title

بررسی نحوی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای اردبیل

امانی, فیروز ، صبحانی, مریم ، صیقلی, شبنم ، امانی, مهدی ، حسینی, سید صالح (1392) بررسی نحوی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی
422kB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف: زمان دانشجویی برای دانشجویان میتواندبهترین فرصت برای استفاده از برنامه های فراغتی که از سوی دانشگاه تعیین میشود باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی،محقق ،آزاد وپیام نور اردبیل میباشد. مواد وروشها: این پژوهش از نوع توصيفي مقطعی بوده که در آن تعداد 175 نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی،محقق ،آزاد و پیام نور اردبیل به روش طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند.جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و جهت آناليزداده ها از روشهای آمار توصیفی در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: زمان گذران اوقات فراغت بیشتر هنگام عصر و میزان اوقات فراغت بیش از یک ساعت و بین 1تا2ساعت از این زمان را به خواب اختصاص می دادند.میزان رضایت دانشجویان از امکانات محل زندگی و محل تحصیل شان در حد متوسط بود.بیشتر دانشجویان اوقات فراغت خود را با دوستان خود سپری کنند و به فعالیت موردعلاقه خود بپردازند . نتیجه گیری: با توجه به اینکه اغلب دانشجویان از امکانات محل زندگی وتحصیل خود ناراضی بودند و اين نارضايتي در پيشرفت آنان دخيل مي باشد لذا پيشنهاد مي شود كه امکانات لازم برای دانشجویان فراهم شده و با تشویق وایجاد انگیزه، بیشتر به فعالیتهای علمي، ورزشی وحرکتی بپردازند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:اوقات فراغت ، دانشجو ، فعالیت فیزیکی ، دانشگاه
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4289
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :28 خرداد 1392 09:16
آخرین تغییر :29 خرداد 1392 07:56

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...