title

مقایسه اثربخشی رژیم اريتروپویتين نوترکيب تزريقي همراه آهن خوراکی با رژیم آهن خوراکی به تنهایی بر خونسازي نوزادان نارس کمتر از 1500 گرم بستري در بخش NICU

میرزا رحیمی, مهرداد and براک, منوچهر and روحی زاده, محمد (1391) مقایسه اثربخشی رژیم اريتروپویتين نوترکيب تزريقي همراه آهن خوراکی با رژیم آهن خوراکی به تنهایی بر خونسازي نوزادان نارس کمتر از 1500 گرم بستري در بخش NICU. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
82kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
366kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

4MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

5kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و بیان مسئله : هورمون اصلي تنظيم کننده خونرساني اريتروپويتين مي باشد که از دوره جنيني تا نوزادي و بلوغ عامل تداوم خونسازي بوده و از طريق مهار آپوپتوزيس پيش سازهاي رده اريتروئيد باعث تکثير، تمايز آنها به نرموبلاست و افزايش طول عمر گلبول هاي قرمز مي گردد. کم خوني نارسي که به طور ثابت در نوزادان خيلي کم وزن ديده مي شود، که يک کم خوني هيپوژنراتيو بوده و معمولاً از هفته دوم ظاهر گرديده و در دو ماهگي به شدت خود مي رسد. اين مطالعه با هدف بررسی اثربخشی رژیم دارویی اريتروپوتيين نوترکيب تزريقي همراه با آهن خوراکی و رژیم آهن خوراکی در خون سازي نوزادان نارس مي باشد. مواد و روش ها : مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی می باشد. در اين مطالعه نوزادان خيلي کم وزن و نارس با وزن کمتر يا برابر 1500 گرم و سن داخل رحمي برابر يا کمتر از 34 هفته وارد مطالعه شده و به طور تصادفی به دو گروه 40 نفری تقسيم شدند. گروه اول دریافت کننده اريتروپویتین نوترکيب تزريقي(با دوز 400 واحد به ازاي هر کيلوگرم وزن در روز (3 روز در هفته)) به همراه قطره آهن بوده و گروه دوم تحت عنوان گروه شاهد قطره آهن به تنهايي براي آنها تجویز گردید. سپس سطح هموگلوبین، رتيکولوسيت، اريتروپوتيين و فرتيين سرم بدو ورود، قبل از ترخيص و سه ماه بعد از ترخيص اندازه گيري شد. تمامی اطلاعات بیماران به همراه اطلاعاتی از قبیل اطلاعات دموگرافیک بیماران، در چک لیست هایی وارد و پس از تکمیل چک لیست ها اطلاعات حاصل وارد برنامه آنالیز آماری SPSS v16 شد و تحلیل گردید. نتایج : در این مطالعه 80 نوزاد شرکت نموده که در گروه مورد 25 نوزاد(5/62 درصد) و در گروه شاهد 24 نفر(60 درصد) پسر که میانگین وزن این نوزادان پره ترم در گروه مورد 38/198± 75/1273 گرم و در گروه شاهد 49/217± 75/1223 گرم بود. نتایج نشان داد که تزریق فریتین توانست به صورت معنی داری از کاهش هموگلوبین و فریتین جلوگیری کرده و منجر به افزایش معنی دار در میزان رتیکولوسیت های بیماران گروه مورد گردد ولی نتوانست میزان تغییرات معنی داری بر روی سطح آهن سرم ایجاد نماید. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تزریق اریتروپویتین در نوزادان نارس منجر به افزایش سطح رتیکولوسیت، هموگلوبین و فریتین می شود و این یافته با اکثریت مطالعات مشابه می باشد.

Title

Comparison efficacy of recombinant erythropoietin and iron therapy with alone iron therapy in hematopoiesis of very low birth weight infant admitted in NICU

English Abstract

Introduction : Erythropoietin (EPO) is the major regulating blood flow hormone that managing the sustaining hematopoiesis and through inhibition of apoptosis of erythroid precursors category is lead to proliferation and differentiation to normoblast and also increase the life span of red blood cells from fetal to neonatal and maturation. Premature anemia that constantly seen in low birth weight premature infants that is a hypo generator anemia and usually appear in the second week and reaches its severity to two months. This study examined the effectiveness of intravenous recombinant erythropoietin regimen associated with oral iron and oral iron regimen in hematopoiesis of premature infants. Material and Methods : This study is a clinical trial. In current study were participated very low and premature infants with weight less than or equal to 1500 g and gestational age less than 34 weeks and were divided in to two groups of 40 persons. First group received intravenous recombinant erythropoietin (with 1200 units per kg weight in week (3 days)) associated with iron drip and second group were randomly selected as control group and iron administrated only. Then reticulocyte, serum erythropoietin and ferritin were measured in admission, before discharge and three months after discharge. All information of patients associated with demographic information was entered in check lists then resulted data were analyzed by SPSS v16 software. Results: In this study 80 infants were enrolled that in case group 25 persons (62.5%) were girl and in control group 24 persons (60%) were boy and also the average age of these pre term infants in cases was 1273.75± 198.38 gr and in controls was 1223.75± 217.49 gr. Results showed that ferritin injection could inhibit the decrease in hemoglobin and ferritin significantly; and also leads to decline in reticulcytes levels in patients and controls significantly. Conclusion: This study showed that injection of erythropoietin in premature infants leads to increased levels of reticulocyte hemoglobin and ferritin levels and this finding is similar to majority of studies

Item Type:Thesis (PhD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهرداد میرزا رحیمی
استاد مشاور :منوچهر براک
نگارنده :محمد روحی زاده
Additional Information:شماره پایان نامه: 016
Uncontrolled Keywords:اريتروپویتين ، نوزادان نارس ، رژيم آهن خوراكي
کلیدواژه ها (انگلیسی):Erythropoietin , Iron therapy , VLBW infant
Subjects:WD Nutrition Disease and metabolic diseases
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:4690
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:21 Dec 1392 09:14
Last Modified:17 Mar 1399 09:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...