title

اثر دريافت اسكوربيك اسيد بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي

امانی, محمد ، خوش باطن, علی ، عسگری, علیرضا ، نوروززاده, علی (1387) اثر دريافت اسكوربيك اسيد بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي. [ طرح تحقیقاتی]

[img] تصویر (نامه تاییدیه همکاری) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

333kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

251kB

خلاصه فارسی

هدف: مواجهه مداوم با سطوح پايين سرب باعث افزايش فشارخون در انسان و نمونه هاي حيواني ميگردد. فشارخون ناشي از سرب تا حدودي با افزايش توليد راديكال هاي آزاد و عوامل اكسيدان نظير ROS و كاهش نيتريك اكسايد (NO) در دسترس ارتباط دارد. در اين مطالعه تاثير دريافت اسكوربيك اسيد (ويتامين C) را بعنوان يك آنتي اكسيدان بر ميزان متابوليتهاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب بررسي كرديم. مواد و روشها: موشهاي صحرايي نر نژاد Wistar با وزن تقريبي 250-200 گرم در چهار گروه كنترل، گروه مصرف كننده استات سرب (100 ppm در آب آشاميدني)، گروه مصرف كننده استات سرب (100 ppm در آب آشاميدني) بعلاوه اسكوربيك اسيد (يك گرم در ليتر آب آشاميدني) و گروه مصرف كننده اسكوربيك اسيد (يك گرم در ليتر آب آشاميدني) تقسيم بندي شدند. اندازه گيري فشارخون سيستولي با استفاده از دستگاه اسفيگمومانومتر PE300 از ناحيه دم حيوان انجام گرفت.اندازه گيري ميزان نيتريك اكسايد سرم بصورت غير مستقيم و از طريق اندازه گيري متابوليتهاي پايدار آن يعني نيترات و نيتريت كل (NOx) به روش اسپكتروفوتومتري و با استفاده از واكنش گريس (Griess) انجام گرفت. يافته ها: پس از دوازده هفته مصرف استات سرب بطور معني داري فشارخون سيستولي را نسبت به گروه كنترل افزايش داد. دريافت اسكوربيك اسيد مانع از افزايش فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب گرديد بطوريكه اختلاف معني داري نسبت به گروه كنترل وجود نداشت. ميزان NOx سرم در گروه مصرف كننده استات سرب كاهش معني داري نسبت به گروه كنترل نشان داد، در حاليكه در گروههايي كه علاوه بر استات سرب اسكوربيك اسيد نيز دريافت كرده بودند اختلاف معني داري در ميزان NOx سرم نسبت به گروه كنترل مشاهده نشد. نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه دريافت اسكوربيك اسيد ميتواند با مكانيسم جلوگيري از كاهش ميزان NOx سرم مانع از افزايش فشارخون ناشي از سرب گردد.

عنوان انگليسي

Effect of ascorbic acid supplementation on nitric oxide metabolites and systolic blood pressure in rats exposed to lead


نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :محمد امانی
سایر مجریان :علی خوش باطن
همکار طرح :علیرضا عسگری
همکار طرح :علی نوروززاده
تاریخ اتمام :19 تیر 1387
موضوعات :QT فیزیولوژی
QV فارماکولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیولوژی
کد شناسایی :4362
ارائه شده توسط : دکتر محمد امانی
ارائه شده در تاریخ :30 تیر 1392 08:44
آخرین تغییر :25 فروردین 1393 09:49

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...