title

بررسی میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب

احمدآبادی, فرزاد ، میرزا رحیمی, مهرداد ، نیک آیین, اشکان (1392) بررسی میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
299kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
76kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و بیان مسئله: تشنج (Seizure) از جمله اختلالات نورولوژیک پیچیده ای است که با اختلال عملکرد نورون های سیستم عصبی و جریان های الکتریکی غیرطبیعی همراه است. هرچند تشنج ناشی از تب عمدتا خوشخیم بوده و سبب مشکلات نورولوژیک چندانی برای بیماران نمی شود؛ اما در کل کودکانی که دچار تشنج های عودکننده می شوند، معمولا در معرض خطر ابتلا به اختلالات رفتاری نیز می باشند. در درمان این بیمار معمولا از پروفیلاکسی های درمانی و داروهای ضدتشنج نیز استفاده می شود. لذا با این پیش زمینه بر آن شدیم تا به بررسی اثربخشی سولفات روی در پیشگیری زا عود تشنج ناشی از تب در قیاس با دارونما بپردازیم. مواد و روش ها :مطالعه حاضر از کارآزمایی بالینی می باشد. در این مطالعه کودکان پس از بررسی و وجود معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. سپس بيماران بعد از ورود به مطالعه بطور تصادفي با استفاده از بلوك هاي تصادفي به دو گروه دارو و دارو نما تقسيم شدند و نیز از نظر سنی و جنسی نیز همسان شدند. در ادامه از افراد هر دو گروه نمونه خونی تهیه شد و به آزمايشگاه جهت اندازه گيري روي خون فرستاده شد. پس از ترخیص بیماران در گروه مورد شربت زینک سولفات و برای گروه کنترل پلاسبو تجویز گردید. در پایان یکسال بررسی بیماران سطح زینک در آنها اندازه گیری گردید. در انتها اطلاعات حاصل از بیماران وارد برنامه آنالیز آماری گردید. نتایج :در این مطالعه 80 کودک شرکت کردند(40 کودک گروه مورد و 40 کودک گروه کنترل) بودند. در گروه مورد 27 نفر(5/67 درصد) و در گروه کنترل 24 نفر(60 درصد) پسر بودند. میانگین سنی در گروه مورد 19/16± 90/28 ماه و در گروه کنترل 47/13± 65/27 ماه بود(P=0.709). میانگین روی در افراد گروه مورد 12/8± 36/75 و در گروه کنترل 32/7 ± 21/73 بود. در گروه مورد 7 بیمار و در گروه کنترل 10 بیمار دچار عود مجدد تشنج طی یکسال بررسی شدند(P=0.412). همچنین مشاهده شد که هیچ ارتباط معنی داری میان سن و جنسیت با عود تنشج وجود ندارد ولی مشاهده گردید که سطح اولیه و انتهایی روی و همچنین افزایش سطح روی در کودکان با عود تشنج به صورت معنی داری کمتر از کودکان بدون عود تشنج بود. نتیجه گیری:مطالعه حاضر نشان داد که شربت روی نتوانست از میزان عود تشنج ها بکاهد که این اتفاق به دلیل سطح ناکافی سرمی روی احتمالا به دلیل عدم مصرف مناسب دارو و یا کاهش ثانویه سطح سرمی این میکروالمان در کودکان با عود تشنج می باشد.

عنوان انگليسي

Survey of efficacy of Zinc sulfate in prevention of febrile convulsion recurrences

خلاصه انگلیسی

Introduction: Seizure is one of the neurologic disorders that is accompany with neurons function disorder and abnormal electrical action. However febrile convulsion seizure usually is benign and causes no important problem for patients, but all children with febrile convulsion are usually treate with behavior disorders. In these patients prophylaxis and anti convulsion drugs are used. This study’s aim is survey of efficacy of Zinc sulfate in prevention of febrile convulsion recurrences. Material and Method: There is a clinical trial study. Children the same in age and gender, interred this study after passing inclusion and exclusion criteria, and then divided in two groups: drugs and placebo. We bleed both goups and check serum zinc level after release, prescribed zinc syrup foe case group and placebo for control group. After a year we measured serum zinc level in patients and finally we analyzed data. After completing the data, resulted information were entered in to SPSS software. Results: These study 80 children participated, 40 cases and 40 controls. In case group 27 ( 67. 5%) and in control 24 (60%) children were boys. The age average in case group were 28. 90± 16.19 months and in control group were 27.65± 31.47 months (P=0.709). Zinc average in case group was 75.36± 8.12 and in control group was 73.21± 7.32. In case group 7 patients and in control group 10 had seizure recurrences in a year ( P= 0.412), also it was seen that there is no relationship between recurrences and age or gender but it was seen that first and the last level of zinc and the increase of zinc level in children with recurrences significantly was less than the children without recurrences. Conclusion: In current study were observed zinc sulfate syrup couldn’t decrease the seizure recurrences that the related to insufficient serum zinc level probably because of incorrect drug using o secondary decrease of serum zinc level in children with seizure recurrence.

نوع سند :پایان نامه (دکتری تخصصی )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرزاد احمدآبادی
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
نگارنده :اشکان نیک آیین
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 018
کلید واژه ها:سولفات روی ، تب تشنج ، پیشگیری عود
کلید واژه ها (انگلیسی):Zinc sulfate , prevention , febrile convulsion , recurrences
موضوعات :QV فارماکولوژی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :4691
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :21 اسفند 1392 09:15
آخرین تغییر :26 آبان 1393 04:28

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...