title

بررسی ميزان آگاهی نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر اردبيل از نحوه انتقال و کنترل عفونت هپاتيت B و C در سال 1392

حکمت فر, سمیه and اصدق, سعیده and مجلسی, پرگل (1392) بررسی ميزان آگاهی نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر اردبيل از نحوه انتقال و کنترل عفونت هپاتيت B و C در سال 1392. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

913kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
278kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
81kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: امروزه با وجود پیشرفتهای وسیع در خصوص کنترل عفونت هنوز تلقیحات اتفاقی سوزن در جامعه پزشکی و دندانپزشکی مشکل ساز و مورد بحث است. احتمال آلودگی متقاطع دندانپزشک به بیمار یک مورد در 25000 می باشد اما احتمال انتقال از بیمار به دندانپزشک 2000 برابر بیشتر است. در میان بیش از 20 نوع پاتوژن بیماری زا منتقل شونده از راه خون و ترشحات از طریق تلقیحات آلوده در دندانپزشکی هپاتیت Bو C مهم ترین و خطرناکترین عوامل شناخته می شوند. بنابراین آگاهی از نحوه ی انتقال و اصول پیشگیری از ابتلا به بیماری هپاتیت B و C موضوع با اهمیت در این گروه پرخطر محسوب می شود. عفونت های متقاطع نه تنها خطری برای سلامت جامعه ی دندانپزشکی است بلکه تهدید جدی برای بیماران، مخاطبین نزدیک و جامعه بشمار می رود. هدف: این مطالعه به منظور بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در شهر اردبیل نسبت به هپاتیت B و C طراحی شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی که بر روی دندانپزشکان شاغل در شهر اردبیل انجام شد، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان از نحوه انتقال و کنترل عفونت هپاتیت B و C مورد بررسی قرار گرفت. روش کار بدین صورت بود که پرسشنامه 2 قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و سوالات ارزیابی کننده آگاهی، نگرش و عملکرد تهیه شده و پس از مراجعه به محل کار دندانپزشکان و تکمیل آنها توسط افراد شرکت کننده در مطالعه، اطلاعات جمع آوری و وارد نرم فزار spss v.16 گردید. با استفاده از روش های آمار توصیفی در قالب جدول، نمودار و استفاده از آزمون های تحلیلی کای دو و پیرسون داده ها تجزیه و تحلیل شدند. مقدار (P<0/05) در تمام آزمون های آماری معنی دار تلقی گردید. یافته ها: 8/67 درصد (61 نفر) از افراد شرکت کننده در مطالعه مرد و 2/32 درصد (29 نفر) زن بودند. 7/86% از دندانپزشکان مورد مطالعه سابقه برخورد با مبتلایان HBV و HCV را داشته اند. 4/94 % از دندانپزشکان مورد مطالعه مطلع بودند که نمی توان با واکسن علیه هپاتیت C خود را محافظت نمود. 2/82 % از دندانپزشکان مورد مطالعه 3 دوره واکسن علیه هپاتیت B دریافت کرده و بقیه 2 دوره یا کمتر واکسن علیه هپاتیت B دریافت کرده بودند. 1/51 % دندانپزشکان مورد مطالعه از احتمال آلودگی به HBV از طریق بزاق مطلع بودند. 3/93% دندانپزشکان مورد مطالعه معتقد بودند که پس از تماس با سوزن آلوده، احتمال انتقال بیماری HBV بیشتر از HCV است. 3/73 % از دندانپزشکان مورد مطالعه به میزان آگاهی خود در مورد روش های کنترل عفونت HBV و HCV اطمینان داشتند. نحوه نگرش 50% از افراد مورد مطالعه در مورد پذیرش مبتلایان به HBV و HCV فرقی با بیماران عادی نداشت، اما 5/45 % دندانپزشکان به صورت محدود و 5/4% از پذیرش آنها امتناع می ورزیدند. 6/35 % از دندانپزشکان مورد مطالعه آگاهی درستی از روش های محافظت فردی (دستکش دولایه، ماسک، شیلد و گان) در هنگام مواجهه با افراد مشکوک به آلودگی HBV و HCV را داشتند. 4/53% از دندانپزشکان مورد مطالعه از لحاظ نوع عکس العمل در صورت تماس با سوزن آلوده به HBV، به گرفتن تیتر و در صورت لزوم واکسیناسیون تقویتی اشاره داشتند. 4/23% از افراد مورد مطالعه از میزان بقاء HBV در کست گچی مطلع بودند. نتیجه گیری: بررسی نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر اردبیل از نحوه انتقال و کنترل عفونت هپاتیت B و C در حد متوسط می باشد و نیاز به تدوین برنامه های آموزشی مداوم در این زمینه وجود دارد.

