title

بررسی کمی بیان وتکثیر ژنی زیرواحد RNA آنزیم تلومراز در بیماران - مبتلا به سرطان معده ومری دراستان اردبیل درسالهای 91-92

حسینی اصل, سید سعید ، رحمانی, سید علی ، نوروز بریس, جمشید (1392) بررسی کمی بیان وتکثیر ژنی زیرواحد RNA آنزیم تلومراز در بیماران - مبتلا به سرطان معده ومری دراستان اردبیل درسالهای 91-92. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
383kB

خلاصه فارسی

در قرن بیستم آدنوکارسینوم معده اولین علت مرگ ناشی از سرطان بوده است و اکنون نیز بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ ناشی از سرطان است (43 ). این سرطان در مردان ایرانی شایعترین سرطان و در زنان ایرانی سومین سرطان پس از سرطانهای پستان ورودۀ بزرگ می باشد . میزان ابتلا به سرطان معده در استان اردبیل در بالاترین سطح کشوری است و شیوع سرطان معده و مری را در مردان 1/49 در100000 و در زنان4/25 در100000 نفر اعلام کرده اند (24). در سلولهای سرطانی فعالیت آنزیم تلومراز بالاست. تلومراز یک آنزیم DNAپلیمراز وابسته بهRNA میباشد که توالی تلومری انتهای کروموزومها را سنتز میکند و باعث تکثیر نامحدود سلولها میشود. تلومراز ، یک آنزیم رونوشت بردار معکوس می باشد که از توالی RNA خود، بعنوان الگوی سنتز توالی تلومر، استفاده میکند. آنزیم تلومراز از دو جزء تشکیل شده است : پروتئین کاتالیتیکی به نامhTERT و توالی RNA به نام hTERC . بیان زیر واحد( hTERC ) hTR برای فعالیت تلومراز ضروری است ومیزان بیان نیز تحت تاثیر میزان Amplification زیر واحد hTR در سطح DNA می باشد. مواد و روشها: در این آزمایش از 30 بیمار مبتلا به سرطانهای معده و مری در بیمارستان امام خمینی اردبیل و با روش آندوسکوپی نمونه برداری انجام شد و از این نمونه ها توسط ترایزول ، RNA و DNA استخراج گردید و به کمک تکنیک Real-Time PCR و Real-Time RT-PCR ، بیان کمی وتکثیرژنی زیرواحدRNA آنزیم تلومراز اندازه گیری شد. نتایج:دربیماران مبتلا به سرطان معده و مری Aplification و افزایش بیان hTR وجود دارد. بحث: افزایش فعالیت انزیم تلومراز رابطه مستقیمی با افزایش بیان hTR دارد.

عنوان انگليسي

Quantitative Analysis of hTR Experssion and hTR Amplification in Patients Affected with Gastric and Esophageal Cancer in Ardabil province


نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سید سعید حسینی اصل
استاد مشاور :سید علی رحمانی
دانشجو :جمشید نوروز بریس
کلید واژه ها:سرطان معده و مری ، تلومراز ، hTERC
موضوعات :QY آسیب شناسی بالینی
WI سیستم گوارشی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش ژنتیک
کد شناسایی :5253
ارائه شده توسط : دکتر سید سعید حسینی اصل
ارائه شده در تاریخ :18 دی 1392 10:31
آخرین تغییر :18 دی 1392 10:31

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...