title

بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد جمعيت گروه سني 49-15 سال شهرستان اردبيل نسبت به بهداشت دهان و دندان در شش ماهه اول سال 80

شعبانی, مسعود ، پورفرضی, فرهاد (1379) بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد جمعيت گروه سني 49-15 سال شهرستان اردبيل نسبت به بهداشت دهان و دندان در شش ماهه اول سال 80. [ طرح تحقیقاتی]

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : با توجه به اهداف برنامه هاي بهداشت دهان و دندان كه بالابردن سطح سلامت دهان و دندان از طريق افزايش آگاهي و بهبود كيفي ارائه خدمات مي باشد تهيه اطلاعات پايه از جمله آگاهي ، نگرش و عملكرد جمعيت تحت پوشش نسبت به بهداشت دهان و دندان ضروري مي باشد چرا كه هدف اين فعاليتها بالا بردن سطح عملكرد از طريق افزايش آگاهي و نگرش مثبت مي باشد. اهداف : اين مطالعه به منظور تعيين ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد جمعيت گروه سني 49-15 سال شهرستان اردبيل براي انتخاب اهداف آموزشي در برنامه هاي بهداشت دهان و دندان و تجديد نظر احتمالي در بعضي فعاليتها صورت گرفته است. روش تحقيق : اين بررسي يك مطالعه توصيفي بوده و افراد مورد پژوهش 750 نفر در 30 خوشه 25 تائي از جمعيت شهري و روستايي شهرستان اردبيل انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بوده است ،كه حاوي سئوالاتي در چهار قسمت اطلاعات زمينه اي ، سئوالات آگاهي ، نگرش و عملكرد بوده است. نتايج : با توجه به اينكه پايين بودن آگاهي در مورد روشهاي حفظ سلامت لثه و ديگر رفتارهاي مثبت دندانپزشكي مانند نخ دندان كشيدن و معاينات دوره اي باعث پايين آوردن ميزان آگاهي كلي شده است زمان آن رسيده كه با تنظيم استراتژيهاي جديد و مناسب آموزش بهداشت دهان و دندان در سطح جامعه به فعليت در آوردن اين استراتژيها گامي موثر در افزايش آگاهي مخصوصأ در مورد نسوج نرم نگهدارنده دندان (لثه) برداريم. 3/44 درصد داراي آگاهيهاي لازم ، 05/83 درصد داراي نگرش مثبت و 09/78 درصد داراي عملكرد مطلوب بوده اند. 02/45 درصد از جمعيت زنان بطور معني داري از آگاهيهاي بيشتري نسبت به جمعيت مردان (8/42%) برخوردار بوده اند (02/0P=) همچنين ميزان آگاهي در مورد روشهاي سالم نگه داشتن دندانها با استفاده از مسواك 7/98 درصد و مصرف نخ دندان 5/15 درصد و در مورد وجود بيماري لثه و خونريزي پس از مسواك زدن 3/40 درصد و يا خونريزي و تورم لثه 5/38 درصد و خونريزي خودبخود لثه در هنگام شب 7/8 درصد مي باشد.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :مسعود شعبانی
سایر مجریان :فرهاد پورفرضی
تاریخ اتمام :19 شهریور 1379
کلید واژه ها:آگاهي ، نگرش ، عملكرد ، بهداشت دهان و دندان ، اردبيل
موضوعات :WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :?? 16 ??
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :419
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :31 مهر 1388 08:41
آخرین تغییر :14 شهریور 1391 14:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد