title

بررسي ميزان شيوع دردهاي اسكلتي - عضلاني در دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان شهرستان اردبيل در سال 91

امانی, فیروز ، نژاددادگر, نازیلا ، چاکرعباسی, بابک ، خادمی, سپیده ، ترابی, یاسمن ، نجفی, رضا ، عرب زاده, مهسا ، کریم نژاد, علی (1392) بررسي ميزان شيوع دردهاي اسكلتي - عضلاني در دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان شهرستان اردبيل در سال 91. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی
426kB

خلاصه فارسی

سابقه و هدف: درد و ناراحتي اسكلتي - عضلاني یکی از مهم ترین وشایع ترین دردها در دانش آموزان ونوجوانان می باشد . پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان شيوع درد و ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني در دانش آموزان شهر اردبیل اجرا گردید. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که با مشارکت 158نفر از دانش آموزان 4 مدرسه راهنمایی و دبیرستان شهر اردبیل اجرا گردید. ابزار گردآوری براي بررسي درد و ناراحتي اسكلتي عضلاني و مشخص شدن محل درد پرسشنامه محقق ساخته بود. يافته ها درد زانو وستون مهره در نمونه ها به ترتیب 41/23%و21/51% مشاهده گردید .همچنین بيشترين میزان درد ناحيه زانو و کمترین میزان درد در ناحیه آرنج مشاهده شد. بحث و نتيجه گيري: ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني به طور واضح در دانش آموزان مشاهده مي شود. در اكثر مواقع اين درد ناشي از بيماري و ناراحتي خاصي نمي باشد. بر اين اساس، تحقيقات بيشتر و وسيع تر در اين زمينه مورد نياز مي باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:اسكلتي عضلاني ، دانش آموز ، ناراحتي ، درد
موضوعات :WE سیستم عضلانی اسکلتی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4296
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :28 خرداد 1392 09:24
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 09:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...