title

اپیدمیولوژی سوختگي بیماران پذیرش شده در بخش سوختگی بیمارستان فاطمی شهر اردبیل ( تابستان 1390)

امانی, فیروز ، امانی, زاهد ، بیک, سیما ، هاشمی مهر, عظیمه (1392) اپیدمیولوژی سوختگي بیماران پذیرش شده در بخش سوختگی بیمارستان فاطمی شهر اردبیل ( تابستان 1390). در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی
429kB

خلاصه فارسی

مقدمه: آسیب دیدگی های ناشی از سوختگی از بسیاری جهات غم انگیزترین حادثه ای است که یک فرد می تواند تجربه کند ومرگ و میر ناشی از آن در ایران بالاست. شهر اردبیل به علت آب و هوای سرد شاهد مشکلات متعددی به علت سوختگی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژیک بیماران دچار سوختگی در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل می باشد. مواد و روش ها: در این بررسی توصیفی مقطعی پرونده های 73 نفر از بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل در طی تابستان سال 1390 از نظر سن، جنس، وسعت سوختگی، مدت بستری مصدومین، بیشترین عضو آسیب دیده، میزان مرگ و میر افراد دچار سوختگی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: از مجموع 73 نفر 45نفر (6/61%) را مردان و 28 نفر (4/38%) را زنان تشکیل می دادند. 8/65% از سوختگی ها به علت مایعات داغ بود. میانگین سنی تمامی مصدومین 3/21±73/23 سال بود و محدوده سنی 1 تا 83 سال را در بر می گرفت. 24/43% موارد در گروه سنی زیر 15 سال رخ داده و وسعت سوختگی ها در اکثر موارد (77%) زیر 30% بوده است. 62/71% از سوختگی ها ترکیبی از نوع 1 و 2 تعیین گردید و متوسط مدت بستری بیماران 6±3/6(از 35-1 روز) مشخص گردید. 7/2% (2نفر) مصدومین به علت شدت ضایعات درگذشتند. بالاترین نسبت موارد سوختگی در تیرماه (48/36%) از موارد ثبت شده است. بیشترین موضع آسیب دیده هر دو اندام فوقانی و تحتانی با فراوانی 37/28% بود. بیشترین افراد آسیب دیده ی مراجعه کننده ساکن شهر (1/67%) بودند. نتیجه گیری: توزیع سنی، جنسی، وسعت سوختگی، مرگ و میر و طول مدت بستری اطلاعات لازم را برای توسعه برنامه های آموزشی و پیشگیرانه و نیز ارتقاء وضعیت بیماران سوختگی را فراهم می آورد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :سیما بیک
کلید واژه ها:سوختگي- اردبيل- مايعات داغ- اپيدميولوژي
موضوعات :WR بیماریهای پوست
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4288
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :26 خرداد 1392 11:29
آخرین تغییر :29 خرداد 1392 08:13

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...