title

بررسی میزان ریزنشت دو ماده ترمیمی موقت ColtosolوClip-f بعد از تهیه فضای پست ریختگی در محیط آزمایشگاه

خواجه حسینی, شبنم and بلوریان, مهرداد and پیری دوگاهه, هادی and ناموری شاد, آمنه (1392) بررسی میزان ریزنشت دو ماده ترمیمی موقت ColtosolوClip-f بعد از تهیه فضای پست ریختگی در محیط آزمایشگاه. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

959B
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
محدود به Repository staff only

32kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
381kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
162kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه: دندان ها نقش مهمی در عمل جویدن و زیبائی ظاهری صورت دارند، از دست رفتن کامل تاج دندان و یا قسمتی از آن باعث اختلال در هر دو نقش ایفائی دندان می¬شوند. در مواردی که دندانها درمان ریشه شده-اند و اغلب ساپورت کافی برای جایگزینی ترمیم دائمی را ندارند، برای گیر اضافی از طریق کانال ریشه استفاده از پست و کور توصیه می¬شود .پس از تهیه فضای پستی قرار دادن یک سد محافظتی داخل کانال ریشه روی گوتا پرکای باقیمانده جهت جلوگیری از آلودگی گوتاپرکا ی باقیمانده ضروری است. فضای کانال ریشه کرونالی تر نسبت به قسمت پرشدگی داخل کانال در صورت خالی ماندن می¬تواند محیط مناسبی برای رشد باکتریها محسوب شود. مواد ترمیمی موقت جهت ایجاد سیل در حفرة دسترسی در بین جلسات ویزیت به خصوص در حین تهیه پست ریختگی به منظور جلوگیری از مارجینال لیکیج و کاهش نفوذ بزاق و میکروار گانیسم¬ها به داخل کانال ریشه استفاده می¬شوند. بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه میزان ریزنشت دو ماده ترمیمی موقت Coltosol و Clip-F بعد از تهیه فضای پست ریختگی با استفاده از دو روش ریزنشت میکروبی و نفوذ دای می باشد. مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی- تجربی تعداد 60 دندان دائمی تک کانال کشیده شده تحت درمان ریشه قرار گرفتند و پس از تهیه فضای پست و ضد عفونی کردن کانال، پنبه استریل داخل کانال قرار داده شد و به تعداد مساوی با دو نوع ترمیم موقت Clip-F وColtosol پانسمان شدند. سپس دندانها به محیط Brain Heart Infusion Broth آلوده شده به باکتری سنگوییس و رنگ متیلن بلو منتقل شدند و بعد از گذشت زمانهای 24 ساعت، 48 ساعت و 7 روز در انکوباتور نگهداری و پس از خارج کردن دندان ها پانسمانها تحت شرایط استریل تخلیه شدند و پنبه ها را پس از بررسی و ثبت رنگ پذیری با دای به داخلBHIB استریل می اندازیم و مجدداً به مدت 24 ساعت در داخل انکوباتور نگهداری و پس از خارج کردن، شفافیت محلول که اگر آلوده باشد کدر و اگر شفاف باشد، غیر آلوده است را بررسی و ثبت می کنیم. پس از ثبت یافته ها، نتایج در نرم افزار آماری SPSS وارد شده و با استفاده از روشهای آمار توصیفی تحلیلی مورد آنالیز قرار میگیرد. یافته ها: از تعداد 18 دندان مورد بررسی در 24 ساعت اول، که شامل 9 عدد دندان با پانسمانClip-F و 9عدد دندان با پانسمانColtosol بود هر دو به میزان مساوی 4 عدد غیر آلوده و5 عدد آلوده شده بودند. از 20 عدد دندان در 48 ساعت که 10 عدد پانسمان Clip-F داشتند، 5 عدد غیر آلوده و 5 عدد آلوده بودند، و از 10 عدد دندان با پانسمان Coltosol 3 عدد غیر آلوده و 7 عددآلوده بودند و از 20 عدد دندان در 7 روز که 10 عدد پانسمان Clip-F داشتند، 3عدد غیر آلوده و 7 عدد آلوده بودند، و از 10 عدد دندان با پانسمان Coltosol 2 عدد غیر آلوده و 8 عددآلوده بودند و در هیچکدام از نمونه ها نفوذ دای مشاهده نشد. نتیجه گیری: مقدار سیل دو ماده تقریباً نزدیک به هم بود با مقدار اندکی تفاوت در برتری که ماده Clip-F در بازه زمانی 48 ساعت و 7 روز نسبت به ماده Coltosol داشت.

Title

Study Of Micro leakage Of Two Temporary Restorative Materials Namely Coltosol And Clip-F After Post Space Preparation, An In Vitro Study

English Abstract

Introduction : Teeth play an important role in masticatory functions and facial aesthetics. Loss of entire crown or part of it, can cause disturbance in both aspects. Therefore any kind of alteration in size, shape, structure or number of teeth should be restored with appropriate prosthesis. Endodontically treated teeth often lack sufficient support for a permanent restoration, where additional retention through the root canal is highly recommended. Traditionally, a post and core has been used for this purpose. So after post space preparation, placement of protective barrier is necessary to prevent contamination the remaining gutta percha and empty space of coronal part of root canal. Therefore temporary restorative materials recommended for sealing the canals between appointments. Especially after post space preparation to prevent marginal leakage and penetration of saliva and microorganism into the root canals. So the aim of this study was to evaluate the integrity of the coronal seal of coltosol and comparing it with Clip-F after post space preparation using S.sanguis as a microbial tracer and also using Methylene blue to observe dye penetration. Material and Methods: In this applicable study 60 extracted single canal teeth undergone root canal treatment and after post space preparation and disinfection the canal ,the sterile cotton placed and restored with equal number of temporary fillings namely Clip-F and Coltosol.then teeth are transferred into Brain Heart Infusion Broth (BHIB) medium which is already contaminated with S.sanguinis bacteria and methylene blue dye and after 24 hours ,48 hours and 7 days kept into the incubator and after removing the temporary filling which is done in sterile condition ,all the cottons are observed carefully for dye absorption and then placed into the BHIB sterile medium and again kept for 24 hours into the incubator. After that the clarity of solutions are observed in which the clear solution is non-contaminated and blurred solution is contaminated.Finally all findings analysed with SPSS Software. Results: In the present study out of 18 teeth in first 24 hours including 9 teeth restored with Coltosol and 9 teeth restored with Clip-F, 4 teeth were un contaminated and 5 teeth were contaminated in both group. And out of 20 teeth in 48 hours study in which 10 of them were restored with Clip-F 5 of them were un contaminated and remaining 5 were contaminated; and out of 10 teeth restored with Coltosol, 3 teeth were un contaminated and 7 teeth were contaminated .in 7 day study, out of 20 teeth in which 10 teeth were restored with Clip-F, 3 teeth were un contaminated and 7 teeth were contaminated. And out of 10 teeth restored with Coltosol, 2 teeth were un contaminated and 8 teeth were contaminated .and there was no dye penetration in none of specimens. Conclusion: The sealing ability of both materials were almost closed to each other with negligible difference in which the Clip-F showed better sealing ability in 48 hours and 7 days than Coltosol.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شبنم خواجه حسینی
استاد راهنما :مهرداد بلوریان
استاد مشاور :هادی پیری دوگاهه
نگارنده :آمنه ناموری شاد
Additional Information:شماره پایان نامه : 19
Uncontrolled Keywords:نفوذ دای ، لیکیج میکروبی ، ترمیم موقتی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Dye penetration , Microbial leakage , Temporary restoration
Subjects:QW Microbiology and Immunology
WU Dentistry. Oral surgery
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology
?? 158 ??
?? 157 ??
ID Code:5004
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:16 Sep 1392 14:58
Last Modified:25 Mar 1399 11:19

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...