title

ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383

حبیب زاده, شهرام ، تذکری, زهرا ، امانی, فیروز ، ششگلانی, یونس ، خداپناهی, خدیجه (1383) ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383. [ طرح تحقیقاتی]

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : زمينه و هدف: از سال 1985 به دليل افزايش موارد سل در زمينه ويروس نقص ايمني انساني HIV ( Human Immunodeficiency Virus) مجددا طغيان هايي از سل در جهان گزارش شده است، به طوري كه از سال هاي 1985 تا 1991 بروز سل دركشورهاي اروپايي و آمريكا افزايش يافته است. در طغيان هايي از بروز سل مقاوم به چند دارو (Multi Drug Resistant ) در آمريكا 18 تا 35 درصد از كاركناني كه در مواجهه با مسلولين بوده اند آزمون PPD منفي آنها به مثبت تبديل شده است PPD Conversion)) . از اين رو افزايش خطر بروز سل در كاركنان خدمات بهداشتي و پيدا شدن سل مقاوم به درمان در آنان مجددا مطرح شده است. اين مطالعه به منظور بررسي ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس انجام شده است. روش تحقيق : در يك مطالعه مقطعي- تحليلي تمامي پرسنل پرستاري بيمارستان بوعلي شامل 96 نفر وارد مطالعه شدند.با توجه به اينكه در بيمارستان بوعلي آزمون PPD (Purified Protein Derivative) در حين استخدام به عمل نيامده بود، بنابراين اطلاعاتي از مثبت يا منفي بودن آزمون در بدو شروع كار در بيمارستان وجود نداشت، از اين رو 30 نفر از كاركنان دانشكده پزشكي كه سابقه حضور در بخش هاي بيمارستاني به عنوان طرح كارمند بهداشتي- درماني نداشتند و 60 نفر از دانشجويان دانشگاه كه هنوز وارد دوره كارآموزي باليني نشده بودند براي به دست آوردن تخميني از ميزان تماس قبل از شروع كار حرفه اي پرستاري، براي مقايسه انتخاب و تست شدند. نتايج : از96 نفر 72 نفر زن و 24 نفر مرد بودند. ميزان مثبت بودن آزمون PPD در كل 50% بود. آناليز سنوات خدمت نشان داد كه با افزايش سنوات خدمت، احتمال مثبت شدن آزمون PPD بيشترمي شود. در 60 نفر گروه دوم شامل دانشجويان دانشگاه كه هنوز وارد كارآموزي باليني نشده بودند ميانگين سني 9/2±6/21 سال بود و آزمون مانتو در 3/13% موارد مثبت بود. در گروه سوم شامل 30 نفر از كارمندان دانشكده پزشكي ميزان مثبت شدن آزمون مانتو 3/23% بود و ميانگين سني در اين گروه 5/6±3/33 بود. نتيجه گيری : شغل پرستاري با ميزان 50% مثبت بودن تست مانتوقويا با افزايش احتمال تماس با باسيل سل همراهي دارد. اين احتمال تقريبا دو برابر بيشتر از احتمال تماس ساير كاركنان اداري است.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :شهرام حبیب زاده
همکار طرح :زهرا تذکری
کلید واژه ها:مايكوباكتريوم توبركلوزيس، آزمون مانتو، PPD، كاركنان خدمات بهداشتي
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WF سیستم تنفسی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :454
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :04 آبان 1388 06:35
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 07:49

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد