title

بررسی آگاهی ورفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر در سالمندان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 6 شهر تهران درسال 91

نژاددادگر, نازیلا and فتحی, سمیه and امانی, فیروز and صادقی, رویا (1392) بررسی آگاهی ورفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر در سالمندان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 6 شهر تهران درسال 91. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
425kB

Persian Abstract

سابقه وهدف: آلزایمر یکی از بیماریهای مزمن وپیشرونده ای است که باعث بروز نابسامانی در کارکرد شناختی ، ادراکی و رفتاری سالمندان شده وکیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد .با توجه به اهمیت آگاهی وسبک زندگی سالم در پیشگیری از ابتلا به این بیماری پژوهش حاضررا به منظور تعیین آگاهی و عملکرد سالمندان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 6 تهران اجرا کردیم . مواد وروش ها : پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بود که در آن میزان آگاهی و عملکرد 363 نفراز سالمندان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 6 شهر تهران درمورد بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار گرفت.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 28سوال بود که روایی آن به روش تحلیل محتوا وپایایی آن به روش آزمون مجدد سنجیده شد وضریب آلفای کرونباخ 75/0بدست آمد. پرسشنامه مذکور توسط پرسشگران آموزش دیده تکمیل شد .وداده ها توسط نرم افزار آماری spss 16 مورد بررسی قرار گرفت .همچنین مقایسه نمره آگاهی ورفتار دوجنس مرد وزن ازطریق آزمون t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین وانحراف معیارسنی افراد شرکت کننده در طرح 1/7±7/69 سال بود . از کل نمونه ها 201نفر (4/55%) در مورد بیماری آلزایمر وراههای پیشگیری از ان آگاهی داشتند و105 نفر(9/28%) دارای رفتار پیشگیری کننده خوب بودند .میانگین نمره آگاهی در مردان 7/2 ±4/11 ودر زنان 6/2 ± 7/11 بود که اختلاف معنی داری در دو گروه مشاهده نشد.همچنین میانگین نمره رفتارهای پیشگیری کننده درمردان 1±1/1ودر زنان 2/1 ±3/1 بود که اختلاف بین دو گروه معنی دار بود . نتیجه گیری : با توجه به نتایج حاصل که نشانگرعملکرد نامناسب نمونه های پژوهش بود، لزوم اجرای برنامه های آموزش بهداشت به منظور ایجاد انگیزه مناسب برای عملکرد بهتر سالمندان برای پیشگیری از آلزایمر ضروری می باشد .Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نازیلا نژاددادگر
نویسنده :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:آلزایمر- سالمندان - آگاهی
Subjects:WT Geriatrics . Chronic Diseases
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4301
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:29 Mar 1392 07:38
Last Modified:31 Mar 1393 09:18

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...