title

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرسنل مراكز بهداشتي ، درماني شهرستان اردبيل در زمينه كارت پايش رشد

عرشی, شهنام (1378) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرسنل مراكز بهداشتي ، درماني شهرستان اردبيل در زمينه كارت پايش رشد. [ طرح تحقیقاتی]

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : از مهمترين علل مرگ و مير اطفال زير 5 سال سوء تغذيه و كمي وزن هنگام تولد و نارسي مي باشد. توزين مرتب و بموقع اطفال زير 6 سال يكي از وظايف پرسنل بهداشتي بوده و منحني رشد يكي از بهترين شاخص هاي وضعيت تغذيه اطفال زير 6 سال در مراكز بهداشتي درماني مي باشد. اهداف: 1 – تعيين ميزان آگاهي پرسنل بهداشتي از نحو پركردن صحيح كارت رشد 2 – تعيين ميزان كارت هايي كه با روش خم پر شده اند 3 – افزايش سطح دانش و آگاهي پرسنل بهداشتي در زمينه پايش رشد 4 – افزايش آگاهي مادران در زمينه اهميت تغذيه و پايش رشد كودكان روش تحقيق : در اين تحقيق آگاهي پرسنل مراكز بهداشتي ، درماني با استفاده از سئوالات مربوط به پايش رشد كودك تعيين گرديده و سپس از پرونده هاي تحت پوشش هر فرد بطور تصادفي 3 پرونده انتخاب گرديد، بطوري كه پرونده ها مربوط به كودكان زير 2 سال باشد، كه در يك سال اخير حداقل 3 بار تحت مراقبت بوده اند .تعداد نمونه ها با ضريب اطمينان 95% و 267 پرونده مي باشد، كه با توجه به تعداد 90 نفري پرسنل كل مراكز شهرستان اردبيل براي هر نفر 3 پرونده انتخاب گرديد. نتايج : در بررسي انجام شده مشخص گرديد 5/72 درصد افراد منحني رشد را صحيح ترسيم كرده اند و 92 درصد شركت كنندگان در آزمون به سئوالات جواب صحيح داده اند. ولي 52 درصد اين افراد تفسير منحني رشد را نمي دانستند، و44 درصد نيز به سئوالات مطرح شده در اين زمينه پاسخ غلط دادند. از كارت هاي موجود 55% وزن هنگام تولد را درخود ثبت شده داشتند و فقط 72% وزن روز دهم در آنها ثبت شده بود. اين بررسي نشان داد كه علي رغم رسم صحيح منحني در اكثر موارد آگاهي پرسنل از تفسير منحني كم بوده و نياز به برگزاري دوره هاي منظم و كافي در اين رابطه وجود دارد.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :شهنام عرشی
تاریخ اتمام :19 شهریور 1378
کلید واژه ها:منحني رشد – كارت پايش رشد – مراكز بهداشتي، درماني
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :423
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :02 آبان 1388 05:26
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 09:23

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد