title

مقایسه اثرات پیش دارو و دارونما بر اضطراب بیماران، عوارض و طول مدت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل

باباپور, بهزاد ، عطایی, مهدی ، گلعلی زاده, مینا (1392) مقایسه اثرات پیش دارو و دارونما بر اضطراب بیماران، عوارض و طول مدت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

19kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
340kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
90kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: بيماري هاي قلب و عروق از علل اصلي مرگ و مير در جهان مي باشد. يکي از روشهاي تشخيص بيماري هاي عروق کرونر، آنژيوگرافي مي باشد. به دنبال استفاده از تست هاي تشخيصي قلب و از جمله آنژيوگرافي شاهد عوارض متعددي در بيماران خواهيم بود که يکي از شايع ترين آنها اضطراب است. روش هاي مختلفي براي مقابله با اضطراب وجود دارد كه از جمله می توان به دارودرمانی با بنزودیازپین ها اشاره کرد. دارودرمانی در اغلب مراکز جهت تسکین بیماران و جلوگیری از عوارض آنژیوگرافی انجام می شود. لذا این مطالعه با هدف مقایسه نتایج دومتد پره مدیکیشن با دارونما بر اضطراب بیماران، عوارض و طول مدت آنژیوگرافی کرونری انجام شد. متد و روش: در این کارآزمایی بالینی، 150 بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونر با توجه به شرایط و روش نمونه گیری دردسترس و به صورت تخصیص تصادفی در سه گروه شاهد و پیش دارو مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات برگه ای شامل اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مربوط به بیماری، محل کاتتریزاسیون، متغیر های گردش خون(فشار خون سیستولی و دیاستولی، تعداد ضربان نبض، تعداد تنفس)در فواصل یک ساعت قبل از آنژیوگرافی و حین آنژیوگرافی، پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیلبرگر، عوارض ایجاد شده در بیمار و پارامترهای مربوط به آنژیوگرافی بود. در گروه پیش دارو، بیماران داروهای معمول قبل از آنژیوگرافی شامل دیازپام+پرومتازین و هیدروکورتیزون یا میدازولام را دریافت کردند و گروه شاهد فقط مراقبت های معمول قبل از آنژیوگرافی را دریافت کردند. داده ها با آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: متغیر های همودینامیک، سطح اضطراب بیماران، عوارض ایجاد شده در بیماران و طول مدت آنژیوگرافی از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را بین سه گروه نشان نداد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود جهت عدم تحمیل دارودرمانی نابجا به همراه یک روش تشخیصی تهاجمی تا حد امکان قبل از آنژیوگرافی از پیش داروها (مگر در موارد خاص) استفاده نشود.

عنوان انگليسي

Comparison between the effects of premedications with placebo for CAG on patient’s anxiety, complications and procedure time

خلاصه انگلیسی

Introduction: Cardiovascular disease is the main cause of death in the world. One of the methods for diagnosis of coronary artery diseases is angiography. Following cardiac diagnostic procedures such as angiography,several complications in patients would be seen that one of their most common is anxiety. There are different ways to deal with anxiety as an instance drug therapy with benzodiazepins can be motioned. Drug therapy in most centers are often used to soothe patients and avoid complications of angiography. So this study was designed to compare the outcomes of two current methods of premedication, for coronary angiography with placebo, on the level of anxiety, complication and duration of angiography. Methods and Materials : In this clinical trial , 150 patients under coronary angiography according to the available sampling method were selected and marked as premedication and control groups for the purpose of this research. Data collection tools was a form used to record demographic information, disease-related information, access site, hemodynamic parameters( systolic and diastolic blood pressure , pulse rate , respiratory rate ) during 1 hour pre- and during angiography, Spielberger anxiety Inventory , complications and angiography parameters. In premedication groups, patients were taken drugs includings Diazepam+Promethazin and Hydrocortisone or Midazolam. In control group ,patients were taken only routine nursing cares. The data were analyzed statistically using SPSS. Results:There was no significant difference between control and premedication hemodynamic parameters, patients anxiety level, complications and procedure time. Conclusion: According to findings , we suggest for not imposing inappropriate therapy with an invasive diagnostic method, as possible pre-drugs are not used before angiography(except in specific cases).

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :بهزاد باباپور
استاد مشاور :مهدی عطایی
نگارنده :مینا گلعلی زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0457
کلید واژه ها:پیش دارو ، آنژیوگرافی ، عروق کرونر ، اضطراب ، عوارض
کلید واژه ها (انگلیسی):Premedication , Angiography , Coronary Vesseles , Anxiety , Complication
موضوعات :QV فارماکولوژی
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :4886
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :08 دی 1392 13:39
آخرین تغییر :08 دی 1392 13:39

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...