title

بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل

امانی, فیروز ، محرمی, فاطمه ، سیفی, صبا ، معظمی, رعنا ، صادقی فرد, وحید (1391) بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.27-37. شاپا 1735-2584

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
673kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.arums.ac.ir/opencms/export/sites/defaul...

خلاصه فارسی

مقدمه: حقوق بیماران در کشورهای مختلف تحت تاثیر زمینه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی آنان می باشد. توسعه و اجرای قوانین مربوط به حمایت ازحقوق بیماران نیز تابعی از این شرایط است؛ مطالبه و رعایت حقوق بیماران، مستلزم آشنایی و آگاهی بیماران ازمحتواي منشور حقوق بیمارمی باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان رعایت آن در بیمارستان هاي شهر اردبیل انجام شد. روش تحقیق : مطالعه ي حاضر از نوع توصیفی – مقطعی که نمونه گیري آن به روش مبتنی بر هدف بوده و در 4 بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر روی 200 بیمار بستری در سال 1390 با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته، شامل مشخصات دموگرافیک و میزان رعایت منشور حقوق بیمار بود؛ جمع آوري گردید. میزان رعایت منشور حقوق بیمار درسه طبقه ي مطلوب، متوسط و نامطلوب رتبه بندي گردید وتوسط14 گویه سنجیده شد که به هر گویه اي که اصلا رعایت نشده بود، امتیازي تعلق نمی گرفت و گویه اي که خیلی کم رعایت شده بود یک امتیاز، گویه اي که تا حدودي رعایت شده بود 2 امتیاز، گویه اي که کاملاً رعایت شده بود 3 امتیاز داده شد. امتیازات کسب شده بین14-0 به عنوان نامطلوب، 28-14به عنوان متوسط،42- 28 به عنوان مطلوب طبقه بندی شد. پرسشنامه در اختیار مشارکت کنندگان در پژوهش قرار داده شد و پس از تکمیل در شرایط یکسان جمع آوري گردید. سپس داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصیفی، توسط نرم افزار SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیري : یافته هاي حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان رعایت منشور حقوق بیمار در بیمارستان های مورد مطالعه5/54 درصد در سطح مطلوب بود. در پژوهش حاضر با توجه به نتایج؛ گویه های مشارکت بیمار در انتخاب شیوه نهایی درمان و آزادی بیمار در انتخاب روش های درمانی با توزیع فراوانی نسبی 4/40 درصد تاحدودی رعایت شده در حالی که دریافت درمان مطلوب و موثر در اسرع وقت با فراوانی نسبی 3/76 درصد کاملا در بیمارستان های شهر اردبیل از منشور حقوق بیماران رعایت شده است.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :فاطمه محرمی
سایر :وحید صادقی فرد
کلید واژه ها:منشور حقوق بیمار ، رضایتمندی ، ارتباط با بیمار
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي

WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :4925
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :09 آذر 1392 09:00
آخرین تغییر :09 آذر 1392 09:00

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...