title

بررسی فراوانی و علل شکایات بیماران از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در شهر اردبیل طی سالهای 1380-1390

باقری, ابوالفضل ، ولی زاده , بهزاد ، فرزانه, اسماعیل ، هدایتی پور, مسعود (1392) بررسی فراوانی و علل شکایات بیماران از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در شهر اردبیل طی سالهای 1380-1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
343kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
81kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

3kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: مسئله شکایات پزشکی یکی ازمسائل و مشکلات گریبان¬گیرحرفه¬ی دندانپزشکی است که بسیاری ازاین شکایات منجر به تعقیب جزایی و یا حقوقی دندان پزشکان می¬گردد. یکی از نگرانی¬ها ودغدغه های دندانپزشکان ازعوارض درمان و به دنبال آن شکایات بیماران می¬باشد که امروزه دیگرامربعیدی نیست. مواد و روشها: این مطالعه از نوع بررسی توصیفی- مقطعی گذشته نگر میباشد. طی نامه نگاری و هماهنگی بین دانشکده واداره کل سازمان پزشکی قانونی ونظام پزشکی شهر اردبیل و تهیه فرمهای اطلاعاتی که شامل12سؤال بود به مرکز این سازمان ها مراجعه، تک تک پرونده های مربوطه به شاکیان از ارائه دهند گان خدمات دندانپزشکی مورد بررسی قرارگرفته و فرم های اطلاعاتی تکمیل گردید. این بررسی شامل تمام پرونده های مربوط به سالهای1380تا بهمن1390میباشد .تعدادنمونه ها که 51 مورد پرونده مربوط به شکایات از دندانپزشکان بودند که به صورت کل شماری ازحدود800 پرونده ثبت شده درسازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی جمع آوری گردید.اطلاعات بصورت چک لیست تهیه شده با مراجعه به پرونده¬ها تکمیل شد و سپس داده های بدست آمده توسط نرم افزارspss با استفاده از آزمونهای کای دو و آزمون t مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: از میان51 پرونده، شاکیان35 نفر (6/68%) مرد و 16 نفر (4/31٪) زن، از بین ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی مورد شکایت واقع شده 43 نفر (3/84٪) مرد و بقیه 8 نفر(7/15٪) زن بوده اند. توزیع فراوانی شکایات در رابطه باحوزه درمانی نشان داده اند و با 18مورد(3/35%) دررده اول وجراحی دندانپزشکی با 15 مورد (4/29%) در رده دوم قرار گرفتند. بررسی توزیع فراوانی قصورات نشان داد،بیشترین آنها مربوط به عدم تبحربا 17مورد (3/33%) بوده است. اکثراحکام صادره درسازمان نظام پزشکی برائت با 15 مورد 2/68% بوده است.اکثراحکام صادره در سازمان پزشکی قانونی محکومیت با تعیین ارش ودیه با 11مورد (7/36%)، بیشترین عوارض مربوط به اندو به دلیل RCTناقص که باعث ایجادعفونت شده بود با 5 مورد 6/21%بوده است.بیشترین مکان درمان صورت گرفته مربوط به مطب های شخصی با5/72% بوده است. تعدادپرونده های مربوط به سال85 به بعدنسبت به قبل ازآن به میزان1/2برابر افزایش داشته است. میانگین سنی شاکیان 5/35 سال ومیانگین سن ارائه دهندگان 1/44 سال بود. نتیجه گیری: باتوجه به تحقیق انجام شده یکی ازمهمترین علل نارضایتی بیماران و شکایت از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی مشکل ارتباطی ورفتار ناشایست دندانپزشک با بیماران میباشد. و دراکثرموارد مشاجره لفظی وعدم حصول تفاهم بین آنها مشهود بود.درآخر افزایش هزینه های درمان باعث افزایش انتظارات بیماران از درمان درنتیجه افزایش میزان شکایات شده است.

عنوان انگليسي

Study of Frequency and Reasons of Patients Complaints against Dental Practitioners in Ardebil during 2001-2012y

خلاصه انگلیسی

Abstract: The medical complaints are one of problems of dentists many of which will cause the criminal or legal prosecution of dentists. One of concerns and problems of dentists is side-effects of treatment and, subsequently, the patient complaint which is not an impossible issue. Materials and Methods: This is a descriptive- intersectional retrospective study. After correspondence and coordination of faculty and department-general of legal medicine and medical council organization of Ardebil, and providing information forms including 12 questions, we referred to center of these organizations, analyzed all files of complaints of dental practitioners one by one, and the information forms were completed. This study includes all files related to years 2001 to February 2012. The samples, consisting of 51 cases related to dental complaints, were collected from 800 cases filed in legal medicine and medical council organizations. The information was completed in the form of checklists prepared by referring to the files, then the data obtained by SPSS was analyzed by Chai 2 and t-test. Result: 51 cases included 35 male (68.6%) and 16 female (31.4%), and the complained dental practitioners included 43 male (84.3%) and 8 female (15.7%). The frequency distribution of complaints in the field of medicine showed that endodontic is in the first place with 18 cases (35.3%) and dental surgery the second with 15 cases (29.4%). Study of frequency distribution of failures indicated that their highest rate is related to uninformed dentists with 17 cases (33.3%). Almost all judgments issued by medical council organization were acquittance with 15 cases (68.2%). Almost all judgments issued by legal medicine organization were conviction by determining mulct and blood money with 11 cases (36.7%), and the outcomes of endodontics due to incomplete RCT causing infection were highest with 5 cases (21.6%). The highest medical center was related to private dental officer with 72.5%. Total files in 2006 on have increased by 2.1 times than previous years. Average age of complaints was 35.5 years old, and average age of dental practitioners was 44.1. Conclusion: According to the research carried out, one of the most important reasons of patients dissatisfaction and complaint from dental practitioners is communicative problem and bad behavior of dentists to patients. In many cases, their conflicts are verbal and their disagreement. Finally, increase of medical costs would increase the expectations of patients from treatment and, therefore, the increase of complaints.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ابوالفضل باقری
استاد مشاور :بهزاد ولی زاده
استاد مشاور :اسماعیل فرزانه
نگارنده :مسعود هدایتی پور
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 10
کلید واژه ها:بیمار ، ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی ، پزشکی قانونی ، شکایت
کلید واژه ها (انگلیسی):Patient , Dental Practitioner , Complaint , Legal Medicine
موضوعات :WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
?? 158 ??
?? 157 ??
کد شناسایی :4793
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :22 مهر 1392 10:51
آخرین تغییر :22 مهر 1392 10:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...