title

بررسي عوامل مرتبط با مورتاليته بيماران همودياليزي مركز بوعلي شهر اردبيل از سال 1380 لغايت 1389

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، قوامی, مریم (1391) بررسي عوامل مرتبط با مورتاليته بيماران همودياليزي مركز بوعلي شهر اردبيل از سال 1380 لغايت 1389. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
298kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
101kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

15kB
[img] متنی - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

50kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و بیان مسئله : سوء تغذيه در بين بيماران دياليزي شايع مي باشد. سوء تغذيه پيامدهاي بسياري از جمله افزايش مرگ و مير و دير التيام يافتن زخم ها، افزايش حساسيت به عفونت، خستگي و بي حالي دارد. با توجه به اين که مطالعات مختلف نتايج متفاوتي را در مورد ارتباط، سوء تغذيه و سایر یافته های آزمایشگاهی بیماران همودیالیزی با مورتالیته آنها نشان داده اند، از این رو در این مطالعه ارتباط میان BMI و شاخص هاي آزمایشگاهی و مورتالیته در بيماران همودياليزي را بررسی کردیم. مواد و روش ها : این مطالعه بر روی بيماراني است كه از سال 1380 لغايت 1389 در شهر اردبيل تحت همودیالیز بوده اند. بیماران که از سال 1380 جهت همودیالیز پذیرش می شدند در بدو پذیرش وزن ، قد و BMI محاسبه و یکسری آزمایشات اولیه شامل اوره، کراتینین، کلسترول، تری گلیسرید و آلبومین به فواصل یک ماهه تا سه نوبت از آنها گرفته می شود. بیماران در طول مطالعه تحت پیگیری قرار گرفته از نظر تغییر متغیرهای آزمایشگاهی اولیه با میزان مرگ و میر مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی اطلاعات بیماران به همراه اطلاعاتی از قبیل اطلاعات دموگرافیک بیماران، در چک لیست هایی وارد و پس از تکمیل چک لیست ها اطلاعات حاصل را وارد برنامه آنالیز آماری SPSS v19 کردیم و به تحلیل داده ها پرداختیم. نتایج : در این مطالعه پرونده 260 بیمار مورد بررسی قرار گرفت که از این میان 61/34 درصد بیماران در زنده و 39/65 بیماران به دلیل بیماری زمینه ای( و نه حوادث) فوت نموده اند. 3/57 درصد بیماران مرد و 7/42 درصد زن بودند و نتایج نشان داد که هیچ ارتباط معنی داری میان جنسیت بیماران و وضعیت حیات آنها وجود نداشت (P=0.911). میانگین سنی بیماران 48/14± 39/59 سال بود و شایع ترین گروه سنی بیماران 70-61 سالگی بدست آمد. 9/56 درصد بیماران BMI نرمال داشته و میانگین BMI افراد 49/24 می باشد. میزان سطح آلبومین سرمی در بیماران فوت شده g/dL 83/3 و در بیماران در زنده g/dL16/4 بود(P<0.001). سطح تری گلیسرید در بیماران فوت شده mg/dL 76/181 و در بیماران در زنده mg/dL 68/188 (P=0.575) می باشد. سطح BUN در بیماران در زنده mg/dL 23/152 و در بیماران فوت mg/dL 94/147 (P=0.426) می باشد. نتایج نشان داد میزان سطح کراتینین در بیماران در زنده mg/dL 44/9 و در بیماران فوت شده mg/dL 61/8 میلی گرم در دسی لیتر بود(P=0.034). همچنین در این مطالعه پس از بررسی ارتباط میان جنسیت بیماران و یافته های آزمایشگاهی، مشاهده شد که میان میانگین سطح آلبومین(P=0.044)، تری گلیسرید(P=0.003) و کلسترول(P=0.001) با جنسیت ارتباط معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدت زمان همودیالیز و سطح آلبومین سرمی در میان افراد زنده و افراد فوت شده به صورت معنی داری متفاوت می باشد ولی BMI در میان دو گروه فوت شده و زنده اختلاف معناداری نداشت. از این رو می توان احتمال داد که این عوامل بتوانند به عنوان یک عامل پیشگوکننده مورتالیته بیماران به حساب آیند.

عنوان انگليسي

Relationship between mortality with Body Mass Index and Nutritional indices in hemodialysis patients

خلاصه انگلیسی

Introduction Malnutrition is common in dialysis patients. It has many outcomes such as increased mortality, delayed wound healing, and increased susceptibility to infection, fatigue and malaise. As regard to various studies that have been shown different results on relationship between malnutrition and other laboratory findings with mortality of hemodialysis patients; therefore we intended to evaluate the relationship between BMI with laboratory indexes and mortality in hemodialysis patients. Material and Methods This study carried out on patients who were under hemodialysis from 2002 to 2011 in Ardebil. Factors such as weight, height and BMI of patients who were admitted to hemodialysis from 2003 were calculated, as well as some preliminary tests including urea, creatinine, cholesterol, triglycerides and albumin were taken three times at one month intervals in admission. Studied patients were following up during the study in terms of changes in the preliminary laboratory variables with mortality rate. All information of patients associated with demographic information was entered in check lists then resulted data were analyzed by SPSS v19 software. Results The current study evaluated the records of 260 patients that among them 61.34% were alive and 39.65% died because of underlying disease (not incidence). 57% of patients were male and 42.7% were female. Results showed that there was no significant relationship between gender and mortality rate (p=0.911). The average age was 59.39±14.48 years and the most prevalence age was 61-70. 56.9% of patients had normal BMI and the average of BMI was 24.49. The serum albumin level in dead and alive patients was 3.83 and 4.16 g/dl respectively (p<0.001); triglyceride level in dead patients was 181.76 mg/dl and in alive patients was 188.68 mg/dl (p=0.575). The BUN level in dead and alive patients was 152.23 and 147.94 mg/dl (p=0.426) respectively. Results indicated creatinine level in alive patients was 9.44 mg/dl and in dead patients was 8.61 mg/dl (p=0.034). In this study after evaluation the relationship between gender and laboratory findings were also observed that there was a significant relationship between the average of albumin level (p=0.044), triglyceride (p=0.003) and cholesterol (p=0.001) with gender. Conclusion Results indicated that the hemodialysis and serum albumin level in alive and dead patients was different significantly, but there was no significant difference between two groups. It is therefore likely that these factors could be a predictable cause for mortality in patients.

نوع سند :پایان نامه (دکتری تخصصی )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بهمن بشردوست
استاد مشاور :شهرام حبیب زاده
نگارنده :مریم قوامی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 015
کلید واژه ها:دياليز ، BMI ، سوء تغذيه ، مرگ و مير
کلید واژه ها (انگلیسی):Hemodialysis , Mortality , Body Mass Index , Malnutrition
موضوعات :WH سیستم های خونی و لنغاوی
WJ سیستم ادراری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :4841
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :04 آبان 1392 11:20
آخرین تغییر :04 آبان 1392 11:20

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...