title

بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک معتادین با تزریق مشترک

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال ، علیمحمدی, حسین ، رستم نژاد, معصومه (1392) بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک معتادین با تزریق مشترک. در: هفتمين كنگره دانش اعتياد, 20- 22 شهريور 1392, تهران .

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
129kB

خلاصه فارسی

زمينه و هدف : اعتیاد ، یکی از بزرگترین معضلات بهداشتی درمانی در دنیای کنونی است که موجب تهدید جدی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گردیده است. در جهان مصرف تزریقی مواد، دومین راه شایع برای انتقال HIV و در ایران اولین راه شایع است يکی از عوارض اين شکل از اعتياد ، انتقال عوامل عفونی است.هدف اين مطالعه تجزيه و تحليل ويژگی های معتادان تزريقی با تزريق مشترك مي باشد. روش مطالعه: در مطالعه توصیفی – تحلیلی 180 نفر معتاد تزریقی با تزریق مشترک از اماکن مختلف اردبیل به صورت تصادفی انتخاب و به وسیله پرسشنامه طراحی شده ، مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج با نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفتند. يافته ها: معتادین با تزریق مشترک دارای میانگین سنی 2/34 سال بوده و 176 نفر ( 8/97 % ) جنسیت مذکرداشتند و 4 نفر (2/2%) از آن ها مونث بودند. 86 نفر ( 8/47 % ) متاهل بودند و 86 نفر (8/47%) مجرد و 8 نفر (4/4%) متارکه كرده بودند. 107 نفر (4/59%)از معتادین با تزریق مشترک بیکار بودند. 36 نفر (20%) از معتادین با تزریق مشترک ، کارگر غیر ماهر و 17 نفر (5/9%) آن ها کارگر ماهر و 20 نفر (1/11%) آ ن ها هم سایر مشاغل را داشتند. بیشترین افراد مورد مطالعه تحصیلات راهنمایی داشتند.طوریکه 68 نفر (8/37 %) از افراد تحصیلات راهنمایی داشتند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه در گروه معتادین با تزریق مشترک ، 2/22 سال بود. افراد تحت مطالعه عمدتا از هروئین استفاده می کردند 99 نفر (55%) از هروئین استفاده می کردند. سایر افراد 55 نفر (6/30%) از کراک، 20 نفر (2/11%) از شیشه، 2 نفر (1/1%) از تریاک ، 1 نفر(6/0%) از مرفین، 1 نفر (6/0%) از حشیش، 1 نفر (6/0%) از کریستال و 1 نفر (6/0%) از اکس استفاده می کردند. بیشترین روش استفاده از مواد مخدر در شروع اعتیاد در گروه مورد مطالعه، روش تدخینی (کشیدن) بوده است. 55 نفر (6/30%) از روش تزریق و 1 نفر (6/0%) از روش خوراکی در شروع اعتیاد استفاده می کردند. بیشترین افراد مورد مطالعه (150 نفر معادل 3/83%) همزمان با شروع تزریق، تزریق مشترک را نیز آغاز نموده بودند و 30 نفر (7/16%) نیز چند ماه یا چند سال بعد از شروع تزریق از تزریق مشترک استفاده کرده اند. افراد مورد مطالعه، عمدتا به صورت روزانه مواد مخدر را تزریق می کردند 179 نفر (4/99%) روزانه از تزریق مواد مخدر استفاده می کردند. میانگین تزریق، 3/2 ± 6/4 دفعه در روز بود. میانگین تعداد سرنگ نو دریافتی در ماه 8/22 ± 2/ 42 بود. بیشترین محل دریافت سرنگ برای تزریق، داروخانه بود.علت استفاده از سرنگ مشترک برای تزریق، بیشترین علت ذکرشده در این مورد، عدم دسترسی (108 نفر معادل 60%) بوده است. بعد از آن به ترتیب عدم اطلاع (35 نفر معادل 4/19%)، لذت بردن (12 نفر معادل 6/6 %) ، سرنگ ناکافی (12 نفر معادل 6/6%) ، خماری (8 نفر معادل 4/4%) و کمبود وقت (5 نفر معادل 8/2%) شایعترین علل ذکر شده بودند. باورهای موثر بر اثربخشی بیشتر تزریق مشترک، عمدتا عادت کردن به این کار (150 نفر معادل 4/83% ) را دلیل اصلی ذکر کردند. بعد از آن لذت بردن (29 نفر معادل 1/16 %) و بی پولی (1 نفر معادل 6/0 %) را دلایل اصلی عنوان کردند. بحث و نتيجه گيري :با شناسائی این عوامل مي توان در برنامه ریزی برای طراحی و انجام مداخلات موثر در سطح جامعه از اين اطلاعات استفاده كرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
کلید واژه ها:اعتیاد ، تزریق مشترک ، بیماریهای عفونی ، ویژگیهای اپیدمیولوژیک
موضوعات :QV فارماکولوژی
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :4683
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :02 مهر 1392 11:01
آخرین تغییر :29 خرداد 1393 07:34

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...