title

بررسي ارتباط بين هيپرتروفي بطن چپ و سطح سرمي تروپونين I در مرگ و مير بيماران همودياليزي مزمن

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، دوستکامی, حسین ، ذاکری, آناهیتا (1391) بررسي ارتباط بين هيپرتروفي بطن چپ و سطح سرمي تروپونين I در مرگ و مير بيماران همودياليزي مزمن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
70kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
604kB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

4kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: در بيماران همودياليزي مزمن و CKD ميزان مرگ و مير نسبت به ساير افراد بسيار بالا است که شايع ترين علت آن بيماري هاي قلبي– عروقي و عفونت ها مي باشد. هدف از این مطالعه بررسي ارتباط بين هيپرتروفي بطن چپ و سطح سرمي تروپونين I در مرگ و مير بيماران همودياليزي مزمن بود. مواد و روشها: در یک مطالعه کوهورت که در بیمارستان بوعلی اردبیل بر روی بیماران همودیالیزی انجام دادیم، 85 بیمار همودیالیزی مزمن انتخاب و بیمارانی که مبتلا به Sepsisو کانسر بودند از مطالعه حذف شدند. این مطالعه با 76 بیمار همودیالیزی مزمن دنبال شد و Massبطن چپ با اکوکاردیوگرافی و توسط فرمول Penn-cube اندازه گیری شده و سطح سرمی تروپونین I را با روش الیزا به دست آوردیم. ارتباط بين هيپرتروفي بطن چپ و سطح سرمي تروپونين I در مرگ و مير بيماران همودياليزي مزمن را مورد بررسی قرار دادیم. داده های بدست آمده در مورد متغیرهای کمی و آزمون رابطه مجذور کای یا آزمون دقیق فیشر و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار دادیم.همچنین از تحلیل بقا به روش کاپلان مایر برای سنجش میزان بقای بیماران استفاده گردید. در این مطالعه مقدار P کمتر از 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی گردید. نتیجه :44 نفر (9/57%) مرد و 32 نفر (1/42%) آنها زن بودند که از این تعداد 35 نفر(1/46 %)فوت شدند. میانگین سن بیماران زنده مانده مورد مطالعه بصورت معنی داری کمتر از میانگین سن بیماران فوت شده بود(001/0P<). تفاوت معنی داری بین میانگین تروپونین I بیماران بر اساس مورتالیته وجود نداشت(39/0=P). تفاوت معنی داری بین میانگین Mass بطن چپ بیماران براساس مورتالیته وجود نداشت(23/0=P). میانگین کل ماه¬های زندگی تحت دیالیز در بیماران زنده مانده مورد مطالعه بصورت معنی داری بیشتر از میانگین کل ماه¬های زندگی تحت دیالیز در بیماران فوت شده بود(001/0P<).میانگین مدت بقادر بیماران زنده مانده مورد مطالعه به صورت معنی داری بیشتر از میانگین مدت بقا بیماران فوت شده بود(001/0=P). رابطه خطی معنی¬داری بین میزان تروپونین I بیماران با Mass بطن چپ ، سن بیماران ،طول مدت همودیالیز وجود نداشت. رابطه خطی معنی دار مستقیمی بین میزان Mass بطن چپ بیماران و سن بیماران مورد مطالعه وجود داشت.

عنوان انگليسي

Correlation between left Ventricular Hypertrophy and serum level Troponin I in mortality of chronic Hemodialysis patients

خلاصه انگلیسی

Introduction: Mortality rate in chronic dialysis patients and CKD is very high compared to other people that the most common cause of that are heart disease and infections. This study investigated the relationship between left ventricular hypertrophy and serum TroponinI(cTnI) in mortality in chronic hemodialysis patients. Methods: In a prospective descriptive-analytic study that performed in the internal medicine department of medical sciences under hemodialysis patients, we evaluated the correlation left ventricular hypertrophy and serum troponinI(cTnI) in chronic hemodialysis patient’s mortality. Results and conclusion: 44 (57.9%) was male and 32 (42.1%) was female. Mean age of patients was 57.4± 15.6 year. Mean age of male patients was 56.45 ± 16.70 year and mean age of female patients was 58.74 ± 14.17 year (P=0.540). Mean Troponin I(cTnI) in patients was 0.84 ± 0.63. Mean Troponin I(cTnI) in male patients was 0.83 ± 0.65 and in female patients was 0.85 ± 0.60 (P=0.891). Mean Troponin I(cTnI) in dead patients was 0.92 ± 0.68 and in alive patients was 0.78± 0.58(p=0.39). Mean Left Ventricular Mass in patients was 261 ± 89. Mean Left Ventricular Mass in male patients was 275.90 ± 101.73 and in female patients was 242.46 ± 68.37 (P=0.125). Mean Left Ventricular Mass in dead patients was 274.9 ± 100.8 and in alive patients was 249±77.7(p=0.23). mean total months of life in dialysis in male patients was 89.68 ± 40.91 months and in female patients was 86.43 ± 46.22 months (P=0.748). mean total months of life under hemodialysis in alive patients was 101 ± 38.4 months and in dead patients was 74.8 ± 40.3 months(p<0.001). And mean total months of life under hemodialysis patients was 88 ± 42 months. Mean survival time in male patients was 123.4±11 months and in female patients was 129.36 ± 18.9 months(p=0.48). Mean survival time in dead patients was 67.89 ± 32.28 and in alive patients was 101.51±45.08 (p=0.001). A significant linear correlation was not founds between cTnI level with Left Ventricular Mass, age, duration of hemodialysis. A direct significant linear correlation was found between LV Mass and age of patients.

نوع سند :پایان نامه (دکتری تخصصی )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بهمن بشردوست
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
استاد مشاور :حسین دوستکامی
نگارنده :آناهیتا ذاکری
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 012
کلید واژه ها:سطح سرمي تروپونين I ، Mass بطن چپ ، همودياليز ، هيپرتروفي بطن چپ
کلید واژه ها (انگلیسی):Ventricular Hypertrophy , Hemodialysis , cTnI , LV Mass
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
WJ سیستم ادراری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :4687
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :31 شهریور 1392 14:19
آخرین تغییر :31 شهریور 1392 14:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...