title

مطالعه فراساختاری پروماستیگوت ها و اماستیگوت های اکسنیک انگل لیشمانیا تروپیکا

بهرامی, سمیه ، حاتم, غلامرضا ، رضوی, سید مصطفی ، عریان , احمد ، محمدی قلعه بین, بهنام (1391) مطالعه فراساختاری پروماستیگوت ها و اماستیگوت های اکسنیک انگل لیشمانیا تروپیکا. در: هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 9-11 اردیبهشت 1391, دانشگاه تهران - ایران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
80kB

خلاصه فارسی

مقدمه: بیماری لیشمانیوز یکی از معضلات مهم بهداشتی در بسیاری از کشورهای جهان است و به همین دلیل جز یکی از شش بیماری است که سازمان بهداشت جهانی برای امور تحقیقاتی و آموزشی آن برنامه ریزی می کند. عامل لیشمانیوز، تک یاخته ای است داخل سلولی اجباری از جنس لیشمانیا که بر حسب محل زندگی خود به دو شکل آماستیگوت در بدن میزبان مهره دار و پروماستیگوت در بدن ناقل دیده می شود. هدف از این مطالعه مقایسه ی فراساختار پروماستیگوت ها و اماستیگوت های انگل بود. روش کار: 40 میکرولیتر از محیط های کشت حاوی پروماستیگوت لگاریتمی، ایستا و اماستیگوت اکسنیک با دور 8000 rpm به مدت 10 دقیقه سانتریفوژ گردید و رسوب حاصل در گلوتارآلدهید سرد 4% قرار گرفت. پس از آن با بافر کوکادیلات سدیم 1% شستشو داده شد و محلول پایدار کننده ثانویه اسمیوم تترااکسید 2% به آن اضافه شد. نمونه ها در درجات مختلف اتانول آبگیری شدند. به منظور شفاف سازی نمونه های بافتی، به آنها اکسید پروپیلن 100% اضافه گردید و پس از آن نمونه ها به مدت یک شبانه روز در مخلوطی از اکسید پروپیلن و رزین قرار گرفتند. پس از پلیمریزه شدن نمونه ها از آنها مقاطع نیمه نازک و نهایتا" بسیار نازک جهت بررسی با میکروسکوپ الکترونی تهیه شدند. برای رنگ آمیزی مقاطع از یورانیل استات و سیترات سرب استفاده و توسط میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: در بررسی فراساختاری انگل بین مرحله لگاریتمی و اماستیگوتی تفاوت هایی در تاژک، پاکت تاژکی، پاراکسیال راد، میکروتوبول های ساب پلیکولار و ساختارهای الکترونی متراکم دیده شد. در این مطالعه بین مراحل لگاریتمی و ایستای انگل به لحاظ ساختاری تفاوت خاصی مشاهده نگردید. نتیجه گیری: بین مراحل پروماستیگوتی و اماستیگوتی انگل تفاوت های فراساختاری مشاهده گردید.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سمیه بهرامی
نویسنده :غلامرضا حاتم
نویسنده :سید مصطفی رضوی
نویسنده :احمد عریان
نویسنده :بهنام محمدی قلعه بین
کلید واژه ها:فراساختار ، میکروسکوپ الکترونی ، لیشمانیا تروپیکا ، اماستیگوت اکسنیک ، پروماستیگوت
موضوعات :QX انگل شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش انگل شناسی
کد شناسایی :4506
ارائه شده توسط : دکتر بهنام محمدی قلعه بین
ارائه شده در تاریخ :20 مرداد 1392 08:15
آخرین تغییر :20 مرداد 1392 08:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...