title

بررسی نتایج جراحی در بیماران مبتلا به اسپوندیلوآرتروپاتی گردنی مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر اردبیل از فروردین ماه1388 تافروردین 1391

اسکندراوغلی, بهزاد and امانی, فیروز and جلیلی خیاوی, پریا (1392) بررسی نتایج جراحی در بیماران مبتلا به اسپوندیلوآرتروپاتی گردنی مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر اردبیل از فروردین ماه1388 تافروردین 1391. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
118kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
379kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

2kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و بیان مسئله: سایش و گسیختگی در دیسک بین مهره ای،مفاصل فاست و با ویژگی های رادیوگرافی خاص در مهره ها نمایش می یابند که "سرویکال اسپوندیلوزیس"نامیده می شود. .موضوع این تحقیق بررسی نتایج درمان جراحی اسپوندیلوآرتروپاتی گردنی و هدف از آن دسترسی به نتیجه بهتر درمانی و شناسایی روش بهتر درمان جراحی و معرفی آن به جراحان برای درمان موفق بیماران در آینده است. مواد و روش ها:این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بودکه بر روی 75 بیمار دچار اسپوندیلوآرتروپاتی گردنی انجام شد. اطلاعات مربوط به بیماران از پرونده های بیماران استخراج ودر چک لیست تهیه شده برای هر بیمار وارد شدندو سایر اطلاعات مورد نیاز بصورت شرح حال تلفنی از بیماران اخذ شد.داده ها بعد از جمع آوری در نرم افزارspss آنالیز شدند. نتایج : میانگین سنی بیماران3/52 باانحراف معیار4/14سال بود.نسبت سنی مرد به زن2/1به1بود.3/45%بیماران دارای شغل آزاد وکارگری،40%خانه دارو7/2%غیرشاغل بودند،که این می تواند ارتباط کارهای سنگین را با بروز اسپوندیلوآرتروپاتی نشان دهد.بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین نوع عمل روش ant.app باکیج گذاری80%بود،که از بین آنها فقط2نفر با7/2%دچار عارضه شده بودند،که یک نفر بدلیل دررفتگی پلاک مهره گردنی مجددا تحت تعویض پلاک قرار گرفته بودو یک نفر دیگربدلیل همراه بودن باآسیب نخاعی به دلیل تنگي كانال نخاعي و نه به دلیل عارضه جراحی بعد گذشت 2سال از جراحی فوت کرده بود.در بررسی رابطه بین مدت زمان بستری و نوع عمل بر اساس آزمون آماری آنالیز واریانس ،میانگین مدت زمان بستری بر اساس نوع عمل درست است که در عمل ant.appاز همه بیشتر است ولی اختلاف به لحاظ آماری معنی دار نبود(p=0.33).در بررسی رابطه بین نوع عمل و عود علائم به لحاظ آماری ارتباط معنادار پیدا نشد. ،گرچه میزان رضایتمندی افراد در روشsmith-robinson app نسبت به بقیه کمتر بود.رضایت بیماران 7/42% در حد عالی ،28%در حد خوب بود. میزان کاهش علائم و درد رادیکولر بعد عمل جراحی براساس VAS ،52%در حد خوب و8%در حد ضعیف بود. بیشترین سطح درگیری با33مورد(44%)مربوط به C5-C6 بود. نتیجه گیری: بررسی نتایج مطالعه نشان داد که بیماران جراحی شده،میزان رضایتمندی و بهبودی بالائی از عمل جراحی داشتندو هیچ عارضه ای حین عمل مثل آسیب به مری یا عروق واعصاب و حتی حین بستری بعد عمل مثل عفونت نداشتند.

Title

Studying the surgical results on patients infected to neck spondiloarthropathy whom referal to Ardabil city hospitals in 2009-2013

English Abstract

Introduction: Wear and failure in inter-vertebral discs and facet joints which were showed with certain radiographical properties were called “cervical spondilosis”. The object of this work is studying of neck spondiloarthrophaty of surgical treatment which aims at accessing to the best identifying surgical treatment method and introducing it to surgeons for successful treatment of patients in future. Materials and methods:This was a descriptive-cross sectional study that has been done on 75 patients suffered from neck spondiloarthrophaty .all data related to patients were extracted from patient’s files and for every patients entered the provided check list and the other required information about patients were gained from patients through phone call biography. Collected data were analyzed with SPSS software package. Results : patient’s age average was 52.3 with standard deviation of 14.4 year. Age ratio of man to woman was 1 to 1.2. 45.3% of patients were self-employed and worker, 40% housewives and 2.7% unemployed. These results indicated the correlation of severe jobs with spondiloarthrophaty symptoms. Based on obtained results, the most used operation type was ant.app method by the cage-implanting (80%), and only 2 person (27%) had suffered which one person had been undergone a place re changing due to neck spinal place dissection and the other one after 2 years from surgery operation had been died of spinal damage due to spinal cord stenosis and due not to surgical outcomes. Studying the relationship between hospitalization period and the type of operation based on statistical test of variance analysis showed that although it’s true that mean hospitalization period based on the type of operation in an ant.app operation was more than the others, this difference was not significant statistically (p= 0.33). it was not found a significant statistical relationship between the type of operation and recurrence of symptoms. Although person’s satisfaction rate with the Smitth- Robbinson approach method was lower respect to the other methods, 42.7% of patients were satisfied in high level and 28% was in a good level. Decreasing rate of symptoms and radiculer pain after surgery operation based on VAS, 52% was in good level and 8% was in bad level.Maximum involvement level in 33 cases (44%) was related to C5- C6. Conclusion: studying the results of this research , showed:patients had high level of satisfaction and improvement and had no complication under surgery such as damage to esophagus,vessels,nerves and had no complication after surgery hospitalization such as infection.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بهزاد اسکندراوغلی
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :پریا جلیلی خیاوی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0454
Uncontrolled Keywords:دیسک بین مهره ای ، اسپوندیلوز گردنی
کلیدواژه ها (انگلیسی):inter-vertebral disc, neck spondilosis.
Subjects:WE Musculoskeletal system
WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4789
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:22 Jul 1392 09:39
Last Modified:20 Feb 1399 08:06

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...