title

تاثير آموزش بر ميزان آگاهي مردان همسردار از برنامه هاي تنظيم خانواده

اخوان اکبری, پوران ، اكبرزاده, مرضيه (1390) تاثير آموزش بر ميزان آگاهي مردان همسردار از برنامه هاي تنظيم خانواده. در: اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران , 5-3 خرداد 1390, دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
4MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.mums.ac.ir/icmrh/fa/index

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: آگاهي مردان در زمينه تنظيم خانواده اغلب سطحي و منحصر به مطالبي است كه از ديگران شنيده اند و معلومات واقعي آنها درباره اين روشها بسيار محدود است.اگر مردان درباره تنظيم خانواده اطلاعاتي داشته باشند و خود مسئول ارائه خدمات تنظيم خانواده به خانم هاي خويش باشند كيفيت و استمرار كار 6 برابر بيشتر از زماني خواهد بود كه زنان به تنهايي عهده دار استفاده از روشهاي تنظيم خانواده هستند.مردان براي آگاهي از نقش و اثر خود در قلمرو بهداشت باروري نيازمند اطلاع رساني و فراهم شدن خدمات اند.هدف مطالعه حاضر برسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي مردان همسردار از برنامه هاي تنظيم خانواده است. روش كار:پژوهش حاضر يك مطالعه شبه تجربي از نوع قبل و بعد است. نمونه هاي اين مطالعه را 80 زوج كارخانجات مخابراتي شيراز تشكيل دادند كه با روش نمونه گيري آسان انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه مورد و شاهد مورد بررسي قرار گرفتند.ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بود. يافته ها:نتايج نشان داد شايعترين روش مورد استفاده مردان كاندوم(5.42 درصد در گروه مورد و30 درصد در گروه شاهد) و كمترين روش مورد استفاده توبكتومي و وازكتومي بود.5.2 درصد افراد نيز از هيچ روشي استفاده نمي كردند.مقايسه ميزان آگاهي مردان از روش هاي مختلف تنظيم خانواده قبل و بعد از آموزش اختلاف معني داري را بين نمرات آگاهي مراحل قبل و بعد از مداخله در گروه مورد نشان داد (p<0.001) ولي اختلاف نمرات آگاهي بين دو مرحله آزمون براي مردان گروه شاهد معني دار نبود(p=0.16). بحث و نتيجه گيري:با توجه به اينكه فقط 5.12 درصد نمونه هاي مورد پژوهش از سطح آگاهي خوب در مورد تنظيم خانواده برخوردار بودندن آموزش همگاني برنامه هاي تنظيم خانواده به مردان در محل هاي كار،مراكز بهداشتي درماني و نيزاز طريق رسانه ها براي افزايش آگاهي مردان و درگيري آنها در اين برنامه ها با توجه به تاثيرگذاري زياد مردان بر تصميم گيريهاي زنان در مسايل تنظيم خانواده ضروري به نظر مي رسد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :پوران اخوان اکبری
نویسنده :مرضيه اكبرزاده
کلید واژه ها:آموزش تنظيم خانواده ، مردان ، آگاهي
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :4744
ارائه شده توسط : خانم پوران اخوان اکبری
ارائه شده در تاریخ :27 مهر 1392 14:11
آخرین تغییر :07 مهر 1393 05:45

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...