title

پیامدهای بالینی درمان بیماران مبتلا به ضایعات محل دو شاخه شدن عروق کرونر در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز

دوستکامی, حسین and حسینیان, عدالت and مظاهری, عفت and اصلان, ناصر and غفاری, صمد and سهرابی, بهرام and محمدزاده, ایرج and پورفرضی, فرهاد and مؤیدنیا, ناصر (1392) پیامدهای بالینی درمان بیماران مبتلا به ضایعات محل دو شاخه شدن عروق کرونر در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (3). pp. 281-291. شاپا 2228-7280

[img]
Preview
Text - Published Version
188kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

زمینه و هدف: ضایعات محل دو شاخه شدن عروق کرونر از ضایعات مهم و پیچیده باانواع متفاوت استراتژیهای درمانی هستند. در این مطالعه بیماران مبتلا به ضایعات دو شاخه تحت درمان قرار گرفتند و پیامدهای باليني طي دوره نه ماهه مورد پیگیری قرار گرفت. روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که از دی ماه 1386 تا اسفند 87 در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز انجام شد، 96 بیمار (83 نفر مرد و 13 نفر زن) مورد مطالعه قرار گرفتند .بیماران بر اساس استفاده از یک یا دو استنت و همچنین استفاده از استنت دارویی و غیر دارویی در دو گروه قرار گرفتند و بعد از آنژیو پلاستی تشخیصی در صورت وجود ضایعات دو شاخه بر اساس تقسیم بندی مدینا بر حسب نوع ضایعه آنژیو پلاستی انجام گرفت. در صورت وجود درد، تغییرات الکتروکاردیوگرام و اندیکاسیون آنژیوگرافی اقدام تشخیصی مناسب طی مدت زمان پیگیری انجام گردید. پیامدهای بالینی شامل حوادث حاد عروق کرونری ثبت شد ند و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده ازSPSS-16 انجام شد. جهت مقایسه ارتباط متغیر ها از آزمونهای كاي دو، فيشر وT test استفاده گرديد. یافته ها: 5/86% بیماران مرد و 5/13% زن بودند. متوسط سن بیماران 9/9 ±56 سال، شایعترین عامل خطر هیپرتانسیون (7/47%) و شایعترین شکایت در هنگام مراجعه آنژین پایدار (2/55%) بود. 26٪ سابقه MI و 2/7٪ PCI و 2/5٪ سابقه CABG داشتند. در 5/65٪ بیماران شایعترین محل ضایعه محل دو شاخه شدن شریان قدامی نزولی چپ بود. در 4/10٪ شایعترین عارضه خونریزی خفیف از محل آنژیوگرافی بود و 2/5% بیماران هماتوم ملایم داشتند. از نظر وجود شرح حال سکته قلبی و مراجعه با آنژین پایدار و صعود قطعه ST در الکتروکاردیوگرام بین دو گروه، دارای یک و دو استنت، تفاوت معنی دار موجود بود (03/0=p). همچنین از نظر وجودگرفتاری و طول ضایعه در شاخه فرعی انجامKissing balloon بعد از تعبیه دو استنت تفاوت معنی‏داری بین این دو گروه نشان داد. در بین دو گروه دارای استنت دارویی و استنت غیر دارویی، زمان پروسیجر، دوز رادیاسیون و زمان فلوروسکوپی بین دو گروه تفاوت معنی‏دار وجود داشت (05/0=p) از نظر حوادث حاد عروق کرونری کلی درشش ماه اول در گروه دارای دو استنت این حوادث بیشتر و تفاوت معنی‏دار بود. نتیجه گیری: سن بيماران در این مطالعه پايين بود و در بسياري از اين بيماران استنت غیر دارویی مورد استفاده قرار می‏گیرد و بدین علت نتایج استفاده از دو استنت غیر دارویی با پيامدهاي نامطلوبي همراه است

Title

Investigation of Clinical Characteristics and Outcomes of Patients with Coronaries Bifurcation Lesions Admitted to Tabriz Shahid Madani Cardiovascular Center

English Abstract

Background & Objectives: Coronary bifurcation lesions are important, complex lesions with different therapeutic strategies. In this study, patients with Coronary bifurcation lesions were treated and clinical results in these patients were followed during the nine-month period. Methods: This descriptive analytical study was performed between January 2007 to December 2008 at Tabriz Shahid Madani Cardiovascular Center. We have studied 96 patients (83 male and 13 female). Patients on the basis of one or two stents were placed in one group and the other groups were divided based on the use of Drug Eluting Stent and Bare Metal Stent. After diagnostic angiography if coronary bifurcation lesions were present based on Medina classification, appropriate angioplasty treatment was carried out. In a situations including chest pain, electrocardiographic changes or the objective evidence of ischemia and indication of angiography, appropriate diagnostic tests during follow up period were done. Clinical outcomes including acute coronary events were recorded. And result analyzed using SPSS version 16. Chi-square� Fisher and T tests were used to compare the relationship between variables. Results: In this study 86.5% was male and 13.5% female. The mean age of these patients was 56±9.9 years old. The most prevalent risk factor was HTN with 41.7% incidence and 55.2% of patient had chronic stable angina and 26% of them had history of acute myocardial infarction, 7.2% with history of PCI and 5.2% with history Of CABGS. Most prevalent site of bifurcation was ALD/diagonal with 65.5% incidence. The most prevalent complication was mild bleeding from puncture site with 10.4% and 5.2% of patients had mild hematoma. Among patients with two stents versus one stent presence of AMI presentation with CSA, ST Elevation in ECG was statistically significant. Also involvement of SB (side branch) lesions lengths at SB, kissing ballooning after implantation of two stents were statistically significant. Among patients with DES versus BMS usage of stent in RCA, LAD, lesion lengths at PMB (proximal main branch), DMP (distal main branch) and SB, procedure time, radiation dose, fluoroscopy time were statistically significant. Among two groups MACE (major acute coronary event) in two stents patient between 1-3 month and total MACE at first 6 month were statistically significant Conclusion: The age of patients treated with CBL was low, also more usage of BMS and stenting of BFLs with two BMS had weak results in this study but surprisingly total results of BMS and DES did not have significant difference after 9 months follow up between two groups.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :حسین دوستکامی
نویسنده مسئول :عفت مظاهری
نویسنده :فرهاد پورفرضی
Additional Information:اين مجله در پايگاه هاي Google Scholar و Index copernicus ISC, SID, Iran Medex, Magiran نمايه می شود و دارای رتبه علمی پژوهشی است
Uncontrolled Keywords:ضایعات محل دو شاخه شدن ؛ عروق کرونر؛ استنت دارویی؛ استنت غیر دارویی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Coronary Bifurcation Lesions; Drug Eluting Stent; Bare Metal Stent
Subjects:WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:4752
Deposited By: Dr Farhad Pourfarzi
Deposited On:20 Jul 1392 13:40
Last Modified:26 Jun 1402 12:02

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...