title

بررسی عوامل خطرزای بیماریهای فلبی و عروقی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، حمیدی فر, رویا ، مستعلی زیبا, مهران ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1392) بررسی عوامل خطرزای بیماریهای فلبی و عروقی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
719kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.arums.ac.ir/fa/src/

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : بیماریهای قلبی عروقی امروزه به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده سلامتی انسان‌ها و در کشور ما به عنوان مهم‌ترین عامل مرگ و میر شناخته شده است. عوامل متعددی در بروز این بیماری نقش دارند که با شناسایی به موقع و پیشگیری از آنها می‌توان از این بیماری پیشگیری نمود؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی بررسی عوامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی در بیماران بستری در بخش سی سی یو انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی 40 نفر از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان ولیعصر مشگین شهر انجام شد. روش جمع اوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست عوامل خطر زای بیماریهای قلبی بود. داده‌ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین سنی بیماران نمونه‌ها 61.75± 11.78 سال بوده و 47.5% زن و 52.5% مرد بودند. اکثریت نمونه های پژوهش (85% ) بی‌سواد و شغل ان‌ها در 80% نمونه های مرد کشاورز و در 87% نمونه های زن خانه دار بود. نتایج حاصل از بررسی عوامل خطر زا نشان داد که 40% از نمونه‌ها سیگاری بوده و در 52.5% نمونه‌ها سابقه خانوادگی فشار خون بالا و در 10% آن‌ها سابقه خانوادگی دیابت را مثبت گزارش کرده‌اند. همچنین 75% نمونه‌ها سابقه قبلی فشار خون بالا و 22.5% سابقه قبلی دیابت داشته‌اند و فشار خون سیستولیک بدو بستری در 62.5% نمونه‌ها بالای 120mmhg و قند خون موقع بستری در 70% موارد کمتر از 120 mg/dl و تنها در 5% نمونه‌ها بالای 240mg/dl بود. نتایج پژوهش در مورد چربی خون نشان داد که 75% از نمونه‌ها اطلاعی در مورد سابقه فامیلی چربی خون بالا نداشتند و تنها در 2.5% ان‌ها سابقه فامیلی مثبت و 35% از نمونه‌ها سابقه چربی خون بالا داشتند. 75 % نمونه‌ها سابقه قبلی بیماری قلبی داشته و در 57.5% ان‌ها سابقه خانوادگی بیماری قلبی مثبت بود. بحث و نتیجه گیری: همانطوری که نتایج نشان می‌دهد عوامل خطرزای اصلی در نمونه های مورد پژوهش شامل سیگار، سابقه فشار خون و دیابت و چربی بالا و همچنین سوابق مثبت خانوادگی در مورد فشار خون و بیماری قلبی می‌باشد که با توجه به سطح سواد و شغل نمونه های پژوهش می‌توان با برنامه ریزی و اجرای یک برنامه اموزشی با هدف بالا بردن سطح آگاهی و خودکارآمدی بیمار انجام شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ایراندخت اللهیاری
نویسنده :نسرین صمدی
نویسنده :رویا حمیدی فر
نویسنده :مهران مستعلی زیبا
نویسنده :فاطمه ابراهیمی بلیل
کلید واژه ها:عوامل خطرزا ، بیماریهای فلبی و عروقی ، مراقبت‌های ویژه
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :5128
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :14 دی 1392 09:40
آخرین تغییر :14 دی 1392 09:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...