title

بررسي وضعيت مراقبت هاي دوران بارداري در مبتلايان به پره اكلامپسي – اكلامپسي بستري در مركز آموزشي ، درماني علوي اردبيل سال 80-79

کهنمویی, فریبا (1378) بررسي وضعيت مراقبت هاي دوران بارداري در مبتلايان به پره اكلامپسي – اكلامپسي بستري در مركز آموزشي ، درماني علوي اردبيل سال 80-79. [ طرح تحقیقاتی]

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : پره اكلامپسي و اكلامپسي مسئول 25% مرگ و مير پري ناتال و در عين حال شايعترين علت مرگ و مير مادران در كشور هاي در حال توسعه مي باشد (1) حتي در كشورهاي پيشرفته مرگ و مير ناشي از پره اكلامپسي و اكلامپسي هنوز اتفاق مي افتد گزارش مرگ و مير مادري از انگلستان نشان مي دهد كه مراقبت هاي زير سطح استاندارد حتي مي تواند مسئول 80% اين مرگ و مير ها باشد (2) اهداف : اثرات مفيد مراقبت هاي دوران بارداري از سالها قبل توسط چندين مطالعه توصيفي مشخص شده است معهذا روشهاي كه بتوانند با زمانبندي صحيح و تاثير بر محتواي اين مراقبت ها نقش مهم در نتيجه و پيش آگهي پره اكلامپسي و اكلامپسي ايفا كند هنوز مشخص نشده است. هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت اين مراقبتها در بيماران بستري در مركز آموزشي ، درماني علوي اردبيل در جهت بهينه سازي روشهاي مذكور مي باشد. روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه از طريق بررسي بيمارستاني و بهداشتي 255 بيمار مبتلا به پره اكلامپسي – اكلامپسي بستري در مركز آموزشي – درماني علوي طي سالهاي 80-1379 انجام گرفت. نتايج : حداكثر شيوع پره اكلامپسي – اكلامپسي متعلق به افرادي بود كه مراقبتهاي كامل دوران بارداري را داشته اند (63%) شيوع پره اكلامپسي خفيف و شديد در اين افراد يكسان بود. در حالي كه در افراد داراي مراقبت ناقص شيوع پره اكلامپسي شديد دو برابر پره اكلامپسي خفيف بود. 90% موارد اكلامپسي مربوط به گروه فاقد كنترل و 10 موارد مربوط به گروه داراي كنترل ناقص بود. ساير يافته هاي اين تحقيق عبارت بود از شيوع پره اكلامپسي در مركز مورد بررسي 12% برآورد شد كه به ترتيب 8/49% آن پره اكلامپسي شديد، 3/42% پره اكلامپسي خفيف و 9/7% اكلامپسي بود. 59% موارد مربوط به مناطق روستايي 41% مربوط به مناطق شهري بود، 62% موارد مناطق روستايي و 45% موارد مناطق شهري از نوع شديد بود. بيشرين فراواني پره اكلامپسي – اكلامپسي مربوط به خانمهاي با ميانگين سني 25 سال ، اول زا و شكم دوم ، ميانگين وزني 75 ، خانه دار ، و سطح سواد در حد ابتدائي بوده است. در 2/67% بيماران سابقه فشار خون مزمن وجود داشت. در بيماران بستري در مركز آموزشي – درماني علوي اردبيل شيوع پره اكلامپسي – اكلامپيسي نسبت به مطالعات جهاني بالا بود، اكثريت (71%) زنان جهت مراقبتهاي دوران بارداري مراجعه مي كنند اما در صد كمي از آنان از مراقبتهاي كافي برخوردارندنوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :فریبا کهنمویی
تاریخ اتمام :19 شهریور 1378
کلید واژه ها:مراقبتهاي دوران بارداري – پره اكلامپسي – اكلامپسي
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :432
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :02 آبان 1388 07:18
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 07:18

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد