title

بررسي اثرات رژيم غذايي بر قند خون بيماران ديابتي وابسته به انسولين

تذکری, زهرا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، زارع, مریم (1378) بررسي اثرات رژيم غذايي بر قند خون بيماران ديابتي وابسته به انسولين. [ طرح تحقیقاتی]

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ديابت يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي جهان و بيماري ديرپايي است كه مراقبت هاي مدوام را مي طلبد و چون امكان اين مراقبت در مراكز درماني عملأ امكان پذير نيست . لذا لازم است بيماران تحت آموزش هاي خود درماني قرار گيرند كه از ا هم آنها آموزش رژيم غذايي مي باشد. اهداف : 1- تعيين اثرات رژيم غذايي توصيه شده بر ميزان قند خون بيماران ديابتي وابسته به انسولين . 2- تعيين اثرات رعايت رژيم غذايي درشت مغذيهاي دريافتي بيماران وابسته به انسولين روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي مي باشد. و تعداد 24 بيمار ديابتي زير 20 سال مراجعه كننده به مركز آموزشي ، درماني علي اصغر اردبيل كه در سال 1379 حاضر شركت در كلاسهاي آموزشي شدند، به عنوان طرح انتخاب و پس از جلسه رضايت بيماران يادآمد خوراك و قند خون بيماران قبل و بعد از آموزش هاي تغذيه اي كنترل و با استفاده از آزمون تي – زوج و با استفاده از نرم افزار food processor, spss تجزيه و تحليل و مقايسه شدند. نتايج : يافته ها نشان داد كه قندخون پس از آموزش كاهش يافته بود ولي از نظر آماري معني دار نبود. ولي ميزان درشت مغذيهاي دريافتي (كربوهيدرات – چربي – پروتئين ) تفاوت معني دار آماري داشتند. پس از آموزش مشابه مقادير توصيه اي WHO بود، ميزان HbA/C اكثر بيماران در سطح متوسط بود. نتايج نشان داد كه با آموزش مي توان تاثيرات مثبتي بر قندخون و دريافت درشت مغذيها داشت پس آموزش تغذيه اي بايد هر چه زودتر شروع شود.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :زهرا تذکری
همکار طرح :مهرداد میرزا رحیمی
تاریخ اتمام :19 شهریور 1378
کلید واژه ها:آموزش تغذيه ، ديابت وابسته به انسولين
موضوعات :WK سیستم غدد
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :430
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :02 آبان 1388 06:36
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 09:30

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد