title

بررسي آگاهي و نگرش اینترنها و اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در مورد آبدرماني در سال 91

شرقی, افشان and اعظمی, احد and زمانی, امیر (1392) بررسي آگاهي و نگرش اینترنها و اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در مورد آبدرماني در سال 91. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img]
Preview
Text - final reserch project report
176kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
51kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

812kB
[img] Other (SPSS) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

6kB
[img] Other (SPSS) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

6kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: آب درمانی از چندین سال پیش بصورت تجربی در درمان اختلالات اسکلتی عضلانی استفاده شده است. مطالعات متعدد تاثیر مفید آب درمانی را روی بیماری های دژنراتیو و التهابی مفاصل نشان داده اند. همچنین مطالعات این روش را به عنوان یک روش درمانی کمکی در بیماری های مزمن مطرح میکند. با توجه به ارزش آب درمانی و موقعیت خاص استان اردبیل از این نظر، در این مطالعه ما بر آنیم تا آگاهی و نگرش کادر پزشکی و به صورت اختصاصی اینترن ها و اعضای هیئت علمی بالینی را در زمینه ی آب درمانی بسنجیم. سنجش این آگاهی ونگرش و شناخت وضعیت کنونی آن در میان کادر درمانی کشور می تواند دید بهتری در زمینه ی استفاده از این منبع بالقوه در آینده فراهم کند. مواد و روش ها:جامعه آماري شامل دانشجويان پزشكي انترن دانشگاه و اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل مي باشد.نمونه گيري بصورت سرشماري و شامل كل جمعیت مورد مطالعه در بازه ی زمانی فروردین 91 تا اسفند 91 می باشد. پرسشنامه شامل دو بخش می باشد. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان است. قسمت دوم شامل 21 سوال مربوط به آگاهی و نگرش است. روایی صورت و محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر دو کارشناس تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش Test-retest انجام گردید. به این صورت که 15 نفر از افرادی که پرسشنامه را پر نمودند پس از 2 هفته مجددا آن را پر نمودند و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر 0.82 بود. پرسشنامه ها پس از جمع آوری، کد گذاری شده و وارد نرم افزار آماری SPSSشدند. سپس با استفاده از روش های آمار تحليلي شامل Correlationو T-test داده ها آنالیز شده و با روش های آمارتوصيفي در قالب جدول و نمودار تنظیم شدند. نتایج:از بین 107 نفر شرکت کننده در این مطالعه (51 نفر اینترن، 56 نفر استاد دوره ی بالینی) 76 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند که از این افراد 29 نفر استاد و 47 نفر اینترن بوده اند. میانگین سن اساتید شرکت کننده درمطالعه (6.27±)48.62 و در اینترن ها (1.16±) 25.7 بود. همچنین هر 29 نفر استاد شرکت کننده تجربه ی آب درمانی داشتند و از بین اینترن ها تنها 5 نفر 10.63 درصد تجربه ی آب درمانی نداشتند. میانگین تجربه ی بالینی در بین اساتید شرکت کننده 5.12 ±22.38 سال و در بین اینترن ها 0.45± 1.09 سال بود. در خصوص آگاهی، در میان اساتید آگاهی متوسط 75.9 درصد و آگاهی خوب 24.1 درصد بود و در میان اینترن ها، 29.8 درصد آگاهی خوب، 59.6 درصد آگاهی متوسط و 10.6 درصد آگاهی ضعیف داشتند. در خصوص نگرش 55.2 درصد اساتید نگرش متوسط و 44.8 درصد نگرش خوب داشتند. در میان اینترن ها نگرش خوب 48.9 درصد، نگرش متوسط 46.8 درصد و نگرش ضعیف 4.3 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: در نتیجه ی این مطالعه می توان گفت که نگرش و آگاهی در بین اساتید در حد خوب و متوسط می باشد. کادر پزشکی به علت تاثیری که علاوه بر درمان بیماران، در ساخت فرهنگ درمانی جامعه دارند اولین گروهی می باشند که نگرش و آگاهی آن ها روی استفاده از این روش درمانی به صورت علمی اهمیت دارد. در مطالعات بسیاری این نکته که دانشجویان پزشکی باید تحت آموزش درمان های مکمل قرار گیرند نشان داده شده است. پس اگر قرار بر این باشد که از آب درمانی در استان اردبیل به صورت یک درمان مکمل استفاده شود نیاز به آموزش در این زمینه به صورت های مختلف شامل دوره های باز آموزی احساس می شود.

Title

Evaluation of Knowledge and Attitude toward Balneotherapy in Interns and Faculty Members of Ardebil University of Medical Sciences

English Abstract

Introduction: Balneotherapy has been used experimentally from several years ago for the treatment of the musculoskeletal disorders. Several studies have shown the beneficial effects of balneotherapy on degenerative disease and arthritis. Several studies also suggest this technique as an adjunctive therapy in chronic diseases. Considering the value of the balneotherapy and also particular circumstance of Ardabil in use of balneotherapy, we want to assess the knowledge and the attitude of the medical staff especially the Interns and clinical faculty about balneotherapy. This study gives us a better vision to utilize this potential source in the future. Materials and Methods: The population of study consisted of the interns and clinical faculty members in Ardabil University of Medical Sciences. Sample of the study included all interns and clinical faculty members between March of 2012 and March of 2013. The data is gathered using anonymous questionnaire consisted of two parts. The first part included demographic information of the participants. The second part included 21 questions assessing knowledge and attitude. The form and content validity of the questionnaire was confirmed by two specialists. The reliability was tested using Test-retest method. Cronbach's alpha coefficient was 0.82. All data were analyzed using SPSS version 16. Correlation analysis and T-test were conducted analyzing the associations between study variables. Results:76 persons (from 107 participants) responded to the questionnaire, which included 29 clinical faculty members and 47 interns. The mean of age was respectively 48.62(± 6.27) and 25.7(±1.16) in faculty members and interns. All faculty members reported having the experience of balneotehrapy and there were only 5 interns (10.63%) who did not experience the balneotherapy. The mean of clinical experience was 22.38±5.12 years in faculty members and 1.09±0.45 in interns. 75.9% of faculty members had average knowledge and 24.1% had good knowledge. These percents were 59.6% and 29.8% among interns.55.2% of clinical faculty members had average attitude and 44.8% of them had good attitude. These percents were 46.8 and 48.9 among interns. The knowledge and Attitude score did not have significant differences between interns and faculty members. Conclusions: The results of this study showed that the attitude and knowledge of the faculty members and inters are mostly average. Due to positive cultural effect of medical members on community, their knowledge and attitude are important factors in use of balneotherapy as an academic complementary method. Several studies have shown that medical students should be trained in complementary therapies. Hence, medical student and professors need to be trained in various ways such as continuous medical education courses to become more familiar with balneotherapy.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :افشان شرقی
استاد مشاور :احد اعظمی
نگارنده :امیر زمانی
Additional Information:شماره پایان نامه 0434
Uncontrolled Keywords:آب درمانی ، نگرش ، آگاهی ، اینترن ، اساتید هیئت علمی بالینی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Balneotherapy , knowledge , attitude , intern , clinical faculty members
Subjects:WB Practice of Medicine
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:4165
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:18 Feb 1392 11:29
Last Modified:20 Feb 1399 09:47

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...