title

بررسی میزان آگاهی و عملکرد دستیاران دندانپزشکی نسبت به کنترل عفونت هپاتیت B و HIV در شهر اردبیل در سال 1392

حکمت فر, سمیه and اصدق, سعیده and گلشاهی, علی (1392) بررسی میزان آگاهی و عملکرد دستیاران دندانپزشکی نسبت به کنترل عفونت هپاتیت B و HIV در شهر اردبیل در سال 1392. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
298kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
84kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: ظهور پاتوژنهای منتقله از راه خون و افزایش تعداد افراد آلوده، مراقبین بهداشتی و کارکنان پزشکی و دندانپزشکی را وادار به داشتن دانش کامل در مورد بیماریهای مسری و مدیریت حرفه ای برخورد با پاتوژنهای بیماریزا میکند. ویروس هپاتیت B و HIV شایعترین عفونتهای منتقله از راه خون و سایر مایعات بدن میباشند و احتمال انتقال آلودگی با عفونت HIV پس از تلقیحات اتفاقی سوزن 3/0% و این احتمال در مورد ویروس HBV 6%-30% گزارش شده است. در این میان دستیاران دندانپزشکی به دلیل برخورد با بیماران مبتلا به هپاتیت و ایدز و استریلیزاسیون وسایل آلوده، بدنبال صدمات پوستی و مخاط چشم همواره در معرض خطر آلودگی قرار دارند. همین امر ضرورت آگاهی دستیاران دندانپزشکی از نحوه انتقال، پیشگیری و عملکرد صحیح پس از مواجهه و برخورد با بیماران آلوده به ویروس هپاتیت B و HIVرا ملزم می‌دارد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی میزان آگاهی و عملکرد دستیاران دندانپزشکی نسبت به کنترل عفونت هپاتیت B و HIV در شهر اردبیل طراحی شده است. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی که بر روی دستیاران دندانپزشکی شاغل در شهر اردبیل انجام شد، میزان آگاهی و عملکرد دستیاران دندانپزشکی نسبت به کنترل عفونت هپاتیت Bو HIV مورد بررسی قرار گرفت. روش کار بدین صورت بود که پرسشنامه 2 قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و سوالات ارزیابی کننده آگاهی و عملکرد تهیه شده و پس از مراجعه به محل کار دستیاران دندانپزشکی و تکمیل آنها توسط افراد شرکت کننده در مطالعه، اطلاعات جمع آوری گردید. داده‌ها بعد از کدگذاری وارد کامپیوتر شده و با استفاده از روشهای آمار توصیفی در قالب جدول و شاخص های آماری و استفاده از آزمون های کای دو و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار آماری SPSS v.16 تجزیه و تحلیل شدند. مقدار ( P<0/05) در تمام آزمونهای آماری معنی دار تلقی گردید. یافته‌ها: 4/14% (15 نفر) افراد شرکت کننده در مطالعه مرد و 6/85% (89 نفر) زن بودند. 4/64% از دستیاران دندانپزشک مورد مطالعه از احتمال انتقال HBV و HIV از طریق بزاق مطلع بودند. 7/33% از جامعه مورد مطالعه به بقاء ویروس HBV که در محیط اطراف 24 ساعت بود آگاهی کامل داشتند. 74% از افراد مورد مطالعه سابقه واکسیناسیون دوره ای علیه هپاتیت B را بیان نمودند که از میان 8/55% یک دوره و بقیه دو دوره و بیشتر سابقه واکسیناسیون را داشتند. 7/56% از دستیاران دندانپزشک مورد مطالعه از الکل به عنوان ماده ضدعفونی کننده سطوح آلوده به خون فرد HBV و HIV مثبت استفاده نمیکردند. 9/77% از دستیاران دندانپزشکی مورد بررسی در مورد روش های کنترل عفونت آموزش دیده بودند. در استفاده درست از وسایل حفاظتی در هنگام استریلیزاسیون 7/57% جمعیت مورد پژوهش از نحوه برخورد در مقابل جراحات آلوده با عفونت HBV و HIV مطلع بودند. 2/95% این گروه پرخطر از روش مناسب استریل نمودن وسایل آلوده آگاهی صحیحی داشتند. 1/73% دستیاران دندانپزشک مورد مطالعه از اطلاعات صحیحی درباره قرار دادن وسایل آلوده در اتوکلاو برخوردار بودند. نتیجه گیری: بررسی نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی و عملکرد دستیاران دندانپزشکی شهر اردبیل نسبت به کنترل عفونت هپاتیت B و HIV در حد متوسط میباشد و نیاز به برنامه های تدوینی مداوم در این زمینه وجود دارد.

