title

بررسی میزان آگاهی پرسنل اتاق عمل ازخطرات گازهای بیهوشی در بیمارستان های علوی، فاطمی و امام خمینی (ره) شهراردبیل

امانی, فیروز ، داداش زاده, نسیم ، امانی, لیلا ، فرهادی, افسانه ، سامی, لیلا ، سامی, صغری ، اقاقلیزاده, فرشته ، عظیمی, لیلا (1392) بررسی میزان آگاهی پرسنل اتاق عمل ازخطرات گازهای بیهوشی در بیمارستان های علوی، فاطمی و امام خمینی (ره) شهراردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی
424kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: باتوجه به اهمیت تاثیر گازهای بیهوشی استنشاقی بر سلامت پرسنل اتاق عمل بویژه کادر بیهوشی، پرسنل اتاق عمل بایستی از خطرات گازهای بیهوشی و تاثیر آنها بر عملکرد ارگانهای بدن آگاه باشند. تا بتوانند روشها و ابزارهایی محافظتی متناسب را بکار گیرند. بدین منظورمطالعه ی حاضر باهدف تعیین میزان آگاهی پرسنل اتاقهای عمل در بیمارستان های شهر اردبیل انجام گردید. روش کار: این پؤوهش یک مطالعه توصیفی بود.جامعه مورد پژوهش پرسنل اتاقهای عمل بیمارستانهای امام خمینی، علوی و فاطمی شهر اردبیل بود.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل 22سوال بود، تعداد نمونه 61 نفر بود. روش انتخاب نمونه ها ، روش نمونه گیری تصادفی بود. یافته ها: دامنه سنی افراد بین 33 تا 54 سال بود، 13 نفر (3/21%) از پرسنل مرد و 47 نفر (77%) زن و یک نفر (6/1%) نامشخص بود، تحصیلات 3 نفر (9/4%) زیر دیپلم.24 نفر (2/39%) کاردانی ، 31 نفر(8/50%) کارشناسی و 2 نفر (3/3%)دکترا بود. 38نفر (3/62%) از خطرات گازهای استنشاقی آگاهی داشتند و 23 نفر (7/37%) تاحدودی از خطرات گازها اطلاع داشتند. 48 نفر (7/78%)از پرسنل با وجود آگاهی از خطرات گازهای استنشاقی باز هم مایل به ادامه کار در این رشته بودند و 12 نفر( 7/19%) مایل به ادامه کار در این رشته نبودند. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این بود که میزان آگاهی پرسنل از خطرات گازهای بیهوشی در حد خوبی بود، ولیکن هنوز جای فعالیت برای افزایش آگاهی وجود دارد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :نسیم داداش زاده
کلید واژه ها:اتاق عمل ، خطرات گازهای بیهوشی ، پرسنل ، اردبیل
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WN پرتو شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4294
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :28 خرداد 1392 09:21
آخرین تغییر :10 مهر 1393 07:31

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...