title

تحلیل مشتري براساس اصول بازیاریابی اجتماعی و رابطه آن با انجام رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی با و بدون تزریق مشترک

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال ، علیمحمدی, حسین ، رستم نژاد, معصومه (1392) تحلیل مشتري براساس اصول بازیاریابی اجتماعی و رابطه آن با انجام رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی با و بدون تزریق مشترک. در: هفتمين كنگره دانش اعتياد, 20-22 شهريور 1392, تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
114kB

خلاصه فارسی

زمینه وهدف : برای کاهش رفتارهای پرخطر ناشی از اعتیاد تزریقی ، باید شناخت دقیقی از رفتارها و ویژگی های معتادین داشت . این پژوهش با هدف ارزیابی این ویژگی ها بر اساس اصول بازاریابی اجتماعی صورت گرفته است. روش کار : در مطالعه توصیفی – تحلیلی حاضر ، 360 نفر معتاد تزریقی در دو گروه 180 نفری معتادین تزریقی با تزریق مشترک و معتادین تزریقی بدون تزریق مشترک ، از اماکن مختلف اردبیل به صورت تصادفی انتخاب و به وسیله پرسشنامه طراحی شده ، مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج با نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج : نتایج نشان داد که جنس، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال ، سن شروع اعتیاد ، سن شروع تزریق ، تواتر تزریق مواد مخدر ، دفعات تزریق در روز ، محل دریافت سرنگ برای تزریق ، نوع شرکای جنسی در چند ماه اخیر ، بین معتادین تزریقی با تزریق مشترک و معتادین تزریقی بدون تزریق مشترک، تفاوت معناداری نداشت. ولی معتادین با تزریق مشترک ، سطح تحصیلات پایین تر دارند ( 037/0P= ) ، تعداد سرنگ نو دریافتیشان در ماه کمتر است ( 001/0 P= ) ، احتمال ابتلا به ایدز را در خود بیشتر دانسته اند ( 001/0 P= ) ، بحث با شریک جنسی در مورد استفاده از کاندوم و نیز استفاده از کاندوم در آخرین رابطه جنسی خود را کمتر ذکر کرده اند ( 001/0 P= ) ، میانگین تعداد شرکای جنسی خود در 3 ماه اخیر را بیشتر ذکر کرده اند. ( 003/0 P= ) همچنین بین درک از خطر و نیز استفاده از کاندوم درمعتادین تزریقی با تزریق مشترک ارتباط معناداری وجود دارد. ( 001/0 P= ) نتیجه گیری : با توجه به ارتباط معنادار بین درک از خطر و استفاده از کاندوم در معتادین تزریقی با تزریق مشترک ، باید جهت افزایش استفاده از کاندوم در میان معتادین تزریقی ، اطلاع رسانی مناسبی به معتادان شود که با توجه به سطح سواد پایین تر در گروه با تزریق مشترک ، احتمالا بروشورها و مطالب خواندنی کارایی مناسبی نخواهند داشت و کلاس های حضوری و نیز رسانه های مختلف سمعی بصری از جمله تلویزیون مناسب تر به نظر می رسد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
کلید واژه ها:رفتارهای پر خطر ، بازاریابی اجتماعی ، درک از خطر
موضوعات :QV فارماکولوژی
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :4682
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :02 مهر 1392 10:55
آخرین تغییر :29 خرداد 1393 07:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...