title

بررسی تاثیر مصرف کافئین بر عملکرد استقامتی و قدرتی مردان ورزشکار

بلبلی, لطفعلی and نقی زاده باقی, عباس and ولی زاده, آیدین and یعقوبی, محسن (1389) بررسی تاثیر مصرف کافئین بر عملکرد استقامتی و قدرتی مردان ورزشکار. Masters (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.


[img]
Preview
Text
4MB

Persian Abstract

هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير دوز متوسط کافئين در یک جلسه بر عملکرد استقامتي و قدرتي مردان ورزشکار مي باشد. روش تحقيق: بدين منظور 60 مرد ورزشکار (سن: 39/1±63/19 سال؛ وزن: 63/7±90/68 كيلوگرم؛ قد: 81/5±45/175سانتي متر؛ درصد چربي: 42/2±01/8 درصد) بصورت تصادفي انتخاب و بر اساس رشته ورزشي خود به دو گروه 30 نفري استقامتي يا قدرتي تقسيم شدند. آزمودنی هادو تلاش جداگانه بصورت پيش آزمون و پس آزمون اجرا کردند.در تلاش اول آزمودنی ها، آزمون دویدن تا واماندگی را با 80 درصد ضربان قلب ذخیره(گروه استقامتی)، یک تکرار بیشینه(1RM) و همچنین استقامت عضلانی (تعداد تکرار تا خستگی با 60 درصد1RM) برای دو حرکت پرس سینه و پرس پا(گروه قدرتی ) اجرا کردند. بدنبال یک هفته استراحت آزمودنی ها برای دومین مرحله آزمون به آزمایشگاه بازگشتند و به صورت جور شده از نظر VO2max(گروه استقامتي) و قدرت بيشينه (گروه قدرتي) در دوگروه کافئين يا دارونما قرار گرفتند. در يک طرح يک¬سويه کور و يک ساعت پس از مصرف کپسول¬هاي حاوي 6 ميلي¬گرم کافئين يا دارونما (نشاسته) به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن، مدت زمان دويدن تا واماندگی، قدرت عضلانی و استقامت عضلانی آزمودنی ها برای دو حرکت پرس سینه . پرس پا ثبت شد. نتای ج تجزیه و تحلیل آماری داده ها با آزمون تی تست مستقل و وابسته و در سطح معنی داری (p≤0.05) انجام گرفت. نتایج: در گروه کافئین مدت زمان دویدن و همچنین تعداد تکرار با 60 درصد 1RM برای دو حرکت پرس سینه و پرس پا نسبت به مرحله پیش آزمون افزایش معنی داری (p≤0.05) یافت. در حالی که در گروه دارو نما تغییرات معنی داری مشاهده نشد(05/0P>). تغییرات مدت زمان دویدن، تعداد تکرار پرس سینه و پرس پا آزمودنی ها در گروه کافئین در مقایسه با گروه دارونما از لحاظ آماری معنی دار بود (p≤0.05) اما تغببر معنی داری برای قدرت عضلانی آنها مشاهده نشد(05/0P>). نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق چنین می توان گفت که دوز متوسط کافئين مي¬تواند تأثيرات مثبتی بر عملکرد استقامتي بخصوص در شدت¬هاي بيشينه و همچنين بر برخي از پارامترهاي قدرتي در شدت¬هاي متوسط داشته باشد .

Title

Investigation Effects of Caffeine Ingestion on endurance and Strength Performance in athlete men.


Item Type:Thesis (Masters)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :لطفعلی بلبلی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
استاد مشاور :آیدین ولی زاده
دانشجو :محسن یعقوبی
Uncontrolled Keywords:كافئين، عملکرد استقامتي، قدرت عضلاني ، استقامت عضلاني، مردان ورزشکار
Subjects:QT physiology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Science General
ID Code:4611
Deposited By: Dr Abbas Naghizadeh-Baghi
Deposited On:20 Jul 1394 07:52
Last Modified:26 Jan 1397 10:25

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...