title

بررسی شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 12-6 ساله مدارس ابتدائی شهر اردبیل و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده در سال تحصیلی 1392 – 1391

اصدق, سعیده and نورالعیونی, سارا and امانی, فیروز and صادقی مزیدی, طرلان (1392) بررسی شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 12-6 ساله مدارس ابتدائی شهر اردبیل و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده در سال تحصیلی 1392 – 1391. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img]
Preview
Text - final reserch project report
80kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
821kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (SPSS) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

53kB
[img] Other (SPSS) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

170kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : پوسیدگی دندانی شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی است. عوامل اجتماعی و اقتصادی باعث افزایش خطر در این بیماری هستند. هدف از این مطالعه تعیین شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 12-6 ساله مدارس ابتدایی شهر اردبیل و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده در سال تحصیلی 1392- 1391 بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، مقطعی تعداد 847 دانش آموزان ( 444 نفر دختر و 403 نفر پسر) به صورت تصادفی از مدارس دولتی و غیرانتفاعی انتخاب شدند. معاینه بالینی دانش آموزان جهت تشخیص پوسیدگی براساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی که شامل تعیین شاخص¬های DMFS, DMFT, dmft و تعیین شیوع پوسیدگی دندان بودند، انجام شدند. معاینه دندان دانش آموزان در زیر نور چراغ قوه با استفاده از سوند، آبسلانگ ، دستکش، ماسک و آینه دندانپزشکی صورت گرفت. اطلاّعات مربوط به سن و جنس کودک، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات والدین و شغل آنها و درآمد خانواده، تکرر مسواک زدن روزانه کودک، معاینه دوره¬ای دندانپزشکی، رژیم غذائی( میان وعده¬های غذائی) به وسیله پرسشنامه جمع آوری شدند. داده¬های به دست آمده براساس نرم افزار رایانه¬ای SPSS نسخه 16 و آزمون مجذور کای و ANOVA و T- Terst مورد بررسی قرار گرفتند. و تفاوت¬ها در هر نقطه با 5% >P معنی دار تلقی گردیدند. یافته¬ها : شیوع پوسیدگی دندان به طور کلی7/79 درصد که در دندانهای دائمی 1/71 درصد و در دندانهای شیری3/88 درصد در بین دانش آموزان 12-6 ساله مدارس ابتدائی بوده است. میانگین شاخص¬های dmft/ DMFT/DMFS به ترتیب 1/0 ± 5/2 و 1/0 ± 5/2 و 2/0 ± 6/3 در دختران و در پسران به ترتیب 13/0 ± 1/3 و 1/0 ± 5/3 و 17/0 ± 2/3 بوده است. همچنین میانگین شاخص های dmft و DMFT به ترتیب 2/0 ± 1/5 و 2/0 ± 7/5 در کودکان 7 ساله و شاخص میانگین DMFS 3/0 ± 4/5 در کودکان 12 ساله مدارس ابتدائی بوده است. مقایسه میانگین شاخص¬های dmft و DMFT نشان می¬دهد که رابطه معنی¬دار آماری بین آنها با سن و جنس وجود دارد به طوریکه001/0 = P بوده است. همچنین مقایسه میانگین شاخص DMFS نشان می¬دهد که رابطه معنی¬دار آماری هم با سن وجود دارد به طوریکه 001/0 = P بوده است ولی به لحاظ آماری رابطه معنی¬داری با جنس وجود ندارد به طوریکه 67/0= P است. آنالیز واریانس ، T-Test و آزمون مجذور کای نشان دادند که رابطه¬ای معنی¬دار بین تحصیلات والدین، شغل پدران، درآمد خانواده، رژیم غذائی (میان وعده¬های غذائی)، دفعات مسواک زدن روزانه کودکان، تعداد خواهر و برادر و ملاقات با دندانپزشک ( معاینات دوره¬ای) با شاخص میانگین dmft ، DMFT و DMFS وجود دارد. نتیجه گیری : شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش¬آموزان 12-6 ساله شهر اردبیل بیشتر از حد استانداردهای جهانی در سال 2020 است. مطالعه حاضر نشان داد که شیوع پوسیدگی دندان در دانش¬آموزانی که به لحاظ وضعیّت اجتماعی و اقتصادی در سطح پائین¬تری بودند، بسیار بالاتر بوده است. وضعیّت اجتماعی و اقتصادی از تعیین کننده¬های قدرتمند و قوی در پوسیدگی های دندانی محسوب می¬گردند. بنابراین بهبود در سرویس دهنده¬های خدمات دندانپزشکی ، برنامه ریزی و انجام مواردی از قبیل آموزش، پیشگیری و درمان به منظور سلامت دهان و دندان کودکان در آینده کاملاً ضروری به نظر می رسد.

