title

بررسی میزان کاندیدا در بیماران دارای دنچر در دو سطح مخاط و دنچر به روش اسمیر(اردبیل 1392)

خواجه حسینی, شبنم ، باقری, ابوالفضل ، رحمانی فر, امیررضا (1392) بررسی میزان کاندیدا در بیماران دارای دنچر در دو سطح مخاط و دنچر به روش اسمیر(اردبیل 1392). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
340kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
153kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

7kB
[img] متنی (word) - فایل ضمیمه
محدود به فقط پرسنل سامانه

45kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

سابقه : کاندیدیازیس شایعترین عفونت قارچی حفره دهان در انسان است. کاندیدا آلبیکنس جزو میکرو ارگانیسم های فرصت طلب و فلور طبیعی دهان میباشد که حدود 60% در افراد بالغ سالم و45% تا 65% در کودکان سالم دیده میشود. انواع گوناگون کاندیدا توانایی ایجاد عفونت را دارند ولی 85% عامل عفونت قارچی در دهان کاندیدا آلبیکنس بوده و گونه های دیگر با درصد فراوانی کمتر میتوانند عامل عفونت باشند. با دانستن درصد فراوانی کاندیدا در افراد مسن در شهر اردبیل و تلاش برای در کنترل داشتن شرایط بوسیله آموزش بیمار در زمینه بهداشت و یا درمان دارویی در صورت لزوم میتوان از مشکلات بعدی ناشی از بیماری های قارچی جلوگیری نمود. هدف: مهمترین راه جهت حفظ سلامتی مخاط دهان، تمیز نمودن مناسب دنچر ها و رعایت بهداشت خوب است. این هدف علاوه بر بیماران، دندانپزشکان را نیز مجبور می سازد تا در مورد ضد عفونی کننده های متنوع وطریقه کنترل بهداشت پروتز دندانی اطلاع رسانی کافی داشته باشند. هدف اصلی این مطالعه تعیین میزان کاندیدا به عنوان شاخص آلودگی قارچی دنچر ها میباشد که با بررسی نتایج به دست آمده، میزان سطح بهداشت بیماران مشخص شود و در برنامه های کنترل عفونت جمعی از نتایج بدست آمده استفاده نموده تا از ابتلا به عفونت های فرصت طلب قارچی خصوصا در سالمندان جلوگیری شود. مواد و روشها: 100 بیمار دارای دنچر کامل ساکن در شهر اردبیل انتخاب و پس از تکمیل فرمهای مربوط و ثبت آدرس دو بار و در فاصله زمانی دوماه نمونه گیری شده و به روش اسمیر مستقیم وتوسط رنگ گیمسا رنگ آمیزی شده و زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفته شدند و نتایج توسط نرم افزار SPSS آنالیز شدند . یافته ها: از 100 نفر مورد مطالعه، 53 نفر با درصد فراوانی متفاوت دارای قارچ کاندیدا بودند که رابطه مستقیم با مصرف سیگار، مدت زمان مصرف ، تعداد سیگار مصرفی و همچنین عدم رعایت بهداشت داشتند. نتیجه گیری: رعایت بهداشت دهان و آموزش بیمار همراه با کاهش عادت سیگار کشیدن می تواند میزان کاندیدا را کاهش دهد.

عنوان انگليسي

Evaluation of Presence of Candida in Complete Denture Wearer in Tissue and Denture Surfaces Using Smear Method (Ardebil 1392)

خلاصه انگلیسی

Background: Candidiasis is the most common fungal infection in the human oral cavity.candida albicans is an opportunistic fungi and also is a normal flora in the oral cavity which can be seen in about 60% in healthy matured people and up to 45-60% in healthy children.diffrent types of candida are able to cause infection but 85% of candidal infecetion in the oral cavity is due to candida albicans;and other species with less frequency could cause infection.by knowing the frequency of presence of candida in old people in Ardabil and trying to control the condition by training the patients or using therapeutic agents if required, could prevent many problem caused by fungal diseases. AIM: The most important way to maintain the oral tissue health is sufficient cleaning of dentures .this goal can also force the dentists to know about various antimicrobial agents and different way to control maintenances of the dental prosthesis hygiene. The main purpose of this study is determining the amount of Candida species as an infectious fungal agents present in oral cavity and dentures. Also with analyzing the results to recognize the patients hygiene maintenances and using these results in social infection control program to prevent the breakout of fungal opportunistic infection specially in old people. Material and Methods: 100 complete denture wearer resident in Ardabil are chosen and after filling the questionnaires and record the address and phone numbers, samples are collected two times in two months interval and spreaded on slide using direct smear method and stained by Giemsa stain and studied under light microscope and results are analyzed by SPSS software. Results Out of 100 people, 53 of them with different frequency of owning Candida were observed and there is a direct relationship between cigarette consumption, also period, number of cigarette consumption , hygiene and presence of Candia in the oral cavity. Conclusion: Maintaining the oral cavity hygiene and educate the patients to reduce the smoking habit can reduce the risk of presence the Candida species and reduce denture stomatitis in old people.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شبنم خواجه حسینی
استاد مشاور :ابوالفضل باقری
نگارنده :امیررضا رحمانی فر
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 21
کلید واژه ها:قارچ کاندیدا ، اسمیر ، دنچر
کلید واژه ها (انگلیسی):Direct smear , complete denture , Candida
موضوعات :QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی
WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :?? 158 ??
?? 157 ??
کد شناسایی :4998
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :11 آذر 1392 12:17
آخرین تغییر :11 آذر 1392 12:17

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...