Title

Evaluation of the knowledge, attitude and practices of Ardabil dentists about transmission and infection control of hepatitis B and C in 1392

English Abstract

Introduction: While improvements in the infection control, occupational exposure has been claimed to be an important means by which infection is transmitted and dental health professionals are considered to be at highrisk in this regard. The possibility of cross-contamination between the dentist and the patient in form of patient to a dentist is 25000 in 1 and vice versa is 2000 times more. Among more than 20 types of pathogens that transmitted by contact with infected blood and body secretions, Hepatitis B and C are considered as most important and dangerous infection. Hence dental professional’s knowledge of HBV and HCV infections, the probable roultes of its transmission duing dental treatment and the most effective preventive strategies aganist it may be a great help in preventing the spead of this infection between dentist, patients and community. Objective: This study designed to evaluate the level of knowledge, Attitudes and practice of the dentists who are working in Ardabil about hepatitis B and C infections. Materials and Methods: It was descriptive cross-sectional study of dentists practicing in Ardabil. Dentists’ knowledge, attitude and performance about transmission and infection control of hepatitis B and C were examined. The questionnaire consisted of two main sections. The first consisted of questions about participant’s sociodemographic status and the second section consisted of fourteen questions on dentist about knowledge, attitude and performance regarding to HBV and HCV infections. The data was collected and entered in the SPSS v.16 software. The data was analyzed using descriptive statistics in the form of graphs, tables, k2 and Pearson analytical tests. The level of statistical significance was defired as P<0/05. Results: 67/8% of participants were male, and 23/2% were female. Most of the dentists (86/7%) have had a history of dealing with HBV and HCV patients. 94/4% of mentioned dentists were aware of not availability of hepatitis C vaccine. 82/2% of above dentists had received 3 doses of vaccination against hepatitis B and the others 2 or less. 51/1% of dentists were aware of the possibility of contamination to HBV through saliva. 93/3% of dentists believed that after contact with an infected needle, the risk of HBV transmission is more than of that of HCV transmission. 94/4% of dentists said they had enough knowledge about proper control after contact with contaminated needles and 73/3% of them were confident about their knowledge of infection control procedures.When the dentists were asked about their willingness to treat HBV or HCV infected patients, 50% of them answered they would treat such patients and 4/4% of them said that not treat this patients and 45/4% accepted them on limited conditions. 35/6% of dentists were aware of personal protective measure when dealing with persons suspected HBV and HCV disease. In the case of type of reaction in contact with HBV contaminated needles, 53/4% of dentists mentioned checked their antibody titer status and if necessary, receiving booster vaccination. 23/4% of dentists were aware of the remains of HBV in the plaster casts. Conclusion: Results of this study showed that Ardabil Dentists’ knowledge, attitude and performance about transmission and infection control of Hepatitis B and C is in average (not good) rate. This finding highlights the necessity of about continuous infection control education.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سمیه حکمت فر
استاد مشاور :سعیده اصدق
نگارنده :پرگل مجلسی
Additional Information:شماره پایان نامه: 07
Uncontrolled Keywords:دندانپزشک ، هپاتیت B ، هپاتیت C ، آگاهی ، نگرش ، عملکرد
کلیدواژه ها (انگلیسی):Dentist , hepatitis B , hepatitis C , Knowledge , Attitude , Practice
Subjects:QW Microbiology and Immunology
WC Communicable Diseases
WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:?? 158 ??
?? 157 ??
ID Code:4626
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:20 Jun 1392 12:13
Last Modified:26 Mar 1399 10:27

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...