title

بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان شهر اردبیل نسبت به حجامت

امانی, فیروز ، وطن خواه اسلام, لیلا ، متیقنی, سحر ، موسوی (دانشجو), سحر ، شاهمرادی, سونیا ، آقازاده, نسرین ، عیوضی, مریم (1391) بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان شهر اردبیل نسبت به حجامت. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.46-54. شاپا 1735-2584

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
637kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.arums.ac.ir/fa/src/cadouseh/caduse-tabe...

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: یکی از روشهای اصلی که در طب مکمل استفاده می شود،حجامت میباشد که با توجه به افزایش رویکرد جدید به انجام حجامت این تحقیق به بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل نسبت به حجامت پرداخته است. روش و بررسی: در این مطالعه توصیفی 200 دانشجوی شهراردبیل به روش تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خود ساخته که شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات اگاهی و نگرش بود، جمع اوری و داده ها با استفاده از ازمونهای اماری، آنالیز واریانس و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از مجموع 200 نفر دانشجوی مورد بررسی 136 نفر زن (68%) و بقیه مرد بودند. همچنین 57 نفر (28.5%) در شاخه های پزشکی و بقیه در سایر رشته ها در حال تحصیل بودند. میانگین سن دانشجویان 20.9 سال بود. 3.5% افراد آگاهی خوب و 46.55 افراد نگرش مثبت نسبت به حجامت داشتند. بین حنس، محل سکونت، مراجعه اطرافیان و وضعیت اقتصادی دانشجویان با میزان اگاهی انان ار تباط منعنی داری وجود نداشت. بین میزان اگاهی و میزان نگرش دانشجویان ارتباط معنی داری وجود داشت به طوری که افراد با میزان اگاهی متوسط و بالا، دارای نگرش مثبت نسبت به حجامت بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست امده دانشجویان از آگاهی کم و نگرش ضعیفی نسبت به حجامت برخوردار بودند. از انجایی که یکی از مهمترین عوامل توسعه روشهای طب سنتی در جامعه آگاهی و نگرش قشر جوان به خصوص افراد تحصیل کرده میباشد؛ لذا افزایش آگاهی و اطلاعات دانشجویان از طریق مراکز معتبر دانشگاهی بسیار ضروری میباشد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
کلید واژه ها:آگاهی ، نگرش ، دانشجویان ، حجامت ، طب سنتی
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي

WH سیستم های خونی و لنغاوی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4689
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :02 مهر 1392 11:11
آخرین تغییر :07 شهریور 1395 08:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...