title

بررسي شيوع و شدت عيوب انكساري در مراجعين به يك كلينيك اپتومتري در شهر اردبيل از سال 71 لغايت 77

احمدی, فریبا (1377) بررسي شيوع و شدت عيوب انكساري در مراجعين به يك كلينيك اپتومتري در شهر اردبيل از سال 71 لغايت 77. [ research project ]

[img] PDF - Published Version
محدود به Repository staff only

4MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : اهميت چشم و بينايي بر كسي پوشيده نيست و در صد قابل ملاحظه اي از اطلاعات پيرامون را از طريق چشم بدست مي آوريم با پيشرفت علم و صنعت روزبروز زمان و كيفيت استفاده از چشم بيشتر شده و با توجه به جوان بودن جمعيت كشور ما كه در صد قابل ملاحظه اي زير 15 سال و در حال تحصيل مي باشند. اهميت بينائي روشنتر مي شود زيرا در صورت وجود كوچكترين عيب انكساري در چشم، فرد قادر به مطالعه نبوده و پس از چند دقيقه مطالعه با عوارض عيوب انكساري از قبيل سردرد، سرگيجه ، درد چشم ، خستگي و ... مجبو ر به ترك مطالعه مي شود و نيز با توجه به رشد سريع استفاده از رايانه ، در صورت داشتن مشكل چشمي قادر به كار با آن نخواهد بود و نيز علاوه بر شغلهاي پيچيده و دقيق ، بسياري از شغلهاي مردم عادي و حتي زنان خانه دار نيز نياز به ديد دقيق در دور و نزديك بدون عيب انكساري دارد. لذا با توجه به اهميت روزافزون بينايي تصميم گرفته شد درخصوص ميزان شيوع و شدت عيوب انكساري و ارتباط آن با سن ، شغل و جنسيت بيماران تحقيقي انجام گيرد. اهداف: توزيع فراواني مطلق و درصد بيماران بر حسب جنس ، سن، محل سكونت، نياز شغلي، شكايات اصلي، سابقه بيماري، ديد چشم با عينك و بدون عينك در چشم راست و چپ و هر دو چشم و انحرافات مخفي و آشكار چشمي نتيجه رتينوسكوپي ، سابجكتيو، شدت عيوب انكساري ، درصد ارجاع، ديد چشم راست و چشم با عينك جديد ، نتيجه آفتالموسكوپي و تشخيص افتراقي عيوب انكساري چشم . روش تحقيق : اين يك مطالعه توصيفي تحليلي است كه جامعه مورد پژوهش مراجعين به كلينيك اپتومتري از سال 71 تا 77 در شهر اردبيل بوده و ابزار گردآوري داده ها شامل 29 شاخص پرونده بيمار و سپس پرسشنامه اي شامل مشخصات دموگرافيك شرح حال و نتايج تست هاي سابجكتيو، ابجكتيو و تشخص عمومي و افتراقي بوده است . محقق با استفاده از پرونده هاي بيماران (13000 ) مورد، 264 نمونه را به روش سيستماتيك منظم انتخاب و از روي سئوالات ، اطلاعات لازم استخراج و پرسشنامه مربوطه تكميل و با استفاده از نرم افزار آماري winspss تجزيه ، تحليل انجام يافت و نتايج مطالعه مشخص گرديد. نتايج : يافته ها نشان مي دهد حدود 4/50% زن و 6/49% مرد بودند بيش از 95% از شهر و 4% از روستا ها و حومه شهر بودند اكثريت نمونه ها بين 10 تا 20 سال داشتند شكايات اصلي بينايي C.V.C 3/27% تاري ديد 25% سردرد به تنهايي يا همراه با ساير علايم 88% بدون شكايات خاص مراجعه كرده بودند. بيشترين طيف دانش آموز با 39% بودند 3/88% بيماري خاصي را ذكر نمي كردند. 53% قبلأ عينك داشتن و شماره اكثر آنها + 25% تا +2 شماره بوده است ، حدت بينايي بيش از 60% بدون عينك هفت دهم تا دو دهم ه با عينك به 36% مي رسيد ، 43% داراي عيب انكساري پايين و 11% همراه آن آستيگماتيسم داشتند 18% دوربين خالص ، 11% ميوپيا و در تشخيص افتراقي 2/35% دور بين ، 3/16% نزديك بين و 8/46%استيگماتيسم بوده اند بيش از 3/27% دوربيني پايين و 5/34% را آستيگماتيسم پايين به خود اختصاص داشته است 4% نياز به ارجاع به جراح و متخصص چشم داشته اند 75% از بيماران با عينك جديد به ديد نرمال رسيدند 21% نياز به عينك نداشته و 3% با وجود تجويز عينك به علت مشكلات پاتولوژيكي قادر به ديد كامل نبودند پيشنهاداتي در خصوص لزوم دقت بيشتر و استفاده از refraction بجاي اتورفراكتومتر در تجويز عينك ، انجام معاينات ادواري و منظم همه افراد با لاخص كودكان و دانش آموزان ، لزوم افزايش آگاهيهاي بهداشتي ، توجيه مربيان و والدين جهت ارجاع بيماران مبتلا به سردرد و جهت معاينات دقيق چشمي ارائه شده است.Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :فریبا احمدی
تاریخ اتمام :19 June 1377
Uncontrolled Keywords:دوربيني ، نزديك بيني ، استيگماتيسم ، عيوب انكساري
Subjects:WW Ophthalmology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Surgery
Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information > completed research projects
ID Code:444
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:02 Aug 1388 09:59
Last Modified:15 Jun 1391 12:11

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...