title

کاربرد شیوه های یادگیری مبتنی بر حل مساله و تفکر انتقادی در توانمندسازی دانشجویان پرستاری

قربانی, اعظم ، قزلباش, سيما ، قزلباش, سحر (1389) کاربرد شیوه های یادگیری مبتنی بر حل مساله و تفکر انتقادی در توانمندسازی دانشجویان پرستاری. در: اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت, 5-3 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان. (ثبت شده )

[img]
پیش نمایش
متنی
165kB

خلاصه فارسی

مقدمه: یادگیری مبتنی بر حل مساله یک شیوه دانشجو محور است و آموزش پرستاری از طریق این شیوه استقلال، تفکر انتفاد، قدرت تصمیم گیری و مهارت کار گروهی را در دانشجویان افزایش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی کاربرد شیوه های یادگیری مبتنی بر حل مساله و تفکر انتقادی در توانمند سازی دانشجویان پرستاری می باشد. روش کار: این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی « science direct,scopus ,pubmed,EBSCO,Scholar google» استفاده از کلیدواژه های « Nursing student,education,Empowerment,critical thinking,problem based learning» انجام شد. یافته ها: آموزش پرستاری با شیوه یادگیری مبتنی بر حل مساله سال 2004 آغاز شد، از خصوصیات عمده این شیوه سازماندهی برنامه درسی بر اساس مشکلی منشا گرفته از بالین است و شرایطی جهت بهبود کار گروهی، تفکر انتقادی، یادگیری مادام العمر و خود ارزشیابی را فراهم می کند. یادگیری مبتنی بر حل مساله انگیزه و علاقه دانشجویان را در کار با بیمار افزایش داده و به طرز مثبتی نگرش ان ها را تغییر می دهد، دانشجویان پرستاری زمانی احساس توانمندی و قدرت خواهند کرد که مربیان شان فرصت های بیشتری جهت تصمیم گیری و حل مساله فراهم کنند. نتیجه گیری: در شیوه یادگیری مبتنی بر حل مساله یادگیری بر اساس گروههای کوچک و خودهدایتی سازماندهی شده و میتنی بر هدف توسعه قدرت دانشجویان در تفکر انتقادی می باشد.کاربرد این شیوه در آموزش بالینی توانمندی دانشجویان را ارتقا می بخشد، بنابراین توسعه یادگیری در محیط بالینی و آگاه ساختن مربیان پرستاری از این شیوه امری بدیهی خواهد بود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :اعظم قربانی
نویسنده :سيما قزلباش
نویسنده :سحر قزلباش
کلید واژه ها:یادگیری مبتنی بر حل مساله ، توانمندسازی ، آموزش دانشجویان پرستاری ، تفکر انتقادی
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :4973
ارائه شده توسط : خانم اعظم قربانی
ارائه شده در تاریخ :18 دی 1392 14:32
آخرین تغییر :18 دی 1392 14:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...