title

بررسي عوامل موثر بر مرگ و مير نوزادي در بيمارستانهای علوی ، بوعلی و امام خمينی پارس آباد استان اردبيل در سال 1381

براک, منوچهر and امانی, فیروز (1381) بررسي عوامل موثر بر مرگ و مير نوزادي در بيمارستانهای علوی ، بوعلی و امام خمينی پارس آباد استان اردبيل در سال 1381. [ research project ]

[img] PDF - Published Version
محدود به Repository staff only

234kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوزادان بعنوان يک گروه آسيب پذير در خدمات بهداشتی درمانی جايگاه ويژه ای دارد.بر اساس آمارموجود، از کل مواليد ساليانه در دنيا بيش از 14 ميليون نفر در اولين سال زندگی از بين می روند. حدود 7 ميليون مورد از اين مرگها در نوزادان رخ می دهد و به عبارت ديگر تقريبا 60 درصد مرگهای اول زندگی را مرگ و مير نوزادان تشکيل ميدهد ،برای کاهش ميزان مرده زايی و مرگ نوزادی بايد به نکاتی چون وضعيت مادر (حتی قبل از مراقبت دوران بارداری)، عوامل وابسته به زايمان و علل تهديد کننده حيات توزادان در 28 روز اول زندگی توجه داشت. لذا مطالعه حاضر درراستای شناسايي عوامل مرتبط با مرگ نوزادی در استان اردبيل صورت گرفته است. روش کار : اين مطالعه از نوع مورد شاهدی بوده است که بر روی 205 نوزاد (121 نوزاد در گروه مورد و 84 نوزاد در گروه شاهد که قرار بود به اندازه 121 نوزاد باشد که به علت عدم ثبت اطلاعات مربوط به گروه شاهد در بيمارستان امام خمينی پارس آباد متاسفانه تعداد شاهدها 37 مورد کمتر از مورد ها شدند) انجام گرديد. در اين بررسی برای دستيابی به داده ها بر اساس پرسش از مادر ، بهورز ، بررسی پرونده بيمارستانی استفاده شد.مطالعه بر پايه جمعيت بوده و در آن تمامی موارد مرگ نوزادان که از اول آذر سال 1381 تا پايان اذرماه سال 1382 در سه تا از بيمارستانهای استان اردبيل اتفاق افتاده به عنوان مورد انتخاب شدند.قرار بر اين شد که به ازای هر مورد مرگ نوزادی يک نوزاد زنده به صورت شاهداز ليست متولدين زنده همان بيمارستان ها به طور تصادفی انتخاب شوند. داده ها توسط مسئولين بخش نوزادان و کادر پرستاری بيمارستانها جمع آوری شدند.برای مقايسه دو گروه مورد و شاهد از آزمون خی دو و در صورت لزوم از آزمون دقيق فيشر استفاده شد.قدرت اثر هر متغير با ملاک نسبت شانس OR و با فاصله اطمينان 95 % ارزيابی گرديد. نتايج : بر اساس نتايج بدست آمده از بين کل 205 نوزاد مورد مطالعه 88 نفر ( 43%) دختر و بقيه پسر با نسبت جنسی مرد به زن برابر 1/3=117/88 بوده است . همچنين مرگ نوزادی در پسران 7/1 برابر دختران بوده است. تعداد 20 نفر (8/9%) از مادران سابقه مرده زايی داشتنه اند. 79 نفر (5/38%) از کل مادران نوزادان بی سواد و 5 نفر (4/2%) دارای تحصيلات دانشگاهی بوده اند. 26 نفر (7/12%) از کل نوزادان دارای وزن کمتر از 1500 گرم، 41 نفر(20%) دارای وزن بين 1500 تا 2500 گرم و بقيه دارای وزن بالای 2500 گرم بودند. همچنين 22 نوزاد (7/10%) در گروه مورد دارای وزن کمتر از 1500 گرم بوده است. 48 نفر (7/39%) از مادران نوزادان در گروه مورد و 23 نفر ( 4/27%) از مادران در گروه شاهد بيان داشته اند که در محل سکونت خود وسيله نقليه وجود ندارد. بر اساس نتايج بدست امده شايع ترين علت مرگ نوزادی نارسی با 43 مورد (5/20 %) و بعد از آن آسپيراسيون ، سپتی ستی و آسفکسی هر کدام با 4 مورد (2 %) بوده است. نتيجه گيری : بر اساس نتايج بدست آمده عوامل متعددی از قبيل وزن هنگام تولد نوزادان ، وجود يا عدم وجود وسيله نقليه در محل سکونت مادران ،شيوه زايمان ، محل سکونت و محل زايمان مادران در وقوع مرگ نوزادی دخيل بودند که لازم است در زمينه کاستن اثرات اين عوامل تصميمات لازم اتخاذ گردد.

Title

Effective causes of neonatal mortality in hospitals of Ardabil province,2002

English Abstract

Background: Providing , maintains and promotion Health level , the neonatal is as a special high risk group in heath and Treatment services. according to statistics, from all Birth at year in world up to 14 million neonatal died at first year of life. a bout 7 million case of these mortality had been taken at infants and %60 of first year of life mortality related to neonatal mortality. for decrease of Neonatal mortality should pay Attention to Causes such as Mother condition ( after pregnancy tine) , section causes and at 28 day of life. There fore this study has been done in Ardabil city for known these causes. Methods: This study is a case - control study that have been down of 205 Neonatal ( 121 case and 84 control ) . In this study collecting data according Ask for mother , Nurse, survey hospital patients. the study Based on population and all of Neonatal mortality had been selected for cases groups. control groups Randomly selected from hospital live Birth. Data collected by Nurses and Hospital personal .for compare two group use x2 , fisher test and OR. Results: According to obtained results 88 (%43) of samples were female and else were male with sex ratio 1/3. Also Neonatal mortality at male were 1/7 more than female . 20(9/8%) of mothers have still Birth history . 79(%38/5 ) of mothers were illiteracy and 5 (% 2/4) have college Education. 26(%12/7) of Neonatal have weight < 1500gr , 41 (%20) have weight between 1500- 2500gr and else have weight upper 2500 gr .48(%39/7) of mothers in case group and 23( %27/4) of mothers in control group have not vesicle at areas. according to results mostly causes for neonatal mortality were prematurely (%20.5) and Aspiration , saltiest, Asfecsi each one with 4 ( %2). Conclusion: according to results causes such as birth weight, vesicle and non vesicle in areas , section kind , Areas and section area at outbreak of neonatal mortality have rule that necessary to decide about decreases this causes.

Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :منوچهر براک
سایر مجریان :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:مرگ نوزادي - نارسي - آسپيراسيون - آسفکسي - نوزاد
کلیدواژه ها (انگلیسی):Neonatal mortality , prematurely
Subjects:WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information > completed research projects
ID Code:455
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:04 Aug 1388 07:40
Last Modified:15 Jun 1391 07:51

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...