title

بررسی رابطه بین دانش تغذیه ای ، شاخص های آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهریار

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، زاهد, عادل ، توکلی ساری بگلو, علیرضا (1390) بررسی رابطه بین دانش تغذیه ای ، شاخص های آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهریار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین دانش تغذیه ای ، شاخص های آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی دانش آموزان می باشد. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی و برروی 330 نفر از پسران دانش آموز مفطع متوسطه مدارس دولتی شهرستان شهریار که به روش خوشه ای - تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت.برای سنجش دانش تغذ یه از پرسشنامه معتبر و قد، وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی به عنوان شاخص های آنترومتریک و آزمون های دوی 60 متر ، 545 متر، پرش جفت ، بارفیکس ، انعطاف پذیری و تست 9×4 چابکی برای سنجش آمادگی جسمانی بعمل آمد.داده ها توسط نرم افزار SPSS15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دانش تغذیه ای و قد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین دانش تغذ یه ای آزمودنی ها و وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه بین دانش تغذ یه ای و میزان انعطاف پذیری آزمودنی ها، دوی 60 متر مثبت و معنی دار بود. ولی بین دانش تغذیه ای و پرش جفت پا، تست 9×4 چابکی و آزمون بارفیکس ارتباطی وجود نداشت.

عنوان انگليسي

Investigated the relationship between nutritional knowledge ,anthropometry and fitness indices in high school students of Shahriyar


نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :لطفعلی بلبلی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
نگارنده :علیرضا توکلی ساری بگلو
کلید واژه ها:دانش تغذیه ای ، شاخص های آنتروپومتریک ، آمادگی جسمانی ، دانش آموز
کلید واژه ها (انگلیسی):Nutrition Knowledge , Anthropometric Incidence , Fitness , Student
موضوعات :QT فیزیولوژی
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :4623
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :08 مهر 1392 12:20
آخرین تغییر :08 مهر 1392 12:20

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد