title

بررسی تاثیرمصرف گیاهان دارویی در تسکین علایم دیسمنوره در دانشجویان دختر دانشگاه های اردبیل

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، امانی, فیروز ، تقی زاده, مینا ، عالی پور, مینا ، کیهانی آذر, الهام (1392) بررسی تاثیرمصرف گیاهان دارویی در تسکین علایم دیسمنوره در دانشجویان دختر دانشگاه های اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
623kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.arums.ac.ir/fa/src/

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: گیاهان دارویی تاریخی به قدمت خلقت انسان دارند.استفاده از گیاهان به عنوان ماده شفابخش از دیرباز در همه جای دنیا مرسوم بوده است. دیسمنوره قاعدگی دردناک بدون عارضه پاتولوژیک لگنی است و یکی از شایع ترین مشکلات گروه بیماریهای زنان میباشد.در سال های اخیر روشهای درمانی وتغذیه ای مختلفی در درمان دیسمنوره به کار گرفته شده است ولی با توجه به این نکته که استفاده از هر دارویی علاوه بر تاثیرات درمانی،عوارض ناخواسته ای نیز به دنبال دارد لذا بهره گیری از گیاهان در کنار دارو های شیمیایی میتوانند در درمان دیسمنوره کمک کننده باشد.بنابراین مطالعه حاضربا هدف تعیین تاثیرمصرف گیاهان دارویی در تسکین علایم دیسمنوره در دانشجویان دختر دانشگاه های اردبیل انجام شده است. موادوروشها: پژوهش حاضریک مطالعه نیمه تجربی ازنوع قبل و بعدمی باشدکه برروی 55نفرازدانشجویان دختردانشگاههای اردبیل انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شدوابزارگردآوری شامل مشخصات دموگرافیکی ومقیاس درد بود.جهت تجزیه و تحلیلی داده هاازآمارتوصیفی و تحلیلی استفاده گردید. یافته ها:نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آنست که بین شدت درد قبل و بعد از مداخله ارتباط مستقیم و معنی داری وجوددارد(P=0.004). نتیجه گیری:نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مصرف گیاهان دارویی در تسکین علائم دیسمنوره موثرمی باشد. باتوجه به شیوع بالای دیسمنوره در دختران وپانسیل بالای کشورمان درزمینه داروهای گیاهی،توصیه می شودکه از داروهای گیاهی درتسکین در ددیسمنوره در کنار سایردرمان های رایج استفاده شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین صمدی
نویسنده :ایراندخت اللهیاری
نویسنده :فیروز امانی
نویسنده :مینا تقی زاده
نویسنده :مینا عالی پور
نویسنده مسئول :الهام کیهانی آذر
کلید واژه ها:دارو های گیاهی ، دیسمنوره ، درد ، دانشجو
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
QV فارماکولوژی
WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :5065
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :30 آذر 1392 12:35
آخرین تغییر :11 دی 1392 12:03

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...