title

بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل

امانی, فیروز and محرمی, فاطمه and سیفی, صبا and معظمی, رعنا and صادقی فرد, وحید (1391) بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). pp. 27-37. شاپا 1735-2584

[img]
Preview
Text - Published Version
673kB

Official URL: http://www.arums.ac.ir/opencms/export/sites/defaul...

Persian Abstract

مقدمه: حقوق بیماران در کشورهای مختلف تحت تاثیر زمینه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی آنان می باشد. توسعه و اجرای قوانین مربوط به حمایت ازحقوق بیماران نیز تابعی از این شرایط است؛ مطالبه و رعایت حقوق بیماران، مستلزم آشنایی و آگاهی بیماران ازمحتواي منشور حقوق بیمارمی باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان رعایت آن در بیمارستان هاي شهر اردبیل انجام شد. روش تحقیق : مطالعه ي حاضر از نوع توصیفی – مقطعی که نمونه گیري آن به روش مبتنی بر هدف بوده و در 4 بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر روی 200 بیمار بستری در سال 1390 با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته، شامل مشخصات دموگرافیک و میزان رعایت منشور حقوق بیمار بود؛ جمع آوري گردید. میزان رعایت منشور حقوق بیمار درسه طبقه ي مطلوب، متوسط و نامطلوب رتبه بندي گردید وتوسط14 گویه سنجیده شد که به هر گویه اي که اصلا رعایت نشده بود، امتیازي تعلق نمی گرفت و گویه اي که خیلی کم رعایت شده بود یک امتیاز، گویه اي که تا حدودي رعایت شده بود 2 امتیاز، گویه اي که کاملاً رعایت شده بود 3 امتیاز داده شد. امتیازات کسب شده بین14-0 به عنوان نامطلوب، 28-14به عنوان متوسط،42- 28 به عنوان مطلوب طبقه بندی شد. پرسشنامه در اختیار مشارکت کنندگان در پژوهش قرار داده شد و پس از تکمیل در شرایط یکسان جمع آوري گردید. سپس داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصیفی، توسط نرم افزار SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیري : یافته هاي حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان رعایت منشور حقوق بیمار در بیمارستان های مورد مطالعه5/54 درصد در سطح مطلوب بود. در پژوهش حاضر با توجه به نتایج؛ گویه های مشارکت بیمار در انتخاب شیوه نهایی درمان و آزادی بیمار در انتخاب روش های درمانی با توزیع فراوانی نسبی 4/40 درصد تاحدودی رعایت شده در حالی که دریافت درمان مطلوب و موثر در اسرع وقت با فراوانی نسبی 3/76 درصد کاملا در بیمارستان های شهر اردبیل از منشور حقوق بیماران رعایت شده است.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :فاطمه محرمی
سایر :وحید صادقی فرد
Uncontrolled Keywords:منشور حقوق بیمار ، رضایتمندی ، ارتباط با بیمار
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WX Hospital and other health Facilities
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:4925
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:09 Sep 1392 09:00
Last Modified:09 Sep 1392 09:00

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...