروز مردی
نویسنده :پوران بختیاری
Uncontrolled Keywords:رضایت ، مراقبتهای دوران بارداری
کلیدواژه ها (انگلیسی):satisfaction, prenatal care
Subjects:WA Public Health
WA Public Health

WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:4150
Deposited By: MS Afrouz Mardi
Deposited On:29 Feb 1392 07:31
Last Modified:02 Apr 1393 04:34

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...