title

تعیین اثر بخشی درمان پرفشاری خون در بیماران دریافت‌ کننده داروهای ضد فشار خون

باباپور, بهزاد and حسینیان, عدالت and عطایی, مهدی and امیری, زهرا (1392) تعیین اثر بخشی درمان پرفشاری خون در بیماران دریافت‌ کننده داروهای ضد فشار خون. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

9kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
310kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
118kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

9MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه بیماری‌های قلبی عروقی وعمدتاٌ آترواسكلروز علت عمده مرگ ومیر انسان در جوامع پیشرفته می‌باشد. اگر فشارخون بالا درمان مناسب نشود 50 % بیماران در اثر عوارض CAD، CHF و 33% در اثر CVA و 15-10 درصد در اثر نارسایی کلیه از بین خواهند رفت. با توجه به موارد گفته شده ما بر آن شدیم تا با مطالعه‌ای به میزان موفقیت رژیم‌های درمانی بیماران پرفشاری خون و همچنین یافتن علل احتمالی عدم پاسخ بیماران به رژیم‌های درمانی از جمله مصرف نادرست داروها و ... بپردازیم. مواد و روش‌ها در این تحقیق که مطالعه‌ی کوهورت است روی 150 بیمار مبتلا به هیپرتنشن انجام شده است.بیماران از مراجعه‌کنندگان به کلینیک قلب امام خمینی (ره) انتخاب شده است. اطلاعات اولیه‌ی آنها و فشارخون اولیه و فشارخون در طی 6 ماه به صورت ماهیانه در پرسشنامه‌های ازقبل آماده وارد شده است. پس از تکمیل چک لیست اطلاعات حاصل از آنها وارد SPSS v16 شد. P value کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه بر روی 200 بیمار مبتلا به هیپرتانسیون انجام شد. در انتها 150 بیمار مطالعه را به پایان رساندند و 50 بیمار نیز به دلایلی از طرف خود بیماران از طرح خارج شدند. از میان 150 بیمار مورد مطالعه 101 بیمار(3/67 درصد) زن بودند. میانگین سنی بیماران نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که میانگین سنی بیماران شرکت کننده در این مطالعه 84/9± 85/59 سال می‌باشد. سطح تحصیلات بیماران نیز پرسیده شد و مشاهده شد 129 بیمار(86 درصد) بی سواد می‌باشند. مصرف الکل و سیگار نیز در بیماران پرسیده شد و مشاهده شد 2 بیمار(3/1 درصد) دارای سابقه مصرف الکل و 36 بیمار(24 درصد) دارای سابقه مصرف سیگار بودند. سابقه بیماری قبلی نیز از بیماران پرسیده شد و مشاهده شد سابقه MI اخیر در 23 بیمار(3/15 درصد) شایع ترین بیماری قبلی در PMH بیماران بود. وضعیت آنتروپومتریک بیماران نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد میانگین قد بیماران 92/6±22/161 سانتی‌متر و میانگین وزن آن‌ها 12/8± 46/69 کیلوگرم می‌باشد. همچنین مشاهده شد 58 بیمار(7/38 درصد) BMI نرمال دارند. نتیجه‌گیری نتایج نشان داد که عدم کنترل در بیماران زن بیش از مرد، در افراد چاق بیش از دو گروه دیگر در افراد سیگاری بیش از افراد غیرسیگاری و در افراد با مصرف غیر منظم دارو بیش از دیگر گروه بود و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود.

Title

Determining the efficacy of treatment of hypertension in patients receiving antihypertensive medications

English Abstract

Introduction Cardiovascular disease and mainly Atherosclerosis are the main causes of human death in advanced countries. If hypertension is not suitably treated, 50% of patients would died of CAD, CHF Symptoms and 33% of them due to CVA and the remaining 10-15 percent would died of Kidney Failure. According to the mentioned objects, by conducting a study, we decided to deal with success rates of the pharmaceutical regimes for patients with hypertension and also with findings about the possible causes of patients who don’t response to pharmaceutical regimes such as Drug abuse. Materials and Methodology This study, as a clinical trial study, has been conducted over 150 patients infected to hypertension. Patients have been selected from all referrals to heart clinic of Imam Khomeini Hospital. Their primitive information and primitive hypertension data have been monthly entered in a before prepared questionnaire since 6 months earlier. After completing check list, obtained information was inserted to SPSS v16. P values less than 0.05 were considered statistically significant. Results This study conducted over 200 patients infected to hypertension. Finally, this study completed with 150 patients and 50 patients excluded from the project due to patients’ personal reasons. Among 150 patients under study, 101 people (67.3%) were female. patient’s average age was also investigated and obtained as 59.85 9.84 years. Patients’ education level was also questioned and it was observed that 129 patients (86%) were illiterate. Alcohol and cigarette usage among patients was also questioned and 2 patients (1.3%) with an alcohol usage record and 36 patients (24%) with cigarette usage record were observed. Additionally, heart failure record was also questioned from patients and it was observed form recent MI records in 23 patients (15.3%), there had been the most common heart disease in PMH patients. In this study, patient’s Anthropometric was also examined and it was observed that patient’s average length was 161/22 6/62 centimeters and their average weight was 69/46 8/12 kilograms. And also, it was observed that 58 patients (38.7 percent) had normal BMI. Conclusion Results showed that the lack of control in female patients was more than male patients, in fat men it was more than two other groups; and, in smoking men was more than none-smoking men; and also, in people with irregular use of medication it was more than another group; and this variance was statistically significant.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بهزاد باباپور
استاد مشاور :عدالت حسینیان
استاد مشاور :مهدی عطایی
نگارنده :زهرا امیری
Additional Information:شماره پایان نامه: 0458
Uncontrolled Keywords:هیپرتنشن ، آترواسکلروز
کلیدواژه ها (انگلیسی):Hypertension , Atherosclerosis
Subjects:QV pharmacology
WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:4814
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:29 Jul 1392 13:59
Last Modified:18 Feb 1399 09:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...