Title

The survey of dental caries prevalence among 6-12 years old school children in Ardebil city and its relationship with socioeconomic status of family in 2012 -2013

English Abstract

Introduction: Dental caries is one of the most chronic diseases in children. Socioeconomic factors increased the riskof dental caries. The purpose of this study was to determine of dental caries prevalence among 6-12 yearsold school children in Ardebil city and its elationship with socioeconomic status of family in 2012- 2013. Materials and Method: In this descriptive – cross sectional study a total of 874 school children (444 girls and 403 boys) were randomly selected from public and private schools. Pupils were examined clinically for dental caries according to world health organization (WHO) Criteria (DMFT, dmft, DMFS) and Dental caries prevalence . Dental examinations of students were done under artificial light, using explorer, tongueblade, glove, mask and dental mirrors. Data was obtained through a questionnaire containing questions about child age and sex, number of sibling, father,s / mother,s level of education and theirs occupation, family income, diet (snak foods), frequanty of daily tooth brushing, dental visit. Data was analysed by spss software l6 version and chi- square tests, ANOVA, T- Test. The differentiotions with P<5% were significant. Results: Dental caries prevalcnce "overall" was 79.7, 71.1 in permanent dentition, and 88.3 in Primary dentition among 6-12 years old school children. The mean dmft, DMFT, DMFS index were (2.5± 0.1, 2.5±0.1, 3.6± 0.2) in girls and (3.1±13%, 3.5 ±0.1, 3.2±17%) in boys.The mean dmft, DMFT index were (5.1±0.2, 5.7±0.2)in 7 yearsold and the mean DMFS index (5.4±0.3) in 12 yearsold in shoolchildren. Comparing means of DMFT and dmft index showed significant differences between the gender and age (P=0.001). The comparing means of DMFS index showed significant differences with age (P= 0.001) but There was no significant difference in relation to gender (P= 0.67) . ANOVA analysis and T-Test and chi- square test showed meaningful relationship between father,s and mother,s ,level of education, and father,s occupation, family income, diet (snak food), frequency of daily toothbrushing, number of sibling and dental vists, with dmft, DMFT, DMFS index. Conclusion: Dental caries prevalence among 6-12 years-old school children in Ardebil is higher than the global standard of WHO for 2020. The current study has identified a very high prevalence of caries among schoolchildren with low socioeconomic status. Socioeconomic status are strong predictors in dental caries. Therefore, improving the existing dental services and performing early oral education, prevention and treatment programs for school children seems tobe necessary in the future.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سعیده اصدق
استاد مشاور :سارا نورالعیونی
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :طرلان صادقی مزیدی
Additional Information:شماره پایان نامه : 02
Uncontrolled Keywords:شیوع پوسیدگی دندان، وضعیّت اجتماعی و اقتصادی، شاخص های dmft, DMFT, DMFS ، دانش آموزان، مدارس ابتدائی، شهر اردبیل
کلیدواژه ها (انگلیسی):Dental caries prevalence, socioeconomicstatus, dmft, DMFT, DMFS(index), school children, primary school, Ardebil city
Subjects:WS Pediatrics
WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:?? 16 ??
Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4395
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:27 Apr 1392 10:03
Last Modified:26 Mar 1399 10:33

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...