title

بررسي علل مرگ و مير كودكان زير يكسال فوت شده در سال 1377 در روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان اردبيل

عرشی, شهنام (1378) بررسي علل مرگ و مير كودكان زير يكسال فوت شده در سال 1377 در روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

352kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ميزان مرگ و مير زير 5 سال و بخصوص زير يكسال شاخصي است كه نقش تعيين كننده اي در ارزيابي دقت خدمات بهداشتي ، درماني و رشد مردم جامعه به آن دارد. تعيين علل مرگ و مير مي تواند در كاهش آن و جلوگيري از مرگ و مير هاي ناخواسته تا ثير داشته باشد. با توجه به درصدهاي بالاي مرگ و مير در سالهاي 76و77 در استان اردبيل بررسي حاضر انجام گرديد اهداف : 1 – تعيين علل قابل بررسي در مرگ و مير هاي كودكان زير يكسال استان اردبيل 2 – تعيين وضعيت شهرستانها از نظر ميزان مرگ هاي اتفاق افتاده در آن مراكز. روش تحقيق : اين مطالعه در مورد 212 مورد مرگ زير يكسال مربوط به جمعيت تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان اردبيل كه در سال 1377 اتفاق افتاد بود انجام گرديد با مراجعه به خانه هاي بهداشت موارد مرگ اتفاق افتاده از روي پرونده خانوار و سپس با مراجعه حضوري به منازل فوت شدگان و مصاحبه با مادر كودك متوفي و بيمارستانها پرسشنامه هايي كه توسط هيئت علمي گروه اطفال تكثير گرديده بود، تكميل شد و بررسي اماري انجام گرديد. نتايج : از نظر مرگ و مير وخيم ترين وضعيت را شهرستان بيله سوار با 8% مرگ در مقابل 4/4% جمعيت زير يكسال استان و مناسبترين و وضعيت را شهرستان كوثر با 8/2% مرگ و مير داشته است . و مشخص شد 70% مرگ و ميرهاي كودكان زير يكسال در خانه هاي بهداشت مربوط به زير يكماه مي باشد كه به علت نارسي بود با 6/30 % بيشترين مورد مرگ و مير را به خود اختصاص داده بودند و ناهنجاريهاي مادر زادي و بيماريهاي متابوليت با 5/16 درصد و آسپيراسيون و شدن و حوادث نيز با 14% در مراتب بعدي قرار داشته است.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :شهنام عرشی
کلیدواژه ها:كودكان فوت شده – خانه بهداشت كودكان زير يكسال
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :429
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :02 آبان 1388 06:28
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 09:29

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...