title

اثر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند درک شده توسط مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1392

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه ، اصدق, سعیده ، ایجادیان, سحر (1392) اثر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند درک شده توسط مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
296kB
[img]
پیش نمایش
متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
115kB
[img] سایر (spss) - فایل ضمیمه
9kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: لبخند یکی از موثرترین شاخص های زیبایی چهره می باشد.که در حیطه کار دندانپزشکان است و جایگاه یک لبخند زیبا بسیار حائز اهمیت است.یک لبخند جذاب و زیبا مقبولیت فردرا در جامعه با افزایش تاثیر وی بر روابط اجتماعی بهبود می بخشد.صورت مهمترین فاکتور فردی در تعیین ظاهر فیزیکی افراد است ،دهان و دندان به عنوان اساس زیبایی صورت مدنظر میباشد.باتوجه به اهمیت موضوع،هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند درک شده توسط مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی شهر اردبیل می باشد. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی که بر روی300نفر از مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی شهر اردبیل انجام شد. که اثر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند درک شده توسط مراجعین مورد بررسی قرار گرفت.پس از تهیه عکس مربوط به 6نوع لبخند،این عکس ها به مراجعین در کلینیک دانشکده دندانپزشکی نشان داده شد و میزان امتیازدهی بین(1تا10)برای هر عکس در نظر گرفته شد.این اطلاعات در فرم اطلاعاتی مربوطه ثبت گردیده سپس داده ها در نرم افزارSpssوارد شده و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: 50درصد افراد شرکت کننده در مطالعه زن و50درصد مرد بودند.با توجه به نتایج مطالعه،تاثیر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند از نظر افراد با جنسیت مختلف متفاوت بود.ولی بر اساس سن و میزان تحصیلات نسبت به شکل دندان ها هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشت.مراجعین امتیازات کاملاً متفاوتی به اینسیزورهای مربعی،گردمربعی و گرد دادند.بطوری که میانگین امتیازات برای اینسیزورهای مربعی به صورت چشمگیری کمتر از دو شکل دیگر اینسیزور بود.وهمچنین طبق نتایج بدست آمده،بیشترین تصویرهای مورد انتخاب از نظر سن ،جنس و میزان تحصیلات تصویر4(هر دو زاویه مزیال و دیستال های سانترال و لترال گرد شده و کانین flat)و تصویر1 (بر اساسRound بودن هردو زاویه دندانهای سانترال ولترال وهمچنین کانینPointed) بود. نتيجه گيري: سن و میزان تحصیلات افراد عادی،درک زیباشناسی آنها را از شکل دندانهای قدامی تحت تاثیر قرار نمی دهد.شکل اینسیزور عامل اصلی سلیقه زیبایی شناسی افراد می باشد،و اینسیزورهای گرد زیباترین نوع انتخاب شدند. و شکل دندان کانین بر مشاهدات زیباشناسی افراد عادی از نگاه مردان تاثیر چندانی نداشت.

عنوان انگليسي

The effect of anterior teeth form on the laypeople’s perception of smile esthetics in Ardabil dental faculty clinic in 1392

خلاصه انگلیسی

Introduction: Smile is an important factor in esthetic preferences. A pleasant smile effects the way a person is treated by others in a society. Face is the most important factor of attractiveness. Mouth and teeth improve attractiveness of a person as a basis of facial esthetic. The aim of this study is to evaluate the effect of the shape of anterior teeth on the laypeople’s perception of smile esthetics in Ardabil dental faculty clinic in 1392. Materials and methods: In this descriptive cross-sectional study, conducted 300 laypeople in dental faculty clinic in Ardabil, the effect of anterior teeth form on the laypeople’s perception of smile esthetics is studied. After providing 6 images of smile variation, they were shown to the laypeople in dental faculty clinic, score scale ranging from 1-10. The resulted data were recorded in data questionnaire, and then were analyzed by SPSS software. Results: Participants were 50% male and 50% female. Based on results from this study the effect of anterior teeth form on esthetic smile indicated a difference between the different sex and age group of lay judge’s rank preferences. But there was no difference between age and education in relevance to teeth form. The judge considered quite different scales for square, square-round and round incisors, so that the mean scale of square incisors was significantly less than two other incisors. Also, according to resulted, the most preferred image, regarding age, sex and education were image 4 (both mesial and central distal edges and round lateral and flat canines) and image 1 (based on roundness of both central and lateral and pointed canines). Conclusion: Age and education of laypeople don’t affect their esthetic perception of the anterior teeth form. Incisor shape was the basic factor of their esthetic preference and the round incisors were the most attractive the canine shape not influenced on the laypeople’s especially in men’s view esthetic perception.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :کریم جعفری کفاش
استاد راهنما :سمیه حکمت فر
استاد مشاور :سعیده اصدق
نگارنده :سحر ایجادیان
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 24
کلید واژه ها:زیبایی لبخند ، دندان های قدامی ، درک زیبایی لبخند ، عکس
کلید واژه ها (انگلیسی):Smile aesthetics , anterior teeth , esthetic smile perception , picture
موضوعات :WU دندانپزشکی .جراحی دهان
بخش های دانشگاهی :دانشکده دندانپزشکی > واحد پژوهش - پایان نامه های دفاع شده
دانشکده دندانپزشکی > گروه جراحی دهان، فک و صورت
کد شناسایی :5258
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :18 دی 1392 09:18
آخرین تغییر :19 اسفند 1392 12:10

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...