title

بررسي ميزان آگاهي مادران در ارتباط با تغذيه كمكي دوران شيرخوارگي و منحني رشد در مادران مراجعه كننده به درمانگاههاي بهداشتي سطح استان اردبيل سال 79- 78

اسدزاده, فيروزه (1378) بررسي ميزان آگاهي مادران در ارتباط با تغذيه كمكي دوران شيرخوارگي و منحني رشد در مادران مراجعه كننده به درمانگاههاي بهداشتي سطح استان اردبيل سال 79- 78. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

593kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : آغاز زندگي نوين بعد از تولد در حقيقت ادامه زندگي داخل رحمي در خارج رحم است. كه براي ادامه اين مسير تكاملي نوزاد نيازمند به اسيدهاي آمينه ، چربي ها ، مواد قندي ، املاح و ويتامين هاي اختصاصي متناسب با اعمال فيريولوژيكي بدنش در دوران شيرخوارگي يعني از بدو تولد تا 2 سالگي مي باشد. اهداف: هدف از اين پژوهش بررسي ميزان آگاهي، مادران در رابطه با تغذيه كمكي دوران شيرخوارگي و همچنين آگاهي مادران از نحوه تغييرات منحني رشد شيرخواران مي باشد. روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي بوده و به روش مقطعي صورت گرفته است جامعه پژوهش در اين تحقيق كليه مادران مراجعه كننده به درمانگاهها و مراكز بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي در سطح استان اردبيل بوده تعداد نمونه ها 824 نفر بود كه در طول 40 روز انتخاب شده است. ابراز گردآوري داده ها پرسشنامه اي حاوي 39 سئوال بسته مي باشد. نتايج : يافته هاي پژوهش گوياي آنست كه در بيشترين درصد مادران داراي سطح سواد ابتدايي و خانه دار بوده اند اكثريت كودكان بين 12-1 ماهگي قرار داشته اند (5/74%) و 5/60% مادران آگاهي كم، 6/36% آگاهي متوسط و 9/2% آگاهي زيادي از تغذيه كمكي شيرخواران داشتند. همچنين يافته ها حاكي از اين هستند كه از كل كودكان با رشد غير طبيعي در اين مطاله 18/65% از گروه مادران با آگاهي كم ، 2/33% در گروه مادران با آگاهي متوسط و 1/1% در گروه مادران با آگاهي زياد قرار داشتند. نتايج حاصله حاكي از آنست كه ميزان آگاهي مادران از منحني رشد در سطح نسبتأ خوبي قرار داشته ولي در مورد تغذيه كمكي اكثريت مادران آگاهي كمي داشتند. لذا با توجه به اهميت مسئله تغذيه و رشد شيرخوار، پژوهشگر معتقد است كه آگاهي مادران از تغذيه اين دوران و منحني رشد بسيار مهم بود و چه بسا با آموزش اين مسايل به خانواده ها بسياري از اين تاخير رشدها و مرگ ها قابل پيشگيري باشند.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :فيروزه اسدزاده
تاریخ اتمام :19 شهریور 1378
کلید واژه ها:ميزان آگاهي - مادران - تغذيه شيرخوار - منحني رشد
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :433
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :02 آبان 1388 07:24
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...