title

تاثیر مقاربت جنسی در جلوگیری از حاملگی طول کشیده و کاهش نیاز به القا در مرکز آموزشی درمانی علوی

امانی, فیروز ، درگاهی, رقیه ، فتحي, سولماز ، وثوقی, نازیلا ، رستم نژاد, معصومه (1391) تاثیر مقاربت جنسی در جلوگیری از حاملگی طول کشیده و کاهش نیاز به القا در مرکز آموزشی درمانی علوی. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (3). ص.ص.60-65. شاپا 1735-2584

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
539kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.arums.ac.ir/fa/src/cadouseh/caduse-payi...

خلاصه فارسی

زمينه وهدف: حاملگي طول كشيده يكي از مهم ترين معضلات مامايي است كه علاوه بر عوارض متعدد مادري و جنيني لزوم القا زايمان يعني شروع زايمان با دردهاي مصنوعي را مطرح مي سازدكه اين روش خود با عوارض قابل توجهي همراه است.از سوي ديگر مقاربت جنسي باعث تحريك دهانه رحم و بالا رفتن ترشح پروستاگلاندين ها ميشود كه اين امر در زنان حامله ترم ميتواند باعث انقباض دهانه رحم و شروع دردهاي زايماني شود. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير مقاربت جنسي در جلوگيري از حاملگی طول کشیده و کاهش نیاز به القا انجام شده است. روش کار: این مطالعه از نوع مورد وشاهدي بوده كه بر روی 161 زن باردار ترم با حاملگی کم خطر (بالای 36 هفته) مراجعه کننده به درمانگاه مراقبتهای بارداری بیمارستان علوی اردبیل درسال 1390-1389 انجام شده است.در هر ویزیت هفتگی ،از این افراد در مورد انجام مقاربت جنسی در هفته قبل از آن سئوال شد. اطلاعات بدست آمده از وضعیت و نتایج زایمان در افرادی که مقاربت داشته (گروه مورد )و آنهایی که نداشتند (گروه شاهد)مقایسه گردید.داده ها در نرم افزارSPSSبا آزمون هاي آماری کای دو وtتجزيه و تحليل شد. یافته ها :در میان 161 زن حامله ترم ،81 زن در هفته های آخر حاملگی (ترم) با میانگین4/1±7/2 بار در هفته مقاربت جنسی داشته و 80 نفر مقاربت جنسی نداشتند . ميزان نياز به القا در گروه مورد بطور معني داري كمتر از گروه شاهد بود (016/0P=).دربين دو گروه مورد و شاهد از نظر ميزان سزارين و زايمان خود به خود(46/0P=) و نيز حاملگي طول كشيده بود(32/0(P=اختلاف معني دار آماري مشاهده نشد. نتیجه گیری:مقاربت جنسی در زمان حامله ترم میتواند باعث کاهش ميزان نیاز به القا زایمان گردد.

عنوان انگليسي

effect of Sexual intercourse in Prevent Prolonged pregnancy and reduce need for labor induction


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :رقیه درگاهی
کلید واژه ها:مقاربت جنسی ، القا زایمان ، حاملگی طول کشیده
کلید واژه ها (انگلیسی):sexual intercourse , inducing labor , Prolonged pregnancy
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4924
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :29 آبان 1392 08:52
آخرین تغییر :29 آبان 1392 08:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...