title

مقایسه ی اثر میدازولام داخل بینی و کلرال هیدرات در آرام بخشی کودکان زیر 5 سال قبل از اکوکاردیوگرافی

امامزادگان, رامین and عطایی, مهدی and سیگاری, شایان (1392) مقایسه ی اثر میدازولام داخل بینی و کلرال هیدرات در آرام بخشی کودکان زیر 5 سال قبل از اکوکاردیوگرافی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
404kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
84kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

4kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه و بیان مسئله اکوکاردیوگرافی یک روش تشخیصی است و نظارت بر بیماری مادرزادی قلبی و ارزیابی آناتومی و فیزیولوژی قلب نیاز به آرام ماندن و یا خواب آلودگی دارد و این کار در کودکان زیر 5 سال کار دشواری محسوب می شود و نیاز به دارویی است که بتوان با استفاده از آن کودک به مدت 30 دقیقه آرام باقی بماند. هدف از این مطالعه مقایسه ی اثر میدازولام داخل بینی و کلرال هیدرات در آرام بخشی، زمان اثر، Sedation، میزان موفقیت در اکوکاردیوگرافی و ...در کودکان زیر 5 سال قبل از اکوکاردیوگرافی می باشد. مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بوده و بر روی 250 کودکی که جهت انجام اکوکاردیوگرافی به درمانگاه اطفال مراجعه کرده اند انجام گرفت. افراد را به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده کلرال هیدرات و میدازولام تقیسم بندی کردیم. ابتدا از والدین این کودکان اطلاعاتی از جمله اطلاعات دموگرافیک، علت مراجعه و سابقه بیماری قبلی پرسیده شد. سپس به بیماران به تفکیک گروه، داروی مورد نظر تجویز و زمان شروع اثر هر دو دارو، سطح سداسیون، میزان موفقیت در اکوکاردیوگرافی، درصد افت اشباع اکسیژن، عارضه ی دارو، نوع بیماری قلبی و فشار شریان ریوی، یادداشت و در چک لیستی ثبت شد و در نهایت داده ها وارد برنامه آنالیز آماری گردید. نتایج در این مطالعه کودکان گروه دریافت کننده میدازولام، 2/59 درصد پسر با سن 30/8±60/11 ماه و در کودکان گروه دریافت کننده کلرال هیدرات، 8/52 درصد پسر با سن 20/9±18/13 ماه بودند. شروع اثرات دارو در کمتر از 10 دقیقه در دریافت کنندگان میدازولام و کلرال هیدرات به ترتیب 6/97 و 4/2 درصد(P<0.001)، موفقیت در انجام کامل اکوکاردیوگرافی در گروه میدازولام، 8/84 و در گروه کلرال هیدرات60 درصد(P<0.001) و عوارض دارویی به ترتیب در 4/34 و 2/75 درصد کودکان(P<0.001) دیده شد. همچنین مشاهده شد که میدازولام اثرات سداتیو سطحی تری نسبت به کلرال هیدرات از خود نشان می دهد و اثر آرام بخشی در کلرال هیدرات بسیار عمیق تر بود(P<0.001)، میدازولام کمترین میزان افت ساچوریشن را داشت(P<0.001) و شایع ترین تشخیص در این مطالعه در هر دو گروه بیماری غیرسیانوتیک قلبی(شانت چپ به راست) بود و 4/18 درصد گروه میدازولام و 16 درصد گروه کلرال هیدرات فشار شریان ریوی افزایش یافته داشتند. نتیجه گیری در مطالعه حاضر مشاهده شد که داروی میدازولام یک داروی موثر، ایمن و با کارایی بالایی نسبت به کلرال هیدرات می باشد.

Title

Compare of Intra nasal Midazolam VS. Chloral Hydrate in sedation of under 5 years old children before Echocardiography

English Abstract

Introduction Echocardiography is a diagnostic and monitoring method in congenital heart disease cause of evaluation of anatomy and physiology of heart.This method, need patient remain calm and sleepiness.Aa we know, it is difficult for children under 5 years old to be in such situation, so a drug, that made children quiet for at least 30 minutes, is necessary. The aim of this study is compare the effects of intranasal Midazolam and Chloral Hydrate in sedation, time effect, success rate in echocardiography etc, in children under 5 years old before echocardiography. Material and Methods This is a clinical trial and carried out on 250 children who referred to pediatric clinic for echocardiography. The subjects were randomly divided into two groups receiving chloral hydrate and midazolam. First, these children parents were asked about demographic information, referring cause and the history of previous illness, Then the drugs was administered in patients groups separately; and the onset of both drugs effects, sedation level, the success rate in echocardiography, the percentage of oxygen saturation, side effects of drugs, type of heart disease and pulmonary artery pressure were recorded in check list, then analyzed by statistical software. Results In this study 59.2% of children who received midazolam were male with 11.60±8.30 month age and 52.8% were in chloral hydrate group with 13.18 months age. Onset of the drug effects started in less than 10 minutes in the midazolam and chloral hydrate recipients that were 97.6 and 2.4% (p<0.001) respectively; full completion of echocardiography were in 84.8 and 60% of children (p<0.001) respectively and also drug side effects was observed in 34 and 75.2% of children (p<0.001) respectively. Vitnessed that sedative effects of midazolam was more superficial than chloral hydrate (p<0.001), midazolam had the lowest saturation drop (p<0.001) and the most common diagnosis in both groups in this study was non-cyanotic heart disease (left to right shunt) and in 18.4 and 16% of midazolam and chloral hydrate pulmonary arterial pressure was increased respectively. Conclusion This study showed that midazolam was an effective safe drug with high performance than chloral hydrate.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :رامین امامزادگان
استاد مشاور :مهدی عطایی
نگارنده :شایان سیگاری
Additional Information:شماره پایان نامه: 0451
Uncontrolled Keywords:اکوکاردیوگرافی ، کلرال هیدرات ، میدازولام
کلیدواژه ها (انگلیسی):Echocardiography , Chloral hydrate , Intra nasal Midazolam
Subjects:QV pharmacology
WG Cardiovascular System
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:4807
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:21 Dec 1392 09:16
Last Modified:20 Feb 1399 08:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...