title

مقایسه ی علایم بالینی ویافته های پاراکلینیک بیماران مسموم با قرص برنج( نوع اصلی و شکل گیاهی) در بیماران ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل از فروردین سال 1384الی اسفند 1389

فرزانه, اسماعیل and امانی, فیروز and اسدی, فینا (1392) مقایسه ی علایم بالینی ویافته های پاراکلینیک بیماران مسموم با قرص برنج( نوع اصلی و شکل گیاهی) در بیماران ارجاع شده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل از فروردین سال 1384الی اسفند 1389. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.


[img]
Preview
Text - final reserch project report
355kB
[img]
Preview
Text - final reserch project report
77kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

2MB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

937kB
[img] Other (spss) - فایل ضمیمه
20kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

زمینه و هدف فسفید آلومینیوم در مناطق مختلف ایران خصوصا" شمال ایران، تحت عنوان قرص برنج مورد استفاده قرار می گیرد که هر ساله سبب بروز مسمومیت و مرگ و میر می شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده از فرم های گیاهی این قرص ها رو به افزایش است، مقایسه و ارزیابی این بیماران از نظر علایم بالینی و آزمایشگاهی اهمیت ویژه ای دارد از این رو در این مطالعه به علایم بالینی و یافته های پاراکلینیک در بیماران مسموم با فسفید آلومینیوم و شکل گیاهی قرص برنج پرداختيم. مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع مطالعه توصیفی تحلیلی و بر روی بیماران با مسمومیت قرص برنج طی سال های 91-1385 انجام شد. در این مطالعه پرونده بیماران مذکور وارد مطالعه شده و متغیرهای آزمایشگاهی ، تعداد گلبول‌های سفید خون، هماتوکریت، قند خون، سدیم، پتاسیم، بی‌کربنات خون، ABG و ... و نیز یافته‌های بالینی شامل، تهوع و استفراغ به دنبال مصرف قرص فسفیدآلومینیوم، علایم حیاتی و ... از پرونده آنها استخراج گردید. در انتها به تحلیل داده ها پرداختیم. نتایج در این مطالعه 386 مورد بررسی قرار گرفته که 35 درصد قرص برنج اصلی و 65 درصد قرص برنج گیاهی مصرف کرده بودند. در گروه قرص اصلی 1/15 درصد بیماران مرد و 9/84 درصد زن و در گروه قرص گیاهی 9/17 درصد مرد و 1/82 درصد زن بودند(P=0.618). میانگین سن بیماران در گروه قرص برنج اصلی 20/8± 22/23 سال و در گروه قرص برنج گیاهی 04/7± 68/24 سال بود(P=0.076). در هر دو گروه تهوع و استفراغ شایع ترین علامت بالینی بود. آزمایشات به تفکیک گروه در فشار خون پايين (0.001>P)، تعداد نبض بالا(P=0.007)، سطح سدیم پايين(P<0.001)، پتاسیم پايين (P<0.001)، سطح قند خون بالا (P<0.001)، سطح پايينPo2 (P<0.001)، PH پايين(P<0.001) و بی کربنات پايين (P<0.001) اختلاف معنی دار و در تعداد تنفس(P=0.263)، درجه حرارت (P=0.492)، سطح هموگلوبی ن(P=0.710)، هماتوکریت (P=0.251) اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تغییرات ST (به صورت بالا رفتن و یا پایین رفتن قطعه ST) نیز شایع ترین یافته نوار قلبی بود. همچنین مشاهده شد 4/70 درصد بیماران قرص اصلی فوت شده تمامی بیماران قرص گیاهی زنده ماندند(P<0.001). نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارزيابي گازهاي خوني شرياني(ABG ) و علايم حياتي ابزاری سودمند برای افتراق مسمومیت با قرص برنج اصلی و گیاهی می باشد، از این رو در بیماران با مسمومیت قرص برنج می توان جهت افتراق این دو شکل قرص از مواد فوق استفاده کرد.

Title

comparison of the clinical symptoms and Para-clinical Findings in poisoning patient(origin form and and vegetative form) in patients referred to Ardabil Imam Khomeini hospital, from April 2005 to March 2011

English Abstract

Itroduction Aluminum phosphide is used as a rice pill in different area of iran especially in north that it caused poisoning and death every year. According to that the herbal form of these pills are used increasingly, comparison and evaluation of these patients in terms of clinical and labratory symptoms are important, so we studied clinical and para clinical findings in patients who had taken aluminum phosphide and it's herbal form in this study. Material and Methods This is a descriptive and analytic study which carried out on patients with rice pill poisoning during 2006-2012. In this study from the laboratory variables, white blood cell count, hematocrit, blood glucose, sodium, potassium and bicarbonate, ABG also clinical finding such as nausea and vomiting after taking aluminum phosphide pills, vital signs were extracted and then obtained data were analyzed. Results In this study 386 cases were evaluated that 35% had been taking original pills and 65% herbal pills. In original pills group 15.1% and in herbal pills group 17.9% were men (p=0.618). The average age of patients in herbals was 23.22 ±8.20 years and in the other one 24.78±7.04 years (p=0.076). In both groups nausea and vomiting were the most prevalent clinical signs. Experiments in a separate group showed significant different in blood pressure upper (p<0.001), Po2 level lower (p<0.001), pH lower (p<0.001) and bicarbonate lower (p<0.001) but there was no significant difference in respiratory rate (p=0.263), tempreture (p=0.492), hemoglobin level (p=0.710) and hematocrite (p=0.251). ST changes (as an elevation or decline in ST segment) were the most prevalent ECG finding. Also was observed that 70.4% of patients in original pills group died but all patients in herbals survived (p<0.001). Conclusion The results of this study indicated that ABG of patients is a useful tool for differentiating oral poisoning with original and herbal rice pill, Hence, in patients with clinical toxicity of rice tablet can be used to differentiate these two tablets.

Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :اسماعیل فرزانه
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :فینا اسدی
Additional Information:شماره پایان نامه: 0467
Uncontrolled Keywords:قرص برنج، فسفید آلومینیوم، بیمارستان امام خمینی(ره).
کلیدواژه ها (انگلیسی):Rice Pill , Aluminum Phosphide , Emam Khomeini Hospital
Subjects:QV pharmacology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:5257
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:18 Oct 1392 09:00
Last Modified:18 Feb 1399 08:14

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...