Title

A survey of the knowledge and behavior of dental staffs toward infection control practices of hepatitis B and HIV at Ardabil city in 1392

English Abstract

Introduction: Nowadays of blood-borne pathogens a very important place anomg health problems. Increase in the number of infected people, makes health care and medical or dental staff to have thorough knowledge about infectious diseases and professional management dealing with such pathogens. HIV and hepatitis B virus are most commonly infections that can transmit through blood, body fluids and after needle stick. The possibility Risk of HIV transmission is 0/3% and the same probability of the needle stick injury HBV have been reported about 6% -30% when was the experience. However, dental staff are always in danger of contamination In terms of eye injuries, skin and mucous membranes, due to the treatment of patients infected with HBV and HIV and sterilization of the infected instruments. Hence in the dental setting there are special circumstances and oppatunities able to lead to the transmission of such organisms to dental healthcare and other workers. Dental staffs must be trained to practice standard hygiene measure when dealing with HIV and HBV positive patients. Objective: This study designed to evaluate the level of knowledge and practice among dental staffs of Ardabil regarding hepatitis B and HIV infetions. Materials and Methods: It was descriptive cross-sectional study of dental staffs practicing in Ardabil. A self administered questionnaire was gathered about their knowledge and practices for HBV/HIV infection and its prevention. A questionnaire composed of two parts (demographic information, knowledge and performance questions). Out of 110 dental staffs invited to participate in the study 104 returned questionnaire. The data was then collected and analyzed by SPSS v.16. descriptive statistics in the form of graphs, tables also k2 and Pearson correlation coefficient used to evaluation. The (P-value<0/05) was considered significant. Results: 14/4 % of participants were male, and 85/6% were female. 64/4% of dental staffs were aware of the possibility of HBV and HIV transmission from exposure to saliva. 33/7% of the studied population were fully aware of HBV survival remains 24 hours uneder natural circumstances. 74% of dental staffs had received vaccination, of the 74% dental staffs who recived vaccination, 55/8% had recived one doses of HBV vaccine and others had two or more doses of this vaccination. 56/7% of studied dental staff did not use alcohol as a disinfectant material against HIV and HBV-infected blood. 77/9% of participent had been trained to infection control procedures. 57/7% of dental staffs used of protective equipment during sterilization and award of how to behavior when exposed to HBV and HIV infected instruments. 95/2% of them were aware of the proper method of sterilizing of the contaminated instruments and finally 73/1% had a good knowledge of how to put instruments in an autoclave. Conclusion: Results of this study showed that Ardabil dental staffs’ knowledge and practice of control of Hepatitis B and HIV infection is in moderate rate. Hence dental staffs must be ecucated in order to learn infection control measurements

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سمیه حکمت فر
استاد مشاور :سعیده اصدق
نگارنده :علی گلشاهی
Additional Information:شماره پایان نامه: 06
Uncontrolled Keywords:آگاهی ، عملکرد ، دستیاران دندانپزشکی ، هپاتیت B ، ایدز ، فرورفتن سوزن در پوست
کلیدواژه ها (انگلیسی):Knowledge , performance , dental staff , hepatitis B , HIV , needle stick into skin
Subjects:QW Microbiology and Immunology
WC Communicable Diseases
WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:?? 158 ??
?? 157 ??
ID Code:4625
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:20 Jun 1392 11:56
Last Modified:26 Mar 1399 10:28

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...