title

پیامد بیماران بستری شده با تشخیص احتمالی آنفلوانزای H1N1 نوپدید در جریان پاندمی سال 2009 در بیمارستان ارجاعی شهر اردبیل

حبیب زاده, شهرام and قاسمی, احمد and آقابالايی, محرم and محمدشاهی, جعفر and شهباززادگان, بیتا and محمودی, ناصر and حسینی, جعفر and ششگلانی, یونس and پورمحمد جان, ناهید (1392) پیامد بیماران بستری شده با تشخیص احتمالی آنفلوانزای H1N1 نوپدید در جریان پاندمی سال 2009 در بیمارستان ارجاعی شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (2). pp. 188-194. شاپا 2228-7280

[img]
Preview
Text - Published Version
167kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

زمینه و هدف: با بروز ویروس آنفلوانزای H1N1 نوپدید و به دلیل کثرت مراجعین به درمانگاه ونیز افزایش قابل ملاحظه موارد بستری در زمان پاندمی، مطالعه حاضر با هدف بررسي بيمارانی که با تشخیص احتمالی آنفلوانزاي H1N1 در بیمارستان امام خمینی اردبیل بستری شده بودند انجام گردید. بیماران از نظر علائم بالینی، آزمایشگاهی و پیامد بستری (شامل مرگ و میر و تشخیص قطعی) مطالعه شدند. میزان اشغال تخت در بخش ها و آی سی یو و میانگین روزهای بستری محاسبه گردید. روش کار: مقاله حاضر محصول یک مطالعه مقطعی است. كليه 118 بيمار مبتلا به علائم تنفسی حاد که از اول آبان تا آخر دي ماه سال 1388، با تشخیص احتمالی آنفلوانزاي H1N1 نو پديد حداقل یک روزدر بیمارستان بستری شده بودند وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود كه بدون دخالت تیم درمان در روند آن جمع آوری شد.پرسش نامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و تظاهرات رادیوگرافیک وپیامد بیماری بود. نتایج بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS نمره 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: تعداد 118 بیمار مطالعه شدند. 71 بیمار (2/60%) زن و 47 بیمار (8/39%) مرد بودند. میانگین سنی افراد بستری شده 64/15± 81/33 سال وبیشترین نسبت مبتلایان بستری شده در محدوده سنی 15 تا 30 سال بود. شایعترین یافته در گرافی سینه انفیلتراسیون ریوی دو طرفه و شایعترین شکایت تب، ضعف و بیحالی بود. 7/12 درصد از بیماران اسهال داشتند. لكوپنی (WBC<4000) و لکوسیتوز (WBC> 10000) به ترتیب (58/4) درصد و ( 02/33) درصد از موارد وجود داشت. 9 نفر(7%) به دلیل نیاز به مراقبت های ویژه به آی سی یو منتقل شدند. در 21 مورد (18%) نتیجه تست واکنش زنجیره ای پلی مراز مثبت شد که شامل 3 نفر از 9 بیمار بستری در ICU هم می شد. مورتالیته بیماران بستری شده در آی سی یو که تشخیص آنها قطعی شد 33% بود. 3/48 درصد از بیماران بستری حداقل یک بیماری مستعد کننده زمینه ای داشتند. تعداد کل روزهای بستری، 577 روز بود که شامل 519 روز بستری در بخش و 58 روز بستری درICU بود. میانگین روزهای بستری برای هر نفر بیمار 88/4 روز بود. نتیجه گیری: نشانه یا علامت پاتوگونومیک بالینی برای افتراق عفونت H1N1 از سایر عفونت های دستگاه تنفسی وجود نداشت. انفیلتراسیونهای دوطرفه ریوی در گرافی سینه، وجود قابل ملاحظه اسهال ولکوپنی به عنوان تظاهرات غیر معمول و نسبت بالای خانم های حامله در بین افراد بستری شده از مهمترین یافته ها بودند.

Title

Outcome of patients admitted with Presumptive Diagnosis of Influenza during 2009 emerging H1N1 pandemia in referral hospital of Ardabil City

English Abstract

Background: Considering new pandemic attack with new emerging (H1N1) influenza virus, the study was designed for evaluating clinical and epidemiologic characteristics of patients in Imam Khomeini hospital, admitted with presumptive diagnosis of H1N1 influenza. In all of the patients clinical and paraclinical findings and outcome (including mortality rate and definitive diagnosis) were evaluated. Bed occupancy rate in infectious disease ward and ICU and, mean days of admission, were calculated. Methods: This is a cross sectional study .All 118 patients with acute respiratory symptoms and possible diagnosis of emerging H1N1 influenza that had been admitted at least 24 hours in hospital from 20 October to 1 February 2009, were enrolled in the study. Data collection was done based on questionnaires, with a team other than researchers. The questionnaire included demographic data, clinical symptoms, laboratory findings, radiographic manifestations and outcome of patients. Data analysis was performed with SPSS soft ware version16. Results: 118 patients were studied: 71 patients (60.2%) were female and 47 patients (39.8%) were male. Mean (±SD) age of admitted patients was 33.81±15.64 years old. The most of admitted patients were in age range of 15 to 30 years old. The most common findings in CXR were bilateral respiratory consolidations and the most common symptoms were fever, weakness and fatigue. About 12.7% of patients had diarrhea. Leukopenia (WBC <4000) and leukocytosis (WBC> 10000), occurred respectively in 4.58% and 33.2% of cases. 9 patients (7%) were admitted in ICU. In 21 patients (18%) RT PCR test results were positive, three of these patients had been admitted in ICU. In patients admitted in ICU, and their diagnosis was confirmed, mortality was 33%. 48.3% of patients had at least one predisposing medical condition. Total admission days were 577 days, consisting 519 days in infectious disease ward and 58 days in ICU. Average of hospitalization days per a patient was 4.88 days. During epidemic, 20% of infectious disease ward beds were occupied with these patients. Conclusion: Except epidemiologic clues, there was no pathognomonic sign or symptom to differentiate influenza H1N1 from other respiratory tract infections. High proportions of pregnant women among admitted patients, bilateral respiratory consolidations, and presence of diarrhea and leukopenia in considerable number of patients were the most important findings of the study. Key words: (H1N1) Influenza; Admitted Patients; Outcome

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :شهرام حبیب زاده
نویسنده :بیتا شهباززادگان
نویسنده مسئول :ناهید پورمحمد جان
Additional Information:Indexed in: Google Scholar, SID, ISC, Magiran
Uncontrolled Keywords:آنفلوانزای H1N1؛ بیماران بستری؛ پیامد
کلیدواژه ها (انگلیسی): (H1N1) Influenza; Admitted Patients; Outcome
Subjects:QW Microbiology and Immunology
WC Communicable Diseases
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:4310
Deposited By: Dr Shahram Habibzadeh
Deposited On:02 Apr 1392 09:55
Last Modified:20 Feb 1399 16